TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2109 wersja obowiązująca od 01.11.2019 do 01.07.2023
Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) oraz zastąpione przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (Dz.U. poz. 1249). 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Na podstawie art. 42b ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej]  Określa się wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński


1) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751 i 1818.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 października 2019 r. (poz. 2109)

WIS-W

 

 

 

 

 

 

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK