Wideoszkolenie

Poradnik Rachunkowości Budżetowej 6/2020, data dodania: 28.05.2020

Uchwała rady gminy czy indywidualne wnioski (COVID-19) - co jest korzystniejsze

Czy lepiej podjąć uchwałę rady w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości albo odroczenia terminu płatności, czy udzielać ulg w spłacie podatnikom na ich indywidualne wnioski (COVID-19)?

 

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Uchwałą rada gminy może przyznać zwolnienie tylko przedsiębiorcom, na których nałożono zakaz prowadzenia działalności lub tylko ograniczono działalność. Można też w jednej uchwale zawrzeć zwolnienie i dla tych przedsiębiorców, u których nastąpił zakaz prowadzenia działalności i jej ograniczenie. Rada gminy może też wskazać inną grupę docelową. Ważne, aby jak chce ustawodawca, zwolnienie było dedykowane wskazanym (wybranym) a nie wszystkim przedsiębiorcom.

W uchwale można zastrzec, że zwolnienie dedykowane jest tylko tym przedsiębiorcom, którzy nie posiadali zaległości: "z zastrzeżeniem że nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości do końca lutego 2020 r.".

W uchwale można dookreślić jaka wartość spadku obrotów kwalifikuje do jakiego zwolnienia, np.: "co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 50% kwoty podatku od nieruchomości".

Ponadto rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Rada gminy może przedłużyć termin płatności maksymalnie do 30 września 2020 r. To oznacza, że może również wskazać inny ustalony przez siebie termin, nie późniejszy niż 30 września 2020 r.

Rada gminy może wskazać, wybrać grupy przedsiębiorców, którym przesuwa termin płatności. Nie mogą to być jednak przedsiębiorcy wymienieni z nazwy. Można natomiast odnieść się do rodzaju prowadzonej działalności, czy wskazać na działalności o określonych numerach PKD. Można na przykład ulgę ograniczyć - tak jak w projekcie uchwały - do przedsiębiorców, "których dotyczy zakaz prowadzenia lub ograniczenie działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie Gminy ………………, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych".

Ważne, aby ze zwolnienia mogli skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Aby pomoc trafiła do właściwej grupy docelowej, rada gminy może zastrzec, że przesunięcie terminu płatności dotyczy przedsiębiorców, którzy "nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości do końca lutego 2020 r.". Chodzi o to, aby z prawa przesunięcia terminu skorzystali ci przedsiębiorcy, których trudności z zapłatą podatku wynikają z ogłoszonego stanu epidemii, a nie notoryczni dłużnicy.

Rada gminy może, ale nie musi, podejmować uchwały w sprawie zwolnienia albo przesunięcia terminu płatności raty kwietniowej, majowej i czerwcowej w podatku od nieruchomości. Jest to prawo rady gminy (organu stanowiącego). W przypadku braku takiej uchwały wójt (burmistrz, prezydent miasta) może udzielić ulg indywidualnych. Trzeba rozważyć, co jest korzystniejsze dla gminy i dla podatnika.

Uchwała może dotyczyć tylko podatku od nieruchomości. Jeśli gmina chce pomóc szerszemu gronu podatników, również podatnikom podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to z punktu widzenia podatnika korzystniejsze mogą być decyzje indywidualne wydawane na podstawie art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej, które mówią o ulgach uznaniowych.

Tabela. Pomoc gminy dla podatnika w dobie COVID-19 - uchwała czy indywidualne wnioski

Zakres

Z uchwały rady gminy

Na wniosek przedsiębiorcy

Jakiego podatku dotyczy?

Tylko podatek od nieruchomości.

Wszystkie podatki i opłaty lokalne, do których ma zastosowanie Ordynacja podatkowa.

Dla kogo odroczenie?

Dla wszystkich przedsiębiorców, którzy spełniają warunki zawarte w uchwale.

Dla przedsiębiorcy, który złożył wniosek i zaistniał u niego ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Jaki termin odroczenia?

Wszyscy przedsiębiorcy spełniający warunki zawarte w uchwale mają taki sam termin.

Odroczony termin zależy od decyzji organu podatkowego; może być taki sam dla wszystkich wnioskodawców, ale nie musi.

Jakie są warunki pomocy publicznej?

Pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce - warunki pomocy:

1) przedsiębiorca na dzień 31.12.2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014;

2) pomoc będzie udzielana nie później niż do 31.12.2020 r.,

3) wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 Tymczasowych ram, kwoty 800 000 euro na przedsiębiorstwo.

I. Pomoc de minimis:

Zgodnie z przepisami nie może ona przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu 3 kolejnych lat. Co ważne, w przypadku firm z sektora transportu drogowego towarów limit ten został zmniejszony i wynosi 100 tys. euro.

II. Pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce - warunki pomocy:

1) przedsiębiorca na dzień 31.12.2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014,

2) pomoc będzie udzielana nie później niż do 31.12.2020 r.;

3) wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 Tymczasowych ram, kwoty 800 000 euro na przedsiębiorstwo.

Czy istnieje konieczność wydania decyzji?

Nie, chyba że przedsiębiorca rozlicza się na zasadach osób fizycznych (decyzja wymiarowa).

Tak.

Jakie wystąpią dodatkowe opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności?

Nie ma dodatkowych opłat.

Opłata prolongacyjna, jeśli rada gminy podjęła stosowną uchwałę.

Uwaga! Wsparcie wprowadzone uchwałami nie wyklucza możliwości pomocy na mocy decyzji indywidualnych wydawanych na podstawie Ordynacji podatkowej.

Więcej posłuchaj na https://akademia.infor.pl/wideoszkolenia/sektor-publiczny

Hanna Kmieciak

praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów JST, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz JST, absolwentka studiów doktoranckich UE w Poznaniu, właściciel "Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego", wieloletni pracownik JST, konsultant Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca RIO

Podstawy prawne:

    • art. 15p, art. 15q ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

    • art. 67a, art. 67b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK