Wideoszkolenie

Biuletyn VAT 8/2020, data dodania: 31.07.2020

Ulga na złe długi w nowym JPK_V7M/JPK_V7K

Zarówno sprzedawca, który rozlicza ulgę na złe długi, jak i nabywca, który jest zobowiązany do korekty odliczonego VAT z niezapłaconej faktury, muszą dokonać odpowiednich zapisów w ewidencji. Organy podatkowe wymagają, aby każda faktura była wpisywana odrębnie. Zasada ta nie ulegnie zmianie od 1 października 2020 r. w nowym JPK_V7M/JPK_V7K. Nadal podatnicy nie będą mogli posługiwać się zbiorczym dokumentem. MF potwierdziło natomiast, że nie trzeba będzie posługiwać się kodami towarowymi lub transakcyjnymi, wpisując faktury objęte korektą.

Sprzedawca ma prawo skorzystać z ulgi na złe długi, czyli skorygować rozliczony VAT wynikający z nieopłaconej przez kontrahenta faktury.

1. Rozliczenie ulgi na złe długi u sprzedawcy

Aby było możliwe skorzystanie z ulgi na złe długi, muszą zostać spełnione warunki wynikające z art. 89a ustawy o VAT.

Kiedy można skorzystać z ulgi

Lp.

Warunki skorzystania z ulgi na złe długi

1

2

1.

Nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona, tzn. wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

2.

Dostawa towaru lub świadczenie usług są dokonane na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

3.

Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

Status naszego kontrahenta jako podatnika VAT możemy sprawdzić na białej liście podatników MF: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

4.

Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego ani w trakcie likwidacji.

To, czy kontrahent jest w trakcie postępowania upadłościowego, możemy sprawdzić na stronach:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx.

5.

Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

W 2020 r. można korygować faktury wystawione w 2018 r., 2019 r. i 2020 r.

6.

Do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Sprzedawca nie może rozliczyć ulgi w dowolnym okresie rozliczeniowym, lecz w tym, w którym minęło 90 dni od dnia ustalonego terminu płatności, jeśli przed upływem terminu złożenia deklaracji za ten okres dłużnik nie uregulował zapłaty. Zarówno w obecnym JPK_VAT, jak i w nowym JPK_V7M i JPK_V7K podatnicy będą musieli w części ewidencyjnej wpisywać odrębnie każdą fakturę, która została objęta korektą. Wartości z tych faktur wpisujemy ze znakiem (-), chyba że jest to ponowna korekt, gdy dłużnik uregulował fakturę. Gdy na korygowanej fakturze jest sprzedaż opodatkowana stawką:

  • 23% - podatnik wpisuje wartości z korygowanej faktury opodatkowane tą stawką w poz. K_19 - wartość netto, K_20 - VAT,
  • 8% - podatnik wpisuje wartości z korygowanej faktury opodatkowane tą stawką w poz. K_17 - wartość netto, K_18 - VAT,
  • 5% - podatnik wpisuje wartości z korygowanej faktury opodatkowane tą stawką w poz. K_15 - wartość netto, K_16 - VAT.

Potwierdziło to MF w odpowiedzi na pytanie podatnika:

Jaki dokument należy wykazać w ewidencji sprzedaży w przypadku dokonania korekty zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

W przypadku korekty, zgodnej z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, do ewidencji sprzedaży wprowadza się dane z faktury i kwoty ujemne lub dodatnie w odpowiednich dla stawek pozycjach. Ponadto podaje się wartość "1" w polu "KorektaPodstawyOpodt".

MF potwierdziło również, że w nowym JPK_V7M/JPK_V7K z deklaracją korekty z tytułu tzw. ulgi na złe długi nie trzeba będzie dodatkowo oznaczać w ewidencji jako dokument wewnętrzny "WEW".

W przypadku korekt, które wynikają z tzw. ulgi za złe długi, należy wprowadzać poszczególne faktury - na podstawie których podatnik wykonuje korekty - z uwzględnieniem danych kontrahenta i kwot. Dlatego do korekty z tytułu ulgi na złe długi po stronie wierzyciela i dłużnika nie stosuje się oznaczenia "WEW".

W nowym JPK przy niektórych fakturach będzie musiało być oznaczenie GTU, gdy faktura będzie dokumentowała sprzedaż z wymienionych grup towarów. Tych oznaczeń nie trzeba będzie jednak wpisywać, gdy faktura będzie objęta korektą z tytułu ulgi na złe długi, co potwierdziło MF:

W przypadku korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stosuje się oznaczeń kodów grup towarów i usług GTU.

Podatnik, wysyłając nowy JPK_VAT, nie będzie dołączał zawiadomienia VAT-ZD o skorzystaniu z ulgi na złe długi. Zawiadomienia te składamy tylko do czasu posługiwania się starymi deklaracjami. W nowym JPK zawiadomienie będzie się dokonywało poprzez wpisanie cyfry "1" w polu KorektaPodstawyOpodt.

Następnie w deklaracji w polu P_68 i P_69 podatnik będzie podawał ze znakiem "in minus" odpowiednio zbiorczą wysokość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, która została uwzględniona w pozycjach od K_15 do K_20.

Ważne

Pola P_68 i P_69 przyjmują wyłącznie wartość ujemną lub 0. W przypadku braku korekty w danej deklaracji pole pozostaje puste.

Gdy dłużnik ureguluje należność za fakturę w całości lub w części, wówczas sprzedawca w ewidencji wypełnia dla całego dokumentu pole KorektaPodstawyOpodt poprzez zaznaczenie "1"oraz wykazuje pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego ze znakiem "in plus" z podziałem na stawki podatku.

Przykład

15 października minęło 90 dni od ustalonego terminu płatności. Ponieważ do 25 listopada dłużnik nie uregulował płatności za fakturę (wart. netto 10 000 zł, VAT 2300 zł), spółka postanowiła skorzystać z ulgi na złe długi gdyż spełniała wszystkie warunki. W tym przypadku zapis w ewidencji JPK będzie wyglądał w następujący sposób:

NrKontrahenta

NazwaKontrahenta

Dowodsprzedazy

Datawystawienia

Datasprzedaży

KorektaPodstawyOpodt

K_19

K_20

526123456

Alfa sp. z o.o.

F/526/03/2020

2020-03-10

1

- 10 000

-2300

2. Korekta u dłużnika

Sprzedawca może skorzystać z ulgi na złe długi. Natomiast kupujący, który nie opłaci faktury, nie ma wyboru. Korekty musi dokonać w deklaracji za okres, w którym minie 90 dni, gdy do końca tego okresu nie opłaci faktury.

Tak jak u sprzedawcy w JPK każda faktura musi być wpisana odrębnie. Korekta jest wpisywana ze znakiem (-), chyba że podatnik dokonuje ponownej korekty po opłaceniu faktury. Inaczej niż w przypadku korekty u wierzyciela, dłużnik będzie wpisywał kwoty podatku naliczonego w pozycji K_46. Jak czytamy w objaśnieniach MF do tej pozycji:

Korektę podatku naliczonego ujmuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenie usług ze znakiem "in minus". W przypadku braku - pole pozostaje puste.

Następnie w części deklaracyjnej w polu P_46 podatnik będzie wpisywał zbiorczo kwotę podatku naliczonego z poz. K_46.

Gdy dłużnik ureguluje należność za fakturę, może ponownie powiększyć podatek naliczony. Wypełnia wtedy pozycję K_47, wpisując odrębnie każdą fakturę i zbiorczo wpisuje sumę podatku naliczonego podlegającego ponownej korekcie w polu P_47.

Podstawa prawna:

  • § 10-11 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127

Marcin Jasiński

ekspert w zakresie VAT

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK