TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1596 wersja obowiązująca od 01.01.2021

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262 i 1478) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.] Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł.

§ 2. [Minimalna stawka godzinowa obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.] Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.

§ 3. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK