Biuletyn VAT 11/2020, data dodania: 05.11.2020

Czy należy stosować MPP do faktury poniżej 15 000 zł, jeżeli wartość umowy przekracza tę kwotę

PROBLEM

Jeżeli firma podpisała umowę np. o wybudowanie domu za kwotę 100 000 zł (usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT) oraz wystawia w związku z tym faktury na usługi budowlane w kwocie jednorazowo poniżej 15 000 zł, to czy ma obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP), skoro wartość umowy przekracza 15 000 zł? Czy należy przyjąć, że pojedyncza transakcja jest poniżej 15 000 zł i nie wystąpi obowiązek stosowania MPP?

RADA

W przypadku gdy wartość faktury za usługi budowlane nie przekracza 15 000 zł, to firma nie ma obowiązku stosowania MPP, nawet jeżeli wartość umowy na całą usługę budowlaną przekracza wskazaną kwotę.

UZASADNIENIE

Przepisy ustawy o VAT przewidują, że w niektórych przypadkach sprzedawca towaru lub usługi ma obowiązek stosowania MPP, co wiąże się z koniecznością odpowiedniego oznaczania faktur VAT wystawianych na rzecz podatnika. W konsekwencji, od 1 października 2020 r. istnieje również obowiązek stosowania oznaczenia MPP w nowym JPK_VAT do tych faktur.

Na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT podatnicy świadczący usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (w tym usługi budowlane), jeśli kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (obecnie kwota powyżej 15 000 zł), zobowiązani są do umieszczenia w treści wystawionej faktury dodatkowego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności".

Trzeba jednak zaznaczyć, że zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów ustawy o VAT limit 15 000 zł odnosi się do wartości faktury, a nie przykładowo do wartości zamówienia/umowy. Zatem decydującą przesłanką stosowania MPP jest kwota należności brutto wskazana na fakturze.

Ważne

O tym, czy stosować obowiązkowo MPP, decyduje wartość faktury, a nie zamówienia.

Takie rozumienie przepisów potwierdził Minister Finansów w objaśnieniach podatkowych z 23 grudnia 2019 r., w których jednoznacznie wskazał, że:

(...) w przypadku np. usług budowlanych w sytuacji, gdy zawarta jest umowa na wykonanie usług budowlanych z załącznika nr 15, o wartości brutto 30 000 zł, a zgodnie z postanowieniami umowy, wykonawca rozlicza odrębnie trzy etapy wykonanych robót osobnymi fakturami o wartość brutto 10 000 zł każda faktura, obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności nie będzie miał zastosowania. W takiej sytuacji wartość transakcji przekracza łącznie 15 000 zł, jednak do wystąpienia obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności konieczne jest przekroczenie wartości brutto 15 000 zł przez kwotę należności ogółem na fakturze.

Warto jednak pamiętać, że obowiązek stosowania MPP wystąpi również w odniesieniu do faktury na kwotę powyżej 15 000 zł, gdy tylko niektóre jej pozycje będę obejmowały towary lub usługi z załącznika nr 15 (nawet o wartości poniżej 15 000 zł). W takim przypadku sprzedawca powinien oznaczyć fakturę poprzez umieszczenie na niej wyrazów "mechanizm podzielonej płatności", a nabywca powinien uregulować należność z wykorzystaniem MPP co najmniej w odniesieniu do tej konkretnej pozycji faktury objętej MPP. Nie wyklucza to oczywiście możliwości uregulowania w MPP części należności ponad tę objętą obowiązkiem lub całej należności z takiej faktury.

Podsumowując więc, obowiązek stosowania MPP i odpowiedniego oznaczania faktury sprzedaży oraz stosowania kodu MPP w ewidencji i JPK wystąpi, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

  • transakcja dotyczy towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz
  • wartość faktury przekracza 15 000 zł.
  • faktura jest wystawiana na rzecz podatnika VAT.

Zatem jeżeli w analizowanej sprawie podatnik podpisał umowę na 100 000 zł na budowę domu, niemniej jednak poszczególne faktury nie przekraczają 15 000 zł, to generalnie nie będzie on obowiązany do stosowania MPP.

Należy jednak zwrócić uwagę, że gdy usługa budowlana zostanie sztucznie podzielona i faktury będą wystawiane tak, aby nie przekraczały 15 000 zł, to istnieje ryzyko, że organy podatkowe zakwestionują taki sposób rozliczeń. Mogą one bowiem uznać, że nosi to znamiona obejścia prawa podatkowego, co może się wiązać z negatywnymi konsekwencjami zarówno dla sprzedawcy, jak i dla nabywcy.

Podstawa prawna:

  • art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1747

Adrian Błaszkiewicz

ekspert w zakresie VAT

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK