Biuletyn VAT 11/2019 [dodatek: Dodatek specjalny], data dodania: 13.11.2019

Jak uzyskać wiążącą informację stawkową (WIS)

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja wydawana przez Dyrektora KIS, w której na wniosek podatnika klasyfikowany jest towar, usługa albo świadczenie kompleksowe według wskazanej przez podatnika klasyfikacji oraz wskazywana jest stawka VAT lub zwolnienie. Można również zadać pytanie, czy np. należy stosować split payment lub zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy.

Krok 1. Sporządzenie wniosku

O WIS można występować od 1 listopada 2019 r., ale przedmiotem zapytania może być stan prawny obowiązujący od 1 kwietnia 2020 r. (z wyjątkiem książek, gazet i czasopism). Aby uzyskać WIS, należy złożyć wniosek. Dlatego pierwszym krokiem jest jego sporządzenie. W tym celu należy wypełnić formularz WIS-W. Obowiązuje zasada: jeden towar albo usługa - jeden wniosek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wniosek dotyczy świadczenia kompleksowego.

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o wydanie WIS

Lp.

Wniosek o wydanie WIS powinien zawierać:

1

2

1.

dane identyfikujące wnioskodawcę

(imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy)

2.

dane identyfikujące pełnomocnika wnioskodawcy - jeżeli został ustanowiony

(imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku)

3.

określenie przedmiotu wniosku, w tym:

szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych;

Opis powinien obejmować szczegółowe informacje o składzie towaru oraz o wszelkich metodach badania stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego klasyfikacja. Wszelkie informacje szczegółowe, które Wnioskodawca uznaje za poufne, powinny zostać podane w poz. 58 WIS-W.

UWAGA!

Przedmiotem wniosku mogą być towary lub usługi, a także świadczenia kompleksowe, które w ocenie Wnioskodawcy składają się na jedną całość.

wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa;

wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wydanie WIS w innych celach niż określenie stawki podatku

UWAGA!

Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

4.

informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku

UWAGA!

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty opłaty należnej za wniosek.

5.

oświadczenie wnioskodawcy następującej treści:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Treść oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

UWAGA!

1. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia WIS nie jest wiążąca dla organów podatkowych.

2. Obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy zamawiającego.

6.

informację o posiadaniu przez wnioskodawcę - w zakresie objętym wnioskiem:

- decyzji o wiążącej informacji taryfowej (WIT),

- decyzji o wiążącej informacji akcyzowej (WIA) lub

- interpretacji indywidualnej

lub

- informację o wystąpieniu z wnioskami o wydanie WIT, WIA lub interpretacji indywidualnej

UWAGA!

Jeżeli w zakresie objętym wnioskiem Wnioskodawca posiada lub złożył wniosek o więcej niż jedną WIT, WIA, interpretację indywidualną, należy taką informację zamieścić w załączniku WIS-W/A.

Krok 2. Przygotowanie załączników do wniosku i próbki towaru

Gdy wypełnimy wniosek, kolejnym krokiem jest przygotowanie załączników, które będziemy załączać do wniosku. Załączenie niektórych z nich jest obowiązkowe.

Załączniki do wniosku

Lp.

Wnioskodawca załącza do wniosku:

1.

obowiązkowo - potwierdzenie wpłaty opłaty należnej za wniosek

2.

fakultatywnie - dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi

3.

obowiązkowo - oryginał lub odpis pełnomocnictwa do doręczeń (odpis notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego) - w przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika do doręczeń

4.

obowiązkowo - oryginał lub odpis pełnomocnictwa szczególnego (odpis notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego) - w przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika szczególnego (pełnomocników szczególnych)

Możemy być również zobowiązani dostarczyć próbkę towaru.

Obowiązek dostarczenia próbki towaru

Lp.

Wnioskodawca ma obowiązek dostarczenia próbki towaru:

1.

na wezwanie organu wydającego WIS

2.

jeżeli jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru

3.

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania

UWAGA!

W przypadku niedostarczenia próbki towaru w terminie określonym w wezwaniu organ wydający WIS wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.

Krok 3. Dokonanie opłaty za składany wniosek

Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Zasady opłacania wniosku WIS

Ile wynosi opłata za wniosek

40 zł

W przypadku wniosku dotyczącego świadczeń kompleksowych opłata wynosi:

n × 40 zł,

gdzie

n - oznacza liczbę towarów i usług składających się w ocenie wnioskodawcy na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu

UWAGA!

Potwierdzenie wpłaty opłaty należy dołączyć do wniosku (zob. krok 1 instrukcji).

Kiedy opłata podlega zwrotowi

w całości - w przypadku wycofania wniosku,

w części przekraczającej należną wysokość - w przypadku uiszczenia jej w wysokości wyższej od należnej

W jakim terminie

następuje zwrot opłaty

w terminie 30 dni od dnia:

1) wycofania wniosku,

2) zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS - w przypadku zwrotu części nadpłaconej opłaty

Oprócz opłaty za wniosek możemy być również zobowiązani do poniesienia dodatkowych opłat za badania i analizy. Wysokość ewentualnej opłaty określi organ, po otrzymaniu naszego wniosku.

Zasady wnoszenia opłat dodatkowych za badania lub analizy

Kiedy wnioskodawca ma obowiązek ponieść dodatkowe opłaty za badania lub analizy

W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analizy

Jak jest określana wysokość opłaty za przeprowadzone badania lub analizy

W drodze postanowienia wydawanego przez organ wydający WIS.

W postanowieniu są określone:

- wysokość opłaty oraz

- termin jej wniesienia.

Wysokość opłaty odpowiada rzeczywistym kosztom badania lub analizy.

Na postanowienie o opłacie za badanie lub analizę przysługuje zażalenie.

Czy wnioskodawca ma obowiązek wnieść zaliczkę na poczet opłaty za przeprowadzenie badania lub analizy

TAK - na wezwanie organu wydającego WIS.

Zaliczkę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

UWAGA!

W przypadku nieuiszczenia zaliczki w terminie określonym w wezwaniu organ wydający WIS wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.

Gdy zaliczka będzie wyższa niż koszt badania, nadwyżka podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS.

Krok 4. Złożenie wniosku

Gdy wypełnimy formularz WIS-W, przygotujemy załączniki i wpłacimy należną opłatę, możemy go złożyć w formie papierowej lub elektronicznej - za pośrednictwem ePUAP. Wniosek ten składamy do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17; 43-300 Bielsko-Biała.

Krok 5. Czekamy na wydanie WIS

Gdy złożymy wniosek, pozostaje nam czekanie na wydanie WIS. Należy pamiętać, że organ przed jej wydaniem może nas wezwać do złożenia próbki towaru (zob. krok 2), poniesienia dodatkowej opłaty (zob. krok 3) lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Brak odpowiedzi może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

WIS powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS.

UWAGA!

Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK