Monitor Księgowego 1/2021, data dodania: 18.10.2020

Jak obliczać minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i świadczenia od niego zależne

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021 r. wynosi 2800 zł. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosły także niektóre świadczenia dla pracowników. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wynosi 18,30 zł.

W 2921 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 200 zł i wynosi 2800 zł. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia pracownika na 2021 r. należy przyjąć przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Do kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika nie należy jednak wliczać:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 • dodatku za staż pracy.

Minimalna stawka godzinowa w 2021 r.

W przypadku pracowników wynagradzanych na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia minimalne stawki w poszczególnych miesiącach są następujące:

Minimalna stawka godzinowa

Miesiąc w 2021 r.

15,22 zł

marzec

15,91 zł

lipiec, sierpień, wrzesień, grudzień

16,67 zł

kwiecień, czerwiec, październik

17,50 zł

luty, listopad

18,42 zł

styczeń, maj

W przypadku umów zlecenia i umów o świadczenie usług minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę w 2021 r. wzrosła o 1,30 zł i wyniosła 18,30 zł.

Wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia

Jeżeli w 2021 r. w danym miesiącu wynagrodzenie pracownika będzie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas przysługuje mu uzupełnienie wynagrodzenia do kwoty 2800 zł w postaci wyrównania. Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie należy wypłacić za każdą godzinę pracy.

Przykład

Załóżmy, że za styczeń 2021 r. pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymał wynagrodzenie złożone z następujących składników:

 • 2500 zł - wynagrodzenie zasadnicze,

 • 140 zł - dodatek stażowy,

 • 260 zł - premia regulaminowa,

 • 130 zł - wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

W sumie pracownik otrzymał 3030 zł. Jednak do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku stażowego. Oznacza to, że pracownikowi przysługuje uzupełnienie wynagrodzenia w wysokości 40 zł (2500 zł + 260 zł = 2760 zł; 2800 zł - 2760 zł = 40 zł).

Wyrównanie pracodawca wypłaca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Świadczenia powiązane z wysokością wynagrodzenia minimalnego

Wyższe wynagrodzenie minimalne zwiększa wysokość powiązanych z nim świadczeń pracowniczych. Świadczenia będą należne w wyższej wysokości, pod warunkiem że prawo do nich powstanie w 2021 r.

Tabela. Wysokość wybranych należności pracowniczych zależnych od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r.

Lp.

Rodzaj należności

Wysokość wynagrodzenia

Podstawa prawna

1.

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu

nie niższe niż 2800 zł

art. 183d Kodeksu pracy

2.

Wynagrodzenie za przestój niezawiniony przez pracownika

nie niższe niż 2800 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

art. 81 § 1 Kodeksu pracy

3.

Odszkodowanie dla pracownika, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę

nie niższe niż 2800 zł

art. 943 § 4 Kodeksu pracy

4.

Wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

nie niższe niż 2800 zł dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

art. 129 § 5 Kodeksu pracy

5.

Dodatek za pracę w porze nocnej

3,04 zł - marzec

3,18 zł - lipiec, sierpień, wrzesień, grudzień

3,33 zł - kwiecień, czerwiec, październik

3,50 zł - luty, listopad

3,68 zł - styczeń, maj

art. 1518 § 1 Kodeksu pracy

6.

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

nie wyższa niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 42000 zł (15 × 2800 zł)

UWAGA! W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia tj. 28 000 zł

art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;

art. 15gd ustawy o COVID-19

7.

Świadczenie pieniężne dla praktykanta

nie wyższe niż 2-krotność wynagrodzenia minimalnego za pracę, tj. 5600 zł (2 × 2800 zł)

art. 3 ust. 2 ustawy o praktykach absolwenckich

Podstawa prawna:

 • art. 6-8a ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207

 • § 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 1596

 • art. 183d, art. 81 § 1 i 2, art. 943 § 4, art. 1518 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320

 • art. 3 ust. 2 ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1244

 • art. 8 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1969

 • art. 15gd ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2255

Tomasz Kowalski

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", specjalista w zakresie prawa pracy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK