Monitor Księgowego 11/2019, data dodania: 18.10.2019

Czy płatności dokonywane na rachunki zastrzeżone będą mogły być zaliczane do kosztów podatkowych w 2020 r.

PROBLEM

Spółka z o.o. dokonuje niekiedy płatności na rachunki zastrzeżone służące do jednorazowego zabezpieczenia transakcji. Takie rachunki nie widnieją na białej liście podatników. Czy po 31 grudnia 2019 r. Spółka będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwoty płacone na te rachunki?

RADA

Dokonywanie po 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunki zastrzeżone będzie się wiązać z ryzykiem wyłączenia możliwości rozpoznawania podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Aby temu zapobiec konieczne będzie terminowe zawiadamianie naczelników urzędów skarbowych właściwych dla wystawców faktur, że zapłata została dokonana na taki rachunek.

UZASADNIENIE

Od 1 września 2019 r. obowiązują przepisy, które wprowadziły m.in. białą listę podatników obejmującą podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT. W wykazie tym są wskazywane m.in. numery posiadanych przez podatników rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą (zob. art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT).

Z kolei 1 stycznia 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym zostaną dodane przepisy wyłączające możliwość zaliczania do kosztów podatkowych dotyczących transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł, jeżeli płatności dotyczące tych transakcji zostały dokonane przelewem na rachunek inny niż wskazany na białej liście podatników (zob. art. 15d ust. 1 pkt 2 updop). Dodany również wówczas zostanie art. 117ba Ordynacji podatkowej. Przepis ten przewiduje m.in. przepisy o odpowiedzialności solidarnej podmiotów (np. nabywców towarów i usług) za zaległości podatkowe dostawcy lub usługodawcy w podatku VAT. Odpowiedzialność ta ma miejsce jeżeli:

  1. zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w białej liscie podatników VAT,
  2. z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego (zob. dodawane z 1 stycznia 2020 r. art. 117ba § 1 i 2 Ordynacji podatkowej), a więc gdy pomiędzy przedsiębiorcami jest dokonywana transakcja o wartości przekraczającej 15 000 zł.

Podatnicy, którzy dokonają płatności na inny rachunek niż wskazany w wykazie, będą mieć możliwość uniknięcia negatywnych konsekwencji tego faktu. W tym celu konieczne jest zawiadomienie o takiej płatności właściwego dla wystawcy faktury naczelnika urzędu skarbowego. Czas na dokonanie takiego zawiadomienia będzie wynosić trzy dni od dnia zlecenia przelewu. Terminowe dokonanie takiego zawiadomienia będzie wyłączać negatywne skutki dokonania zapłaty na rachunek inny niż wskazany w wykazie. Tymi negatywnymi skutkami jest m.in. wyłączenie z kosztów podatkowych płatności na rachunki spoza białej listy, jeżeli przekraczają one kwotę 15 000 zł (zob. dodawane 1 stycznia 2020 r. art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej oraz art. 15d ust. 4 updop).

Podsumowując, nowe przepisy nie uwzględniają specyfiki dokonywania zapłaty na rachunki zastrzeżone służące do jednorazowego zabezpieczenia transakcji. W konsekwencji wskazane negatywne konsekwencje dokonywania płatności na rachunki spoza białej listy (takie jak wyłączenie niektórych płatności z kosztów) będą w takich przypadkach mogły mieć zastosowanie. W celu wyłączenia tych negatywnych konsekwencji konieczne zatem będzie terminowe zawiadamianie naczelników urzędów skarbowych właściwych dla wystawców faktur, że zapłata została dokonana na inny rachunek niż wskazany w wykazie.

 

Podstawa prawna

  • art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1751

  • art. 15d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1978

  • art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1978; w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.

Tomasz Krywan

prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego

Czytaj także "Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nie uwzględniony w rejestrze podatników VAT - zmiany w podatku dochodowym" na stronie e-wydania "Mk" - www.inforlex.pl/ewydania

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK