Wideoszkolenie

Biuletyn Głównego Księgowego 7/2020, data dodania: 19.07.2020

Środki otrzymane z PFR

Ministerstwo Finansów na stronie www.gov.pl/web/finanse, w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19, zamieściło odpowiedzi na zadawane pytania poświęcone zagadnieniu sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych będących skutkiem skorzystania przez jednostki z rozwiązań przewidzianych w pakiecie tarczy antykryzysowej i finansowej.

Odpowiedzi udzielone są wyłącznie w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

© PYTANIE

Spółka z o.o. w ramach rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorstw "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" otrzymała subwencję finansową, której część (do 75%) może zostać umorzona (25% subwencji podlega bezwarunkowo zwrotowi). Decyzja o ewentualnym umorzeniu będzie podjęta dopiero po 12 miesiącach.

W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych oraz w której pozycji bilansu wykazać otrzymaną subwencję w wysokości 25% (do zwrotu) oraz w wysokości 75% (do ewentualnego umorzenia - po spełnieniu określonych warunków)?

Czy kwota umorzonej subwencji zwiększy przychody finansowe czy pozostałe przychody operacyjne?

© ODPOWIEDŹ

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 18 maja br. subwencja finansowa otrzymana z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach Tarczy Finansowej dla celów podatku dochodowego traktowana jest jak pożyczka.

Dla celów ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym jednostki, która otrzymała ww. subwencję, proponuje się poniższe rozwiązanie spójne z podejściem podatkowym.

Otrzymana z PFR subwencja finansowa spełnia definicję zobowiązań określoną w art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości. Na dzień powstania zobowiązanie to ujmuje się w księgach rachunkowych jako zobowiązanie wobec Polskiego Funduszu Rozwoju z tytułu subwencji finansowej.

Natomiast w sprawozdaniu finansowym zobowiązanie z tytułu subwencji finansowej prezentuje się w bilansie w pasywach:

a) w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości według terminu wymagalności, tj.:

jako zobowiązania długoterminowe/wobec pozostałych jednostek/kredyty i pożyczki - w pozycji B.II.3.a - jeżeli termin wymagalności wynosi powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego,

jako zobowiązania krótkoterminowe/wobec pozostałych jednostek/inne - w pozycji B.III.3.a - jeżeli termin wymagalności wynosi do 12 miesięcy od dnia bilansowego;

b) w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro) w pozycji B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania;

c) w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek małych) według terminu wymagalności, tj.:

jako zobowiązania długoterminowe/z tytułu kredytów i pożyczek - w pozycji: B.II. - jeżeli termin wymagalności wynosi powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego,

jako zobowiązania krótkoterminowe - w pozycji B.III.a. - jeżeli termin wymagalności wynosi do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Ze względu na to, że otrzymanie przez jednostkę subwencji finansowej ma charakter incydentalny o potencjalnie istotnej wartości, proponujemy - w myśl art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości - rozszerzenie zakresu informacyjnego bilansu i zaprezentowanie zobowiązania z tytułu subwencji jako kolejnej uszczegóławiającej pozycji w ramach wyżej wskazanych kategorii zobowiązań.

Ponieważ otrzymana przez spółkę subwencja finansowa podlega bezwarunkowo zwrotowi w wysokości 25%, a pozostała część (do 75%) może być umorzona po spełnieniu przez jednostkę określonych warunków, rekomendujemy - ze względu na potencjalnie istotny wpływ informacji o kwocie bezwarunkowego zwrotu otrzymanej subwencji oraz kwocie ewentualnego umorzenia na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki - ujawnienie tej informacji w sprawozdaniu finansowym jednostki w informacji dodatkowej.

W przypadku umorzenia części (do 75%) otrzymanej kwoty subwencji w księgach rachunkowych nastąpi odpisanie tej części zobowiązania z tytułu otrzymanej subwencji na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości.

Przykład

Spółka w ramach rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorstw "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" otrzymała w kwietniu 2020 r. subwencję finansową w kwocie 800 000 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego jednostka posiada wiedzę, że spełniła warunki do umorzenia subwencji w 75%.

W maju 2021 r. (po 12 miesiącach od daty otrzymania środków) umorzono 75% otrzymanej kwoty subwencji, tj. 600 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 200 000 zł została rozłożona do spłaty na 24 miesiące (od czerwca 2021 r. do maja 2023 r.).

Ewidencja księgowa w 2020 r.

1. Wpływ środków w ramach Tarczy Finansowej PFR:

Wn "Rachunek bankowy" 800 000,00

Ma "Kredyty i pożyczki" 800 000,00

W sprawozdaniu finansowym (bilansie) zobowiązanie z tytułu subwencji finansowej prezentuje się w bilansie w pasywach:

a) w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości

w pozycji B.III.3.a - zobowiązania krótkoterminowe/wobec pozostałych jednostek/inne (część do umorzenia w 2021 r. + część do spłaty w 2021 r.) - 658 333,33 zł

600 000 zł + (200 000 zł : 24 miesiące) x 7 miesięcy = 58 333,33 zł

w pozycji B.II - zobowiązania długoterminowe (do spłaty w 2022 r. i 2023 r.) - 141 666,67 zł

200 000 zł : 24 miesiące) x 17 miesięcy = 141 666,67 zł

Ewidencja księgowa w 2021 r.

2. Umorzenie 75% subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR - maj 2021 r.:

Wn "Kredyty i pożyczki" 600 000,00

Ma "Pozostałe przychody operacyjne" 600 000,00

3.
Spłata subwencji zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki za okres czerwiec-grudzień 2021 r.:

(200 000 zł : 24 miesiące) x 7 miesięcy = 58 333,33 zł

Wn "Kredyty i pożyczki" 58 333,33

Ma "Rachunek bankowy" 58 333,33

W sprawozdaniu finansowym (bilansie) zobowiązanie z tytułu subwencji finansowej prezentuje się w bilansie w pasywach:

a) w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości

-  w pozycji B.III.3.a - zobowiązania krótkoterminowe/wobec pozostałych jednostek/inne (do spłaty w 2022 r.) - 100 000 zł

200 000 zł : 24 miesiące) x 12 miesięcy = 100 000 zł

- w pozycji B.III.a. - zobowiązania krótkoterminowe (do spłaty w 2023 r.) - 141 666,67 zł

(200 000 zł : 24 miesiące) x 5 miesięcy = 41 666,67 zł

https://www.gov.pl/web/finanse/jednostki-sektora-prywatnego-oraz-jednostki-sektora-finansow-publicznych-z-osobowoscia-prawna-z-wylaczeniem-jednostek-dzialajacych-na-rynku-finansowym

Joanna Gawrońska

biegły rewident

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK