Wideoszkolenie

Monitor Księgowego 1/2020, data dodania: 19.12.2019

Kiedy sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu to przychód z działalności gospodarczej - interpretacja MF

Podatnik, który zamierza sprzedać samochód osobowy wykupiony z leasingu operacyjnego, nie osiąga przychodu z działalności gospodarczej pod warunkiem, że samochód ten po wykupie nie stanowił środka trwałego w prowadzonej działalności. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

MF Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni zawarła umowę leasingu na samochód osobowy. We wrześniu 2019 r. umowa leasingu zakończyła się. Samochód został wykupiony przez Wnioskodawczynię jako osobę prywatną na cele prywatne. Nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać samochód po upływie sześciu miesięcy od momentu jego wykupu.

(…) stwierdzić należy, że jeżeli w istocie wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód, o którym mowa we wniosku, nie będzie stanowił składnika majątku w prowadzonej działalności gospodarczej, wymienionego w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Sprzedaż przedmiotowego samochodu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej sytuacji przychód nie powstanie, jeżeli zbycie rzeczy będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie (wykup z leasingu). Natomiast w przypadku sprzedaży przedmiotowego samochodu przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie (wykup z leasingu), powstanie obowiązek podatkowy na podstawie ww. przepisu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.451.2019.6.KP

Od redakcji

W sytuacji gdy podatnik wykupuje samochód z leasingu operacyjnego, musi zdecydować, czy robi to prywatnie czy na firmę. W pierwszym przypadku podatnik nie wprowadza wykupionego samochodu do ewidencji środków trwałych i nie wykorzystuje go w prowadzonej działalności. Jeżeli do sprzedaży tego samochodu dojdzie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego wykupienie z leasingu - to tak jak wskazał organ podatkowy w zacytowanej interpretacji - podatnik musi rozpoznać przychód ze sprzedaży rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof. Jeżeli sprzedaż będzie miała miejsce po tym czasie, to po stronie podatnika nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

Odmiennie sytuacja przedstawia się w przypadku sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na firmę. Wtedy samochód ten po wykupie jest wpisywany do ewidencji środków trwałych. To powoduje, że w tym przypadku do jego sprzedaży ma zastosowanie art. 14 ust. 2 pkt 1 updof. Na jego podstawie za przychód z działalności gospodarczej uważa się przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi podlegających ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Przychód z działalności gospodarczej może również powstać, gdy podatnik, który wykupił samochód z leasingu operacyjnego na firmę, po jakimś czasie wykreśli go z ewidencji środków trwałych, a następnie sprzeda. Wynika to z art. 10 ust. 2 pkt 3 updof, na podstawie którego podatnik musi rozpoznać przychód z działalności gospodarczej w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych, nawet jeżeli przed ich zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat. To oznacza, że przychód osiągnięty z odpłatnego zbycia samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego na firmę stanowi przychód z działalności gospodarczej zarówno, gdy:

  • w momencie sprzedaży samochód ten jest wpisany do ewidencji środków trwałych, jak i wtedy, gdy
  • przed jego zbyciem został wycofany z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wycofany z działalności i dniem jego odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor "MONITORA księgowego"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK