Poradnik Rachunkowości Budżetowej 1/2019, data dodania: 08.01.2019

Wyjaśnienie MF: Jak klasyfikować wydatki na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, w tym opłatę abonamentową?

Pytanie redakcji PRB: Jak prawidłowo klasyfikować wydatki na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej (w tym opłatę abonamentową)? Zgodnie z objaśnieniami do paragrafu 426 „Zakup energii” zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.) paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody. Czy należy dokonać rozdzielenia tych operacji i zakup energii ujmować w paragrafie 426, a opłatę za dystrybucję - w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”? Czy w odniesieniu do podziałek klasyfikacji budżetowej ma znaczenie, czy dostarczanie energii odbywa się na podstawie:

  • dwóch odrębnych umów: umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii lub
  • jednej umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii, zwanej w ustawie z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn.zm.) „umową kompleksową”?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Klasyfikacja budżetowa określona rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych jest narzędziem technicznym mającym za zadanie umożliwić dysponentom środków budżetowych poszczególnych stopni zaewidencjonowanie określonych zdarzeń (np. społecznych, gospodarczych, administracyjnych), rozstrzygniętych co do zasady przepisami prawa materialnego. Zatem podstawą zaklasyfikowania dochodu/wydatku do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej będzie ustalenie charakteru/rodzaju tego zdarzenia.

Zarówno dochody, jak i wydatki związane z realizacją określonych zadań powinny być ujmowane w podziałkach możliwie najlepiej oddających charakter ewidencjonowanych środków.

Odnosząc się do wydatków na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej należy zauważyć, iż zgodnie z objaśnieniami do paragrafu wydatków 426 "Zakup energii" paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody. Przez dostawę należy rozumieć dostarczenie energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu na podstawie właściwej umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, tj. zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy sprzedaży. Usługa przesyłania lub dystrybucji jest zatem integralnie związana z zakupem energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu.

Biorąc pod uwagę powyższe, w paragrafie wydatków 426 "Zakup energii" należy klasyfikować zarówno zapłatę za pobraną energię elektryczną, jak i świadczone usługi ich przesłania lub dystrybucji (w tym opłatę abonamentową), niezależnie od tego, czy objęte są one wspólną umową, czy też nie.

Jednocześnie należy zauważyć, że ostateczną decyzję o sposobie klasyfikowania środków podejmuje, zgodnie z dyspozycją art. 53 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kierownik jednostki sektora finansów publicznych, który dysponuje pełnią wiedzy o stanie faktycznym określonego zdarzenia i może dokonać szczegółowej analizy charakteru danego dochodu/wydatku.

Pismo Ministerstwa Finansów

z 5 listopada 2018 r.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK