Książki 13/2024, data dodania: 14.05.2024

Jak uzyskać wiążącą informację stawkową (WIS)

Wnioski o wydanie WIS można składać wyłącznie w formie elektronicznej i konieczne jest posiadanie konta w e-Urzędzie Skarbowym. Wnios­ki złożone w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP nie zostaną rozpatrzone. Przedstawiamy krok po kroku, jak wystąpić o WIS po zmianach.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja wydawana przez Dyrektora KIS, w której na wniosek podatnika klasyfikowane są: towar, usługa albo świadczenie kompleksowe oraz wskazywana jest stawka VAT. Można również zadać pytanie, jak sklasyfikować towar lub usługę dla celów stosowania innych przepisów, gdzie klasyfikacja jest powołana, np. czy należy stosować zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy, czy trzeba stosować split payment. W takich przypadkach urząd nie określa stawki VAT.

Zdaniem organów podatkowych, jeśli chcemy potwierdzić prawo do zwolnienia z VAT, powinniśmy wystąpić o interpretację indywidualną.

Krok 1. Sporządź wniosek o wydanie WiS

Aby uzyskać WIS, należy złożyć wniosek. Od 1 stycznia 2024 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z 28 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wnios­ku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Dlatego nie ma oficjalnego formularza, za pomocą którego możemy złożyć wniosek o wydanie WiS.

Składając wniosek za pośrednictwem konta e-Urząd Skarbowy, możemy jednak skorzystać z interaktywnego formularza udostępnionego przez MF i załączyć go do wniosku.

Tabela 1. Jakie elementy zawiera wniosek o wydanie WIS

Lp.

Wniosek o wydanie WIS powinien obowiązkowo zawierać:

1

2

1.

dane identyfikujące wnioskodawcę

(imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy oraz adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub adres siedziby).

2.

dane identyfikujące pełnomocnika wnioskodawcy - jeżeli został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku

(imię, nazwisko i adres do doręczeń).

3.

wskazanie, jako kto składamy wniosek:

● podatnik posiadający numer NIP;

● podmiot inny niż podatnik, dokonujący lub zamierzający dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu;

● zamawiający w rozumieniu ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym;

● podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1637) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym;

● zamawiający w rozumieniu ustawy z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 140) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi.

4.

określenie przedmiotu wniosku, w tym:

szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 2015 lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych;

Opis powinien obejmować szczegółowe informacje o składzie towaru oraz o wszelkich metodach badania stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego klasyfikacja.

UWAGA!

Przedmiotem wniosku mogą być towary lub usługi, a także świadczenia kompleksowe, które w ocenie wnioskodawcy składają się na jedną całość.

● wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o wydanie WIS w innych celach niż określenie stawki podatku.

UWAGA!

Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

5.

wskazanie, że wniosek o wydanie WIS zawiera żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych

wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku, jeżeli ma miejsce taki przypadek.

6.

oświadczenie wnioskodawcy o następującej treści:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Treść oświadczenia zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

UWAGA!

1. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia WIS nie jest wiążąca dla organów podatkowych.

2. Obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy zamawiającego oraz podmiotu publicznego.

Krok 2. Przygotuj załączniki do wniosku i próbki towaru

Gdy wypełnimy wniosek, kolejnym krokiem jest przygotowanie załączników, które będziemy załączać do wniosku. Załączenie niektórych z nich jest obowiązkowe. Zasadniczo należy je składać za pomocą konta w e-Urzędzie Skarbowym. Jednak próbka towaru oraz dokumenty, które nie mogą być dostarczone za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym lub których dostarczenie w postaci fizycznej jest niezbędne do rozpatrzenia wnios­ku o wydanie WIS, w tym do dokonania właściwej klasyfikacji towaru, usługi albo towarów lub usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, są dostarczane w sposób "tradycyjny".

Tabela 2. Załączniki do wniosku

Lp.

Wnioskodawca załącza do wniosku:

1

2

1.

fakultatywnie - dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi

Możemy być zobowiązani, na wezwanie organu wydającego WIS, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, dostarczyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w przypadku gdy jest to niezbędne do dokonania właściwej klasyfikacji towaru lub usługi albo towarów lub usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. W przypadku niedostarczenia dokumentów w tym terminie organ wydający WIS wyda postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia, na które służy zażalenie.

2.

obowiązkowo - oryginał lub odpis pełnomocnictwa do doręczeń (odpis notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego albo doradcę podatkowego) - w przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika do doręczeń

3.

obowiązkowo - oryginał lub odpis pełnomocnictwa szczególnego (odpis notarialnie poświadczony lub uwierzytelniony przez adwokata, radcę prawnego albo doradcę podatkowego) - w przypadku gdy wnioskodawca ustanowił w sprawie pełnomocnika szczególnego (pełnomocników szczególnych)

Możemy być również zobowiązani dostarczyć próbkę towaru.

Tabela 3. Obowiązek dostarczenia próbki towaru

Lp.

Wnioskodawca ma obowiązek dostarczenia próbki towaru:

1.

na wezwanie organu wydającego WIS

2.

jeżeli jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru

3.

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania

UWAGA!

W przypadku niedostarczenia próbki towaru w terminie określonym w wezwaniu organ wydający WIS wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia, na które służy zażalenie.

Gdy dostarczymy próbkę towaru, możemy być zobowiązani do poniesienia dodatkowych opłat za badania i analizy. Wysokość ewentualnej opłaty określi organ, po otrzymaniu naszego wniosku.

Tabela 4. Zasady wnoszenia opłat dodatkowych za badania lub analizy

Kiedy wnioskodawca ma obowiązek ponieść dodatkowe opłaty za badania lub analizy

W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analizy.

Jak jest określana wysokość opłaty za przeprowadzone badania lub analizy

W drodze postanowienia wydawanego przez organ wydający WIS.

W postanowieniu są określone:

- wysokość opłaty oraz

- termin jej wniesienia.

Wysokość opłaty powinna odpowiadać rzeczywistym kosztom badania lub analizy.

Na postanowienie o opłacie za badanie lub analizę przysługuje zażalenie.

Czy wnioskodawca ma obowiązek wnieść zaliczkę na poczet opłaty

TAK - na wezwanie organu wydającego WIS.

Zaliczkę należy wpłacić w terminie określonym w wezwaniu, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

za przeprowadzenie badania lub analizy

Zaliczkę wpłacamy na rachunek Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

UWAGA!

W przypadku nieuiszczenia zaliczki w terminie określonym w wezwaniu organ wydający WIS wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.

Gdy zaliczka będzie wyższa niż koszt badania, nadwyżka podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS.

Krok 3. Złóż wniosek o wydanie WiS

Wniosek o wydanie WIS można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem konta e-Urząd Skarbowy. Wnioski złożone w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA!

Wnioski o wydanie WiS można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem konta e-Urząd Skarbowy.

Dlatego musimy założyć konto na e-Urząd Skarbowy, jeśli go jeszcze nie posiadamy, i wyrazić zgodę na doręczanie na to konto pism wydawanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Jeśli działalność jest prowadzona w formie spółki, to należy złożyć wniosek o przyznanie dostępu dla wyznaczonych osób do konta spółki w e-Urzędzie Skarbowym, gdy do tej pory tego nie zrobiono. Wniosek o przyznanie lub odebranie dostępu można złożyć w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników dla spółki.

Osoba fizyczna prowadząca działalność loguje się na konto, korzystając np. z aplikacji

mObywatel. Jeśli posiada wymagane dostępy, musi sprawdzić, czy podane numery telefonów oraz adres e-mail są aktualne

UWAGA!

Gdy jesteśmy pełnomocnikiem, to również nasz mocodawca musi posiadać konto na e-Urząd Skarbowy, na którym podał aktualny adres poczty elektronicznej lub numer telefonu w celu przekazywania powiadomień.

Po zalogowaniu na stronie e-Urzędu Skarbowego należy wybrać zakładkę:

● Dokumenty,

● złóż dokument,

● pismo WIS.

Wniosek należy podpisać podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym.

Składając wniosek, nie ponosimy opłat z tym związanych.

Krok 4. Czekaj na wydanie WIS

Gdy złożymy wniosek, pozostaje nam czekanie na wydanie WIS. Należy pamiętać, że organ przed jej wydaniem może nas wezwać do złożenia próbki towaru (zob. krok 2), poniesienia dodatkowej opłaty lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. Brak odpowiedzi może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

WIS powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Pamiętajmy, WiS zostanie nam doręczona na konto w e-Urzędzie Skarbowym.

UWAGA!

Do terminu na wydanie WIS nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu oraz dni, w których wystąpiła awaria e-Urzędu Skarbowego.

WIS oraz decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. W niektórych przypadkach może to nastąpić wcześniej.

Aby jak najszybciej uzyskać WIS, należy zapoznać się z listą najczęściej popełnianych błędów, według KIS, przy składaniu wniosków:

1. Zbyt szeroki zakres żądania - np. w jednym wniosku opisywanych jest kilka towarów, a obowiązuje zasada: jeden wniosek to jeden towar.

2. Przedmiot wniosku dotyczy czynności opodatkowanych poza terytorium RP - np. podatnik wnioskuje o określenie zasad opodatkowania usługi, której miejsce świadczenia jest poza Polską, a o tym, czy możemy złożyć wniosek, decyduje fakt, czy miejsce świadczenia jest w Polsce.

3. Przedmiot wniosku dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub eksportu - o wydanie WIS możemy wystąpić tylko na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

4. Wniosek poza zakresem WIS - np. wnioskujemy o wydanie WIS w sprawie korzystania ze zwolnienia z VAT, zamiast wystąpić o interpretację indywidualną.

5. Wniosek nie dotyczy podatku VAT, tylko np. klasyfikacji towarów dla ustalenia stawki ryczałtu.

6. Wniosek jest wielowariantowy, "mnogi", np. jest przedstawianych kilka opcji danej usługi czy towaru.

7. Wniosek dotyczy towaru, którego nie można zidentyfikować, bo jeszcze go nie ma.

8. Brak odpowiedzi na wezwanie organu.

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK