Monitor Księgowego 10/2020, data dodania: 01.10.2020

Czy przekształcenie spółki powoduje obowiązek zgłoszenia do rejestru beneficjentów rzeczywistych

PROBLEM

Spółka cywilna przekształciła się w jawną i została wpisana do KRS. Spółka jawna ma dwóch wspólników - osoby fizyczne - krajowe. Czy muszą oni zgłosić sami siebie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

RADA

Tak. W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w jawną, wspólnicy powinni zgłosić sami siebie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisu art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: "ustawa"), do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

1) spółki jawne,

2) spółki komandytowe,

3) spółki komandytowo-akcyjne,

4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Z przytoczonego przepisu jednoznacznie wynika, że w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w jawną, spółka jawna znalazła się w kręgu podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Informacje podlegające zgłoszeniu do rejestru obejmują:

  • dane identyfikacyjne spółki oraz
  • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania (art. 59 ustawy).

Wspólnicy spółki jawnej, o której mowa w pytaniu, mają wątpliwość czy biorąc pod uwagę przytoczony przepis, są oni beneficjantami rzeczywistymi i czy powinni zgłosić sami siebie jako beneficjentów rzeczywistych.

Legalną definicję beneficjenta zawierają przepisy art. 2 ust. 2 ustawy. Z zawartej tam definicji wynika, że takimi beneficjentami są m.in. wspólnicy spółki jawnej, zakładając, że każdemu z nich przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów. Oznacza to, że każdy z nich powinien być zgłoszony do rejestru beneficjentów rzeczywistych, przy tym zgłoszenia do tego rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki (art. 61 ustawy). W spółce jawnej każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę (art. 29 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pod adresem https://www.podatki.gov.pl/crbr/), w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Ministra Finansów. Zgłoszenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do niego. Składający jest obowiązany do zawarcia klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jak stanowią przepisy art. 60 ustawy, zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS, przy czym do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Na koniec należy wspomnieć, iż w myśl art. 153 ust. 1 ustawy, spółki które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia w terminie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 58-61 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 971; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086
  • art. 29 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych- j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526

Ryszard Kubacki

doradca podatkowy, autor komentarzy książkowych i licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa gospodarczego i karnego skarbowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK