Wideoszkolenie

 
TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2530 wersja obowiązująca od 01.01.2020 do 04.07.2020
Od redakcji: Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065) oraz zastąpione przez rozporządzenie Ministra więcej …

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 117ba § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór zawiadomienia o zapłacie] Określa się wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ZAW-NR), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Finansów: wz. L. Skiba

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2019 r. (poz. 2530)

ZAW-NR

infoRgrafika

infoRgrafika

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK