Biuletyn VAT 11/2019 [dodatek: Dodatek specjalny], data dodania: 13.11.2019

Kiedy dłużnik musi skorygować odliczony VAT

Kupujący ma obowiązek skorygować odliczony VAT z faktur, z których należność nie została uregulowana w terminie 90 dni od upływu ustalonego terminu płatności. Zasady korekty reguluje art. 89b ustawy o VAT.

Obowiązek korekty dotyczy podatku naliczonego wykazanego w deklaracji VAT-7/VAT-7K jako podatek podlegający odliczeniu. Dotyczy wyłącznie zakupów krajowych. Obowiązek korekty nie dotyczy zakupów rozliczonych przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Warunki korekty VAT naliczonego

Lp.

Warunki, kiedy dłużnik musi skorygować
odliczony VAT

Uwagi

1

2

3

1.

Upłynął 90 dzień od wyznaczonego terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze; obowiązek korekty istnieje niezależnie od tego, czy wierzyciel skorzysta z ulgi na złe długi.

W drodze porozumienia może zostać wydłużony termin płatności wskazany na fakturze. Aby dłużnik mógł przesunąć rozliczenie korekty, termin płatności musi zostać wydłużony przed upływem 90 dni od pierwotnego terminu płatności.

2.

Dłużnik nie uregulował należności najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od terminu płatności.

Uregulowanie należności po zakończeniu okresu rozliczeniowego, a przed złożeniem deklaracji za ten okres, nie zwalnia z obowiązku korekty.

Przykład

Jan Kowalski powinien skorygować odliczony VAT z nieopłaconej faktury w deklaracji za październik. Do 31 października nie uregulował należności. Zrobił do dopiero 8 listopada. W takim przypadku musi skorygować odliczony VAT w deklaracji za październik. Następnie w deklaracji za listopad może ponownie wykazać VAT naliczony.

Uregulowanie należności przez faktora zwalnia z obowiązku korekty.

3.

W ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Nie zwalnia z obowiązku korekty korzystanie ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotu. Należy złożyć deklarację i dokonać korekty.

Jeśli dłużnik spełnia warunki wskazane w tabeli, musi dokonać korekty.

1. Kiedy korygujemy odliczony VAT w deklaracji i JPK_VAT

VAT korygujemy na bieżąco, w deklaracji za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia wyznaczonego terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Korektę VAT wykazujemy w poz. 49 ze znakiem (-). Wykazujemy tam wyłącznie VAT naliczony korygowany z powodu nieopłacenia faktur. Nie wypełniamy dodatkowych pozycji ani nie składamy dodatkowych zawiadomień.

Przykład

Jan Kowalski otrzymał w listopadzie fakturę z terminem płatności 25 września 2019 r. o wartości netto 20 000 zł, VAT 4600 zł. 90 dzień od terminu płatności minął w grudniu 2019 r. Do końca miesiąca Jan Kowalski nie uregulował należności, dlatego w deklaracji za grudzień 2019 r. rozliczył korektę.

W przypadku korekty u dłużnika ustawodawca przewidział odrębną pozycję również w JPK_VAT. Jest to K_49 - gdzie dłużnik wpisuje kwotę VAT wynikającą z nieopłaconej faktury; kwota ta powinna być poprzedzona znakiem (-).

Odrębne pozycje na korektę sugerują, że można dokonywać zbiorczych wpisów w ewidencji i JPK_VAT. Minister Finansów ma na ten temat odmienne zdanie. Każda faktura musi być wpisana odrębnie.

2. Kiedy możemy ponownie wykazać VAT naliczony

Jeśli po dokonaniu korekty dłużnik ureguluje należność, będzie miał prawo do korekty i ponownego odliczenia VAT. Dłużnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulował, o kwotę skorygowanego podatku (bieżąca korekta). W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

Korekty dokonujemy, wpisując VAT naliczony w poz. 50 deklaracji VAT-7/VAT-7K. W JPK_VAT jest to pozycja K_50 - gdzie dłużnik wpisuje kwotę VAT wynikającą z faktury, która została opłacona po dokonaniu korekty.

UWAGA!

Prawo do ponownej korekty i odliczenia VAT przysługuje również wtedy, gdy w rozliczeniu za okres, w którym uregulowano należność, dłużnik korzysta ze zwolnienia.

Przykład

Jan Kowalski w deklaracji za grudzień 2019 r. skorygował VAT naliczony w ramach ulgi na złe długi. 10 stycznia 2020 r. zapłacił należność wynikającą ze skorygowanej faktury. Dlatego w deklaracji za styczeń może ponownie rozliczyć VAT naliczony.

3. Jakie sankcje za niewykonanie korekty

Dłużnik, który nie skoryguje odliczonego VAT w terminie, może być zobowiązany do zapłaty:

● odsetek,

● sankcji karnoskarbowych,

● dodatkowego zobowiązania.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK