Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 6/2020, data dodania: 03.06.2020

Ostateczny termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek na podstawie tarczy antykryzysowej upływa 30 czerwca 2020 r.

Płatnicy, którzy chcą ubiegać się w ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r., mogą złożyć wniosek w tej sprawie tylko do 30 czerwca 2020 r. Najpóźniej w tym terminie musi do ZUS wpłynąć także pełna dokumentacja rozliczeniowa za miesiące objęte zwolnieniem. Płatnikom, którzy nie zastosują się do tego terminu, ulga nie zostanie udzielona.

Kolejne wersje ustawy o COVID-19 przyznały płatnikom składek prawo do licznych ulg i dopłat. Jednym z najczęściej składanych wniosków jest RDZ - wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia całości lub połowy składek ZUS należnych za okres, który maksymalnie może obejmować 3 miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r.

W ramach kolejnych nowelizacji ustawy o COVID-19 prawo do skorzystania ze zwolnienia było rozszerzane na kolejne grupy płatników składek (zob. tabelę poniżej).

Obecnie płatnicy składek, chcąc jeszcze skorzystać ze zwolnienia, muszą pamiętać, że zbliża się ostateczny termin, w którym należy:

  • złożyć do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie ze składek (jeżeli płatnik chce to zwolnienie uzyskać),
  • przekazać do ZUS komplet dokumentacji rozliczeniowej za wszystkie miesiące objęte zwolnieniem.

Od dopełnienia powyższych obowiązków uwarunkowane jest prawo do zwolnienia. Muszą one zostać spełnione przez płatnika najpóźniej 30 czerwca 2020 r.

WAŻNE

Nieprzekraczalnym terminem na złożenie wniosku RDZ o zwolnienie ze składek oraz pełnej dokumentacji rozliczeniowej za miesiące objęte zwolnieniem jest 30 czerwca 2020 r.

Warto przypomnieć, że zwolnienie jest udzielane przez ZUS w trybie umorzeniowym. Oznacza to, że płatnicy są zobowiązani do zadeklarowania i rozliczenia pełnej kwoty należnych składek w dokumentacji rozliczeniowej przesyłanej do ZUS. Dopiero po otrzymaniu raportów i deklaracji rozliczeniowych ZUS udziela zwolnienia - nieopłacone składki podlegają umorzeniu.

Płatnikom, którzy już złożyli wniosek RDZ o zwolnienie ze składek za cały należny okres, ZUS udziela tego zwolnienia w okresach miesięcznych. Wynika to z samej konstrukcji ulgi - podstawowym warunkiem jej udzielenia jest przekazanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych, te zaś płatnicy przekazują w odstępach miesięcznych. Zgodnie z ustawą o COVID-19 ZUS nie ma możliwości, aby udzielić zwolnienia na okresy przyszłe, zanim płatnik przekaże dokumenty rozliczeniowe za dany miesiąc. Dlatego obecnie płatnicy otrzymują decyzje dotyczące konkretnego miesiąca - tego, który został przez nich rozliczony.

Nie oznacza to, że otrzymując decyzję ZUS za jeden miesiąc zwolnienia, muszą po raz kolejny wnioskować o ulgę. Jeżeli płatnik złożył wniosek RDZ na cały okres zwolnienia, po złożeniu dokumentów rozliczeniowych za kolejny miesiąc otrzyma kolejną decyzję ZUS.

PRZYKŁAD

Spółka jawna, uprawniona do 100% zwolnienia ze składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r., przekazała wniosek o udzielenie zwolnienia 18 maja 2020 r. Wcześniej, w ustawowych terminach, do ZUS został przesłany komplet dokumentów rozliczeniowych za marzec i kwiecień 2020 r. (spółka nie opłaciła jednak rozliczonych składek). 25 kwietnia 2020 r. płatnik - za pośrednictwem platformy PUE ZUS - otrzymał decyzję o zwolnieniu z obowiązku opłacenia składek za marzec 2020 r. oraz za kwiecień 2020 r. W tej sytuacji spółka nie musi (i nie powinna) składać kolejnego wniosku RDZ. Po wpłynięciu dokumentacji rozliczeniowej za maj 2020 r. płatnik otrzyma kolejną decyzję ZUS o zwolnieniu. Musi jednak pamiętać, że dokumentacja ta nie może wpłynąć do ZUS później niż 30 czerwca 2020 r. W przeciwnym wypadku płatnik może utracić prawo do ulgi.

Inaczej będzie wyglądała sytuacja płatników, którzy wniosek RDZ złożą w późniejszym terminie - np. w czerwcu br. - za okres od marca do maja 2020 r. Posiadając wniosek za pełny okres oraz kompletną dokumentację za wszystkie miesiące zwolnienia, ZUS przyzna zwolnienie ze składek za cały przysługujący okres.

PRZYKŁAD

Załóżmy, że spółka z poprzedniego przykładu terminowo złożyła dokumenty rozliczeniowe za miesiące od marca do maja 2020 r. Jednocześnie nie opłaciła rozliczonych należności. Wniosek RDZ o zwolnienie ze składek przekazała do ZUS dopiero 29 czerwca 2020 r. W tej sytuacji wszystkich obowiązków płatnik dopełnił terminowo. ZUS w tym przypadku wyda jedną decyzję za cały okres zwolnienia (lub 3 decyzje za każdy miesiąc w jednym czasie). Dysponując kompletem deklaracji rozliczeniowych za wszystkie miesiące, ZUS może rozpatrzyć wniosek jednorazowo i udzielić zwolnienia w pełnym wymiarze za cały przysługujący okres.

Grupy płatników składek uprawnionych do zwolnienia składkowego za miesiące od marca do maja 2020 r.

Rodzaj płatnika uprawnionego do ulgi

Wymiar zwolnienia

Maksymalny okres zwolnienia

Kryteria zwolnienia

Podstawa prawna

Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych od 1 do 9 osób

100% należności ZUS

marzec-maj 2020 r.

data zgłoszenia w ZUS jako płatnika składek (przed 1 kwietnia 2020 r.)

liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dzień wskazany w ustawie (1-9)

art. 31zo ust. 1 ustawy o COVID-19

Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób

50% należności ZUS

marzec-maj 2020 r.

data zgłoszenia w ZUS jako płatnika składek (przed 1 kwietnia 2020 r.)

liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dzień wskazany w ustawie (10-49)

art. 31zo ust. 1a ustawy o COVID-19

Przedsiębiorca korzystający z ulgi na start, zgłaszający do ubezpieczeń społecznych 1-9 lub 10-49 ubezpieczonych

100% lub 50% należności ZUS (wymiar zwolnienia uzależniony od liczby ubezpieczonych)

marzec-maj 2020 r.

data zgłoszenia do ZUS jako płatnika składek (przed 1 kwietnia 2020 r.)

liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dzień wskazany w ustawie (odpowiednio 1-9 lub 10-49)

art. 31zo ust. 1-1a ustawy o COVID-19

Płatnik składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych

100% należności ZUS (zgdnie z wykładnią MRPiPS)

marzec-maj 2020 r.

data zgłoszenia w ZUS jako płatnika składek (przed 1 kwietnia 2020 r.)

art. 31zo ust. 7 ustawy o COVID-19

Spółdzielnia socjalna

100% należności ZUS

marzec-maj 2020 r.

data zgłoszenia w ZUS jako płatnika składek (przed 1 kwietnia 2020 r.)

art. 31zo ust. 1b ustawy o COVID-19

Osoba prowadząca działalność pozarolniczą, opłacająca składki tylko za siebie, z przychodem nieprzekraczającym 15 681 zł

100% należności ZUS

marzec-maj 2020 r.

data rozpoczęcia prowadzenia działalności (przed 1 kwietnia 2020 r.)

przychód z działalności nieprzekraczający 15 681 zł w pierwszym miesiącu objętym wnioskiem o zwolnienie

art. 31zo ust. 2 ustawy o COVID-19

Osoba prowadząca działalność pozarolniczą, opłacająca składki tylko za siebie, z dochodem nieprzekraczającym 7000 zł

100% należności ZUS

kwiecień-maj 2020 r.

data rozpoczęcia prowadzenia działalności (przed 1 kwietnia 2020 r.)

dochód z działalności nieprzekraczający 7000 zł w pierwszym miesiącu objętym wnioskiem o zwolnienie

art. 31zo ust. 2a ustawy o COVID-19

Przedsiębiorca korzystający z ulgi na start, opłacający składki tylko za siebie, spełniający kryterium przychodowe lub dochodowe

100% należności ZUS

kwiecień-maj 2020 r.

data rozpoczęcia prowadzenia działalności (przed 1 kwietnia 2020 r.)

spełnienie kryterium przychodowo-dochodowego:

- przychód z działalności nieprzekraczający 15 681 zł w pierwszym miesiącu objętym wnioskiem o zwolnienie lub

- dochód z działalności nieprzekraczający 7000 zł w pierwszym miesiącu objętym wnioskiem o zwolnienie

art. 31zo ust. 2b ustawy o COVID-19

Pozostali płatnicy składek

Zwolnienie nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA:

art. 31zo, art. 31zp ust. 1, art. 31zq ust. 1-6, art. 31zt ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875

Joanna Stolarska

prawnik, ekspert prawa ubezpieczeń społecznych, autorka licznych publikacji i opracowań z zakresu składkowego, były wieloletni pracownik ZUS

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK