Monitor Księgowego 6/2020, data dodania: 16.02.2020

Czy w przypadku zapłaty dla podmiotu trzeciego mają zastosowanie przepisy o zapłacie na rachunek bankowy spoza białej listy

PROBLEM

Spółka z o.o. płatności za faktury przekazuje niekiedy na rachunki bankowe podmiotów trzecich nie będacych bankami lub SKOK-ami (np. w związku z cesją wierzytelności czy umową faktoringu), a więc nie na rachunki bankowe sprzedawców. Czy w takich przypadkach ma zastosowanie wyłączenie możliwości zaliczania wydatków do kosztów ze względu na dokonanie płatności na rachunek bankowy spoza białej listy podatników?

RADA

Jeżeli płatności dokonywane są na rachunki bankowe podmiotów trzecich wskazane na białej liście podatników, to wyłączenie możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie ma zastosowania. Warto dodać, że wyłączenia można także uniknąć poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza białej listy.

UZASADNIENIE

Od 1 września 2019 r. wprowadzono m.in. tzw. białą listę podatników, obejmującą podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Biała lista zawiera m.in. numery rachunków tych podatników wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzone przy wykorzystaniu STIR (Systemu Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej). Lista ta stanowi część wykazu określonego w art. 96b ustawy o VAT.

Biała lista a podatki dochodowe

Od 1 stycznia 2020 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodano przepisy wyłączające możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków dotyczących transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł, dokonanych przelewem na rachunek inny niż wskazany na białej liście podatników (zob. art. 15d ust. 1 pkt 2 updop). Z przepisów nie wynika jednak obowiązek zapłaty należności na wskazany na białej liście rachunek bankowy sprzedawcy. Oznacza to, że zapłata dokonana na rachunek faktora (lub rachunek nabywcy wierzytelności) wskazany na białej liście będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (nie zostanie z tych kosztów wyłączona).

Zawiadomienie o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza białej listy

Przepisy art. 15d ust. 1 pkt 2 updop nie są stosowane w przypadku, gdy podatnik dokonujący płatności dokona zapłaty należności przelewem na rachunek spoza białej listy i w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury zgodnie z art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej (zob. art. 15d ust. 4 updop). Z możliwości tej mogą korzystać również podatnicy dokonujący zapłaty na rachunek nabywcy wierzytelności czy faktora, jeżeli dokonali zapłaty na rachunek spoza białej listy. Jeżeli złożą zawiadomienie o zapłacie na rachunek faktora (lub nabywcy wierzytelności) spoza białej listy (ZAW-NR), to będą mogli rozliczyć poniesiony wydatek w kosztach podatkowych.

Przykład

 Na początku 2020 r. podatnik X dokonał płatności dotyczącej transakcji o wartości 30 000 zł na rachunek bankowy podmiotu, który nabył wierzytelność od kontrahenta podatnika X. Jeżeli będzie to rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników, koszt ten podatnik X może zaliczyć do kosztów podatkowych. Jeżeli rachunku nie ma na białej liście, koszt ten podatnik X będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury (na formularzu ZAW-NR).

Podstawa prawna:

  • art. 15d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

  • art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

  • art. 117ba ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019, poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego

 

Czytaj także: "Zmiany 2020! Biała lista podatników VAT - sankcje" i "Czy w związku ze zmianami w przepisach można płacić za faktury na rachunek faktora" na stronie e-wydania "Mk" - www.inforlex.pl/ewydania

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK