Monitor Księgowego 11/2019 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 29.10.2019

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) - procedury

1. Co to jest WIS

Wiążąca informacja stawkowa (WIS)

decyzja wydawana na potrzeby opodatkowania VAT:

dostawy towarów,

importu towarów,

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo

świadczenia usług

Podstawa prawna:

● art. 42a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818

2. O czym decyduje WIS

Lp.

Decyzja WIS zawiera:

1.

opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS

2.

klasyfikację towaru według:

Nomenklatury scalonej (CN) lub

Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)

albo

klasyfikację usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:

określenia stawki VAT właściwej dla towaru albo usługi,

stosowania innych przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie

3.

stawkę VAT właściwą dla towaru albo usługi opisanych w pkt 1 i 2 decyzji WIS

Podstawa prawna:

● art. 42a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818

3. Kto może ubiegać się o wydanie WIS

Lp.

Wniosek o wydanie WIS może złożyć:

1.

podatnik posiadający numer identyfikacji podatkowej

2.

podmiot inny niż wskazany w pkt 1, jeżeli dokonuje lub zamierza dokonywać dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług

3.

zamawiający w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym

Podstawa prawna:

● art. 42b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818

4. Jakie elementy powinien zawierać wniosek o wydanie WIS

Lp.

Wniosek o wydanie WIS powinien zawierać:

1

2

1.

dane identyfikujące Wnioskodawcę

(imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy)

2.

dane identyfikujące pełnomocnika Wnioskodawcy - jeżeli został ustanowiony

(imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku)

3.

określenie przedmiotu wniosku, w tym:

szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych;

Opis powinien obejmować szczegółowe informacje o składzie towaru oraz o wszelkich metodach badania stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego klasyfikacja. Wszelkie informacje szczegółowe, które Wnioskodawca uznaje za poufne, powinny zostać podane w poz. 45 WIS-W.

 

UWAGA!

Przedmiotem wniosku mogą być towary lub usługi, a także świadczenia kompleksowe, które w ocenie Wnioskodawcy składają się na jedną całość.

wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa;

wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku gdy Wnioskodawca ubiega się o wydanie WIS w innych celach niż określenie stawki podatku

UWAGA!

Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

4.

informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku

UWAGA!

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty opłaty należnej za wniosek.

Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej

nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000

5.

oświadczenie Wnioskodawcy następującej treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego."

Treść oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

UWAGA!

1. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, WIS nie jest wiążąca dla organów podatkowych.

2. Obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy zamawiającego

6.

informację o posiadaniu przez Wnioskodawcę - w zakresie objętym wnioskiem:

decyzji o wiążącej informacji taryfowej (WIT),

decyzji o wiążącej informacji akcyzowej (WIA) lub

interpretacji indywidualnej

lub

informację o wystąpieniu z wnioskami o wydanie WIT, WIA lub interpretacji indywidualnej

UWAGA!

Jeżeli w zakresie objętym wnioskiem Wnioskodawca posiada lub złożył wniosek o więcej niż jedną WIT, WIA, interpretację indywidualną należy taką informację zamieścić w załączniku WIS-W/A.

4.1. Załączniki do wniosku

Lp.

Wnioskodawca załącza do wniosku:

1

2

1.

obowiązkowo - potwierdzenie wpłaty opłaty należnej za wniosek

2.

fakultatywnie - dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi

3.

obowiązkowo - oryginał lub odpis pełnomocnictwa do doręczeń (odpis notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego) - w przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika do doręczeń

4.

obowiązkowo - oryginał lub odpis pełnomocnictwa szczególnego (odpis notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego) - w przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika szczególnego (pełnomocników szczególnych)

4.2. Obowiązek dostarczenia próbki towaru

Lp.

Wnioskodawca ma obowiązek dostarczenia próbki towaru:

1.

na wezwanie organu wydającego WIS

2.

jeżeli jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru

3.

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania

UWAGA!

W przypadku niedostarczenia próbki towaru w terminie określonym w wezwaniu organ wydający WIS wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna:

● art. 42b ust. 2-8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818

5. Jak złożyć wniosek

Lp.

Wniosek o wydanie WIS należy składać:

1.

do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

2.

na adres: ul. Teodora Sixta 17; 43-300 Bielsko-Biała

3.

na urzędowym formularzu WIS-W z załącznikiem WIS-W/A (należy na nim podać informacje uzupełniające)

4.

w formie papierowej lub elektronicznej - za pośrednictwem ePUAP

6. Zasady opłacania wniosku WIS

Ile wynosi opłata

za wniosek

40 zł

W przypadku wniosku dotyczącego świadczeń kompleksowych opłata wynosi:

n × 40 zł,

gdzie

n - oznacza liczbę towarów i usług składających się w ocenie Wnioskodawcy na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu

UWAGA!

Potwierdzenie wpłaty opłaty należy dołączyć do wniosku (zob. pkt 4 instrukcji).

Kiedy opłata podlega

zwrotowi

w całości - w przypadku wycofania wniosku,

w części przekraczającej należną wysokość - w przypadku uiszczenia jej w wysokości wyższej od należnej

W jakim terminie

następuje zwrot opłaty

w terminie 30 dni od dnia:

1) wycofania wniosku,

2) zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS - w przypadku zwrotu części nadpłaconej opłaty

Podstawa prawna:

● art. 42d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818

7. Zasady wnoszenia opłat dodatkowych za badania lub analizy

Kiedy wnioskodawca ma obowiązek ponieść dodatkowe opłaty za badania lub analizy

W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analizy

Jak jest określana wysokość opłaty za przeprowadzone badania lub analizy

W drodze postanowienia wydawanego przez organ wydający WIS.

W postanowieniu są określone:

wysokość opłaty oraz

termin jej wniesienia.

Wysokość opłaty odpowiada rzeczywistym kosztom badania lub analizy.

Na postanowienie o opłacie za badanie lub analizę przysługuje zażalenie.

Czy Wnioskodawca ma obowiązek wnieść zaliczkę na poczet opłaty za przeprowadzenie badania lub analizy

TAK - na wezwanie organu wydającego WIS.

Zaliczkę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

UWAGA!

W przypadku nieuiszczenia zaliczki w terminie określonym w wezwaniu organ wydający WIS wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.

Gdy zaliczka będzie wyższa niż koszt badania, nadwyżka podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS.

Podstawa prawna:

● art. 42e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818

8. W jakim terminie jest wydawana decyzja WIS

WIS powinna być wydana

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS.

UWAGA!

Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:

● art. 42g ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818

9. Jakie są skutki otrzymania (publikacji) WIS

Lp.

Konsekwencje otrzymania (publikacji) WIS

1.

WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, które ją uzyskały, w odniesieniu do:

1) towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;

2) usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;

3) towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

2.

WIS chroni podmiot, dla którego została wydana

Zastosowanie się do WIS przed jej zmianą lub uchyleniem nie może szkodzić podmiotowi, który ją uzyskał (ochrona na zasadach uregulowanych w art. 14k-14m Ordynacji podatkowej).

3.

WIS chroni podmioty inne niż adresat WIS - w odniesieniu do czynności dokonanej po dniu publikacji WIS

Zastosowanie się do opublikowanej WIS nie może szkodzić podmiotowi, który się do niej zastosował (art. 14k-14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio).

UWAGA!

WIS mogą być wydawane już od 1 listopada 2019 r., ale moc ochronną zyskają z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

● art. 42c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818

10. Kiedy następuje wygaśnięcie, zmiana lub uchylenie WIS

WIS wygasa z mocy prawa

w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna

WIS jest zmieniana lub uchylana z urzędu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

jeżeli Szef KAS stwierdzi nieprawidłowość WIS w związku z wystąpieniem przesłanek wznowienia postępowania, o których mowa w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej

WIS jest zmieniane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

jeżeli nie jest ona zgodna z przepisami prawa np. z powodu zmian w klasyfikacji, błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego

Podstawa prawna:

● art. 42h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818

11. Obowiązek publikacji WIS

Czy WIS są publikowane

TAK.

Są publikowane obowiązkowo i niezwłocznie na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej.

Jakie dokumenty są publikowane

Publikowane są:

WIS,

wnioski o wydanie WIS,

decyzje Szefa KAS o zmianie albo uchyleniu WIS,

decyzje Dyrektora KIS o zmianie WIS

UWAGA!

Wszystkie wymienione dokumenty są publikowane po usunięciu danych identyfikujących Wnioskodawcę oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna:

● art. 42i ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK