Monitor Księgowego 9/2020, data dodania: 19.08.2020

W jakim terminie należy złożyć zawiadomienie ZAW-NR

PROBLEM

Spółka z o.o. zmuszona jest dokonać zapłaty za fakturę dotyczącą transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł na rachunek, który nie jest wskazany na białej liście. W jakim terminie spółka musi złożyć zawiadomienie ZAW-NR, aby nie ponieść tego konsekwencji?

RADA

Obowiązujący spółkę termin dokonania zawiadomienia ZAW-NR wynosi:

  1. 14 dni od dnia zlecenia przelewu - jeżeli w dniu zlecenia przelewu będzie nadal obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii w związku z COVID-19,
  2. 7 dni od dnia zlecenia przelewu - w przeciwnym razie.

UZASADNIENIE

 

Z początkiem 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym oraz Ordynacji podatkowej zostały dodane przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, czyli spoza tzw. białej listy. Sankcje te polegają, między innymi, na:

 

  1. wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów kwot płatności dokonanych na rachunki spoza wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (zob. art. 15d ust. 1 pkt 2 updop),
  2. odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w podatku VAT (zob. art. 117ba § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Sankcje te nie mają jednak zastosowania, między innymi, jeżeli podatnik w terminie zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy. Zawiadomienie to składane jest na formularzu ZAW-NR.

Do 30 czerwca 2020 r. termin dokonania tego zawiadomienia wynosił, co do zasady, 3 dni od dnia zlecenia przelewu. 1 lipca 2020 r. termin ten został jednak wydłużony do 7 dni (zob. obowiązujące od 1 lipca 2020 r. brzmienie art. 15d ust. 4 pkt 1 updop oraz art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Zauważyć jednak należy, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 obowiązuje jeszcze dłuższy termin dokonania zawiadomienia, tj. 14 dni od dnia zlecenia przelewu (zob. art. 15zzn specustawy koronawirusowej). A zatem obowiązujący spółkę termin dokonania zawiadomienia ZAW-NR wynosi:

  1. 14 dni od dnia zlecenia przelewu - jeżeli w dniu zlecenia przelewu będzie nadal obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii w związku z COVID-19,
  2. 7 dni od dnia zlecenia przelewu - w przeciwnym razie.

Na marginesie zwrócić należy uwagę na jeszcze jedną zmianę w składaniu zawiadomienia ZAW-NR. Otóż do 30 czerwca 2020 r. zawiadomienie to składane było do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Od 1 lipca 2020 r. zawiadomienie ZAW-NR składane jest do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika składającego zawiadomienie.

Warto też zauważyć, że od 1 lipca 2020 r. w przepisach zostało wprost napisane, że zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy należy składać jednokrotnie - przy pierwszym przelewie na ten rachunek. Przy dokonywaniu kolejnych przelewów nie jest to już wymagane. W I półroczu 2020 r. kwestia ta była wątpliwa, ponieważ brak było wyraźnego zapisu o jednokrotnym zawiadomieniu w treści ustawy. W praktyce jednak przyjmowano (zgodnie ze stanowiskiem MF wyrażonym w objaśnieniach z 20 grudnia 2019 r. pt. "Wykaz Podatników VAT"), że również w I półroczu 2020 r. wystarczające było złożenie zawiadomienia jednokrotnie (przy pierwszym przelewie).

Podstawa prawna:

  • art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

  • art. 15d ust. 1 pkt 2 oraz art. 15d ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1262

  • art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325

  • art. 15zzn ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z prawa podatkowego

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK