Monitor Księgowego 5/2020 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 07.05.2020

Tarcza antykryzysowa 2.0 - pakiet osłonowy dla firm w zestawieniu tabelarycznym

Tabela 1. Zestawienie rodzajów wsparcia finansowego dla firm

Lp.

Rodzaj wsparcia

Komu przysługuje

1.

Możliwość zmniejszenia kosztów pracowniczych, np. poprzez:

wprowadzenie elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy;

modyfikację warunków zatrudnienia kształtowanych umowami o pracę pracowników

Każdemu pracodawcy (niezależnie od formy prowadzenia działalności i liczby zatrudnianych pracowników).

Dotyczy to pracodawcy:

u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i

który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 15zf ustawy o COVID-19

2.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne:

pracowników;

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, albo

osób, które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną

Mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

Podstawa prawna:

art. 15zzb ustawy o COVID-19

3.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych:

przestojem ekonomicznym albo

obniżonym wymiarem czasu pracy

Podmiotom, u których:

wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;

wystąpił okres przestoju ekonomicznego lub pracownikom został obniżony wymiar czasu pracy;

nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań i składek,

nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości;

zostało zawarte porozumienie w sprawie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Podstawa prawna:

art. 15g ustawy o COVID-19

4.

Dofinasowanie części kosztów wynagrodzeń (i należnych od nich składek) osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, u których wystąpił spadek przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

Podstawa prawna:

art. 15zze ustawy o COVID-19

5.

Podwyżka kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym (od kwietnia 2020 r.)

Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, którzy otrzymują z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Podstawa prawna:

art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 426; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

art. 17, art. 81 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r.

6.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Płatnikom składek, którzy byli zgłoszeni jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.;

3) w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

- zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Podstawa prawna:

art. 31zo ust. 1 ustawy o COVID-19

7.

Zwolnienie z obowiązku opłacania 50% składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Płatnikom którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.;

2) w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.;

3) w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

- zgłaszali do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Podstawa prawna:

art. 31zo ust. 1a ustawy o COVID-19

8.

Odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie na raty - według uproszczonej procedury i bez opłaty prolongacyjnej

Wszystkim płatnikom składek, którzy mają problemy z terminowym opłaceniem składek z powodu epidemii COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 29 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

art. 15zb ustawy o COVID-19

9.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło

Osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą;

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło

- jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i

nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Uwaga! Wymogów tych nie stosuje się do przedsiębiorców opodatkowanych w formie karty podatkowej korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zt, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx ustawy o COVID-19

10.

Ulgi w zapłacie podatku w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia płatności na raty i umorzenia - w formie uproszczonej i bez opłaty prolongacyjnej

Każdemu podatnikowi (płatnikowi), który ma trudności z zapłatą podatku lub terminową zapłatą podatku

Podstawa prawna:

art. 57, art. 67a-67e ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

art. 15za ust. 1 ustawy o COVID-19

11.

Przedłużenie terminów wejścia w życie nowych przepisów podatkowych oraz niektórych terminów zapłaty i obowiązków sprawozdawczych

Zestawienia dotyczące podatków oraz obowiązków sprawozdawczych w rachunkowości zostały ujęte w odrębnych tabelach (zob. tabele 2 i 3).

12.

Wsparcie dla branży turystycznej oraz dla przedsiębiorców zajmujących się organizacją wystaw i kongresów, działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizacją wystaw tematycznych lub imprez plenerowych

Rodzaje wsparcia dla branży turystycznej, kulturalnej i rozrywkowej zostały wymienione w tabeli 4.

13.

Wsparcie dla branży transportowej

Rodzaje wsparcia dla branży transportowej zostały wymienione w tabeli 5.

14.

Wsparcie w wypełnianiu należności cywilnoprawnych

Rodzaje wsparcia w wypełnianiu zobowiązań cywilnoprawnych zostały wymienione w odrębnym zestawieniu (zob. tabelę 6).

15.

Wsparcie w zaciąganiu kredytów - poręczenia i gwarancje z BGK

Przysługuje średnim i dużym przedsiębiorcom, którzy zaciągają kredyty z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.

Podstawa prawna:

art. 15zzzd ustawy o COVID-19

16.

Dofinansowanie kosztów działalności przedsiębiorców (samozatrudnionych), w których wystąpił wysoki spadek obrotów

Przedsiębiorcom - osobom fizycznym niezatrudniającym pracowników.

Pomoc jest przyznawana w przypadku wysokich spadków obrotów, tj. spadków o co najmniej 30%, które wystąpiły w następstwie COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 15zzc ustawy o COVID-19

17.

Jednorazowa pożyczka do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Podstawa prawna:

art. 15zzd ustawy o COVID-19

18.

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Tego rodzaju wsparcie jest przewidziane dla:

wszystkich przedsiębiorców (mikro-, małych, średnich i dużych),

organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Banki mogą dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu lub pożyczki, pod warunkiem że:

kredyt został udzielony przed 8 marca 2020 r.,

zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż 30 września 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 31f ustawy o COVID 19

19.

Wsparcie finansowe w formie:

pożyczek tzw. płynnościowych,

gwarancji lub poręczenia,

refinansowania kosztów leasingu oraz

innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych.

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski. Z pomocy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy:

których trudna sytuacja finansowa nie wynika z prawnych zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się wywołanej nim choroby,

wobec których ogłoszono upadłość,

wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.

Podstawa prawna:

art. 1-12 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - Dz.U. z 2020 r. poz. 695

Tabela 2. Przedłużenie terminów podatkowych - zestawienie

Lp.

Rodzaj obowiązku

Nowy termin

Szczegóły regulacji

CIT

1.

Zeznanie roczne CIT

31 maja 2020 r.

Do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin złożenia zeznania CIT-8 oraz zapłaty podatku. Przedłużenie terminu obejmuje zeznania za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 542

2.

Zeznanie roczne CIT podatników zwolnionych lub prowadzących działalność pożytku publicznego

31 lipca 2020 r.

Do 31 lipca 2020 r. zeznania będą mogli złożyć podatnicy CIT, którzy:

osiągali wyłącznie przychody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT lub

osiągnęli przychody z działalności pożytku publicznego stanowiące co najmniej 80% łącznych przychodów podatnika.

Dla tej grupy podatników CIT przedłużenie terminu obejmuje zeznania za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 542

3.

Informacje IFT-2R

Do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

Przedłużenie terminu ma zastosowanie w przypadku płatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT płatnicy, o których mowa w art. 26 ust. 1, mają obowiązek przesłania podatnikom nieposiadającym siedziby lub zarządu na terytorium Polski oraz urzędowi skarbowemu - informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku (IFT-2R). Płatnicy są obowiązani przesłać informację w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat należności

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 563

4.

Informacje o cenach transferowych

Do 30 września 2020 r.

Przedłuża się do 30 września 2020 r. termin złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa art. 11t ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 31z ustawy o COVID-19

5.

Oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Do 30 września 2020 r.

Przedłuża się do 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 31z ustawy o COVID-19

6.

Grupowa dokumentacja cen transferowych

Do 31 grudnia 2020 r.

Przedłuża się do 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11p ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 31z ustawy o COVID-19

7.

Podatek od przychodów z budynków

Termin zapłaty podatku za miesiące marzec-maj 2020 r. został przedłużony do 20 lipca 2020 r.

Przedłuża się do 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o CIT, za miesiące marzec-maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie warunki określone w art. 38h ustawy o CIT.

Podstawa prawna:

art. 38h ustawy o CIT

8.

Podatkowe Grupy Kapitałowe

Utrzymanie statusu PGK w roku podatkowym obejmującym 2020 r.

Podatkowa Grupa Kapitałowa, która poniosła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 nie utraci statusu podatnika CIT, nawet jeżeli nie spełni warunków ustawowych określonych w:

art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy o CIT (tzn. w spółkach należących do PGP wystąpią zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa);

art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT (tzn. podatkowa grupa kapitałowa nie osiągnie udziału dochodów w przychodach - w wysokości co najmniej 2%).

Jeżeli podatnik (PGK) poniósł w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, warunki ustawowe uznaje się za spełnione, czyli uznaje się z mocy prawa, że spełniony jest warunek:

braku zaległości w podatkach oraz

minimalnego udziału dochodu w przychodach.

Domniemanie to ma zastosowanie do roku podatkowego, który:

rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r., a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub

rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r., a przed 1 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

art. 38n ustawy o CIT

PIT

1.

Obowiązek przekazania e-sprawozdania finansowego przez podatników PIT

31 lipca 2020 r.

Podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 570

2.

Zeznania roczne PIT

1 czerwca 2020 r.

Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do 1 czerwca 2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19) - tzw. czynnego żalu. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

Za zapłatę podatku po terminie podatnik nie zapłaci też odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Podstawa prawna:

art. 15zzj ustawy o COVID-19

Dz.U. z 2020 r. poz. 728

3.

1% podatku na rzecz OPP

Może być przekazany:

w zeznaniu podatkowym lub oświadczeniu złożonym do 1 czerwca 2020 r.

albo

w korekcie zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r.

Podatnik może zadecydować o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) w późniejszym terminie. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje tę kwotę również na podstawie wniosku wypełnionego w:

1) zeznaniu podatkowym złożonym do 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r.;

2) oświadczeniu podatnika (formularz PIT-OP), złożonym do 1 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 52v ustawy o PIT

4.

Informacje o cenach transferowych

Do 30 września 2020 r.

Przedłuża się do 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 31z ustawy o COVID-19

5.

Oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Do 30 września 2020 r.

Przedłuża się do 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy o PIT, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 31z ustawy o COVID-19

6.

Grupowa dokumentacja cen transferowych

Do 31 grudnia 2020 r.

Przedłuża się do 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zb ust. 1 ustawy o PIT, w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

art. 31z ustawy o COVID-19

7.

Zaliczki na podatek od umów o pracę

Zaliczki pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. należy wpłacić w terminie do 1 czerwca 2020 r.

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31 ustawy o PIT, obowiązek określony w art. 38 ust. 1 tej ustawy, podlega wykonaniu w terminie do 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 52o ustawy o PIT

8.

Zaliczki na podatek z tytułu działalności wykonywanej osobiście

Zaliczki pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. należy wpłacić w terminie do 1 czerwca 2020 r.

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. przez płatników dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych obowiązek ich wpłaty podlega wykonaniu w terminie do 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 52o ustawy o PIT

9.

Podatek od przychodów z budynków

Termin zapłaty podatku za miesiące marzec-maj 2020 r. został przedłużony do 20 lipca 2020 r.

Przedłuża się do 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o PIT za miesiące marzec-maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie warunki określone w art. 52p ustawy o PIT.

Podstawa prawna:

art. 52p ustawy o PIT

VAT

1.

Ewidencja VAT i JPK_VAT wraz z deklaracją

1 lipca 2020 r.

Na 1 lipca 2020 r. został przesunięty termin wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe, szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji VAT (duzi podatnicy mieli je stosować już od 1 kwietnia 2020 r.). Przesunięty też został termin składania JPK_VAT w formie jednego pliku zawierającego ewidencję i deklarację VAT.

Podstawa prawna:

art. 58 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r.

2.

Matryca stawek VAT

1 lipca 2020 r.

Na 1 lipca 2020 r. został przełożony termin wejścia w życie przepisów wprowadzających tzw. "matrycę stawek VAT" (miały one wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.). Od 1 lipca 2020 r. moc prawną zyskają też wiążące informacje stawkowe wydawane od 1 listopada 2019 r. na podstawie przepisów o nowej matrycy VAT.

Podstawa prawna:

art. 63 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r.

Podatki lokalne

1.

Podatek od nieruchomości - terminy płatności

Termin płatności wskazany w uchwale rady gminy

Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

W uchwale rada gminy może przedłużyć terminy płatności rat również:

1) organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz

2) podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

- których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 15q ustawy o COVID-19

2.

Podatek od nieruchomości - zwolnienia

Termin zwolnienia wskazany w uchwale rady gminy

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W uchwale rada gminy może wprowadzić również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz

2) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy

- których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 15p ustawy o COVID-19

Ordynacja podatkowa

1.

Informacje o umowach zawartych z nierezydentami

(ORD-U)

Do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za który są sporządzane.

Przedłużenie stosuje się do terminu upływającego w okresie od 31 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

Informacje te sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację, w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2020 r. poz. 563

2.

ZAW-NR

14 dni od dnia zlecenia przelewu

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek nieujawniony w Wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, art. 14 ust. 2i pkt 2 lub art. 22p ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 12 ust. 4j pkt 2 lub art. 15d ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przedłuża się z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Podstawa prawna:

art. 15 zzn ustawy o COVID-19

3.

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych

6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku

Termin wydania interpretacji indywidualnych został przedłużony o trzy miesiące. Oznacza to, że w związku z epidemią organy podatkowe mogą wydawać interpretacje z opóźnieniem - w terminie 6 miesięcy (zamiast trzech). Gdy stan ten się przedłuży, Minister Finansów w drodze rozporządzenia będzie mógł zdecydować o dalszym przedłużeniu tego terminu o kolejne trzy miesiące.

Podstawa prawna:

art. 31g ustawy o COVID-19

4.

Informacje o schematach podatkowych

Terminy składania informacji o schematach podatkowych podlegają zawieszeniu od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 31y ustawy o COVID-19

5.

Opłata prolongacyjna

Nie dotyczy

Opłata prolongacyjna nie jest naliczana w decyzjach o zastosowaniu ulg podatkowych (takich jak: odroczenie terminu, rozłożenie na raty, umorzenie) w przypadku wniosków o ulgę złożonych:

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo

w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Podstawa prawna:

art. 15za ust. 1 ustawy o COVID-19

6.

Odsetki od zaległości podatkowych

Nie dotyczy

Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w związku ze skutkami COVID-19 (zob. Dz.U. z 2020 r. poz. 728).

Podstawa prawna:

art. 15za ust. 2 ustawy o COVID-19

Podatek od sprzedaży detalicznej

1.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Od 1 stycznia 2021 r.

Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatek ten miał być pobierany od 1 lipca 2020 r., jednak będzie miał zastosowanie dopiero do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

art. 11a ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1433; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.

Sprzedaż i zamiana walut wirtualnych

Bezterminowo (poczynając od 1 lipca 2020 r.)

Zwalnia się z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż i zamianę walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115).

Do 30 czerwca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie, w którym Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku od czynności sprzedaży i zamiany walut wirtualnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2459).

Podstawa prawna:

art. 9 pkt 1a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1519; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

1.

Wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

W określonym okresie nie nalicza się odsetek

Nie nalicza się odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z wirusem COVID-19, a także

w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów

Podstawa prawna:

art. 16a ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 688; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

RACHUNKOWOŚĆ

Tabela 3. Nowe terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, sprawozdań finansowych za 2019 r.

Lp.

Rodzaj obowiązku

Nowy termin

Szczegóły regulacji

1.

Termin zakończenia inwentaryzacji

Do 14 kwietnia 2020 r.

(do 105 dnia następnego roku)

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 uor termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych - rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku.

 

 

Do 15 marca 2020 r.

(do 75 dnia następnego roku - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

Termin zakończenia inwentaryzacji przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020r. poz.180 i 284) - o 60 dni.

Podstawa prawna:

art. 26 ust. 3 ust. 1 uor w powiązaniu z § 3 ust. 3 rozporządzenia MF*

2.

Sporządzenie zestawienia obrotów i sald za rok obrotowy

Do 23 czerwca 2020 r.

(nie później niż do 175 dnia po dniu bilansowym)

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 uor zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze (...), a za rok obrotowy - nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym.

Termin ten przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 60 dni.

 

 

Do 24 maja 2020 r.

(nie później niż do 145 dnia po dniu bilansowym - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

Uwaga! 24 maja 2020 r. wypada w niedzielę. Terminy wynikające z ustawy o rachunkowości nie są przesuwane ze względu na dni ustawowo wolne od pracy.

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 5 pkt 2 uor w powiązaniu z § 3 ust. 2 rozporządzenia MF*

3.

Rozliczenie wyników inwentaryzacji

Do 23 czerwca 2020 lub do 24 maja 2020 r. (przed sporządzeniem zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej - patrz pkt 2)

Ze względu na przesunięcie terminu sporządzenia zestawienia obrotów i sald, przesunięty jest również termin rozliczenia wyników inwentaryzacji.

Podstawa prawna:

art. 27 uor w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 2 uor

4.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Do 30 czerwca 2020 r.

(nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego)

Zgodnie z art. 12 ust. 2 uor księgi rachunkowe zamyka się:

1) na dzień kończący rok obrotowy,

2) na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,

3) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,

4) w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,

5) na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,

6) na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,

7) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami

- nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

   

Do 31 maja 2020 r.

(nie później niż w ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz jednostek wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. z 2020 r. poz. 342

Termin ten przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) i jednostek, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) - o 2 miesiące.

Podstawa prawna:

art. 12 ust. 2 uor w powiązaniu z § 3 ust. 1 rozporządzenia MF*

5.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki

Do 30 czerwca 2020 r.

(nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego)

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 3 uor kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Przepis ten ma zastosowanie odpowiednio również do:

1) sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień określony w art. 12 ust. 2 uor lub na inny dzień bilansowy;

2) sprawozdania z działalności jednostki określonego w art. 49 uor.

 

 

Do 31 maja 2020 r.

(nie później niż w ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

Termin ten przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz.180 i 284) - o 2 miesiące.

Uwaga! Po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego należy je e-podpisać. Ze względu na to, e-podpis musi zostać złożony na sprawozdaniu odpowiednio do 30 czerwca 2020 r. i do 31 maja 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 52 ust. 1 i 3 uor w powiązaniu z § 3 ust. 4 rozporządzenia MF*

6.

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

Do 30 czerwca 2020 r.

(nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego)

Zgodnie z art. 63c ust. 2 uor jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe.

 

 

Do 31 maja 2020 r.

(nie później niż w ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

Termin ten przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 2 miesiące.

Podstawa prawna:

art. 63c ust. 2 uor, art. 55 ust. 2a uor w powiązaniu z § 3 ust. 5 rozporządzenia MF*

7.

Sporządzenie sprawozdania z płatności przez jednostki działające w przemyśle wydobywczym i w jednostkach zajmujących się wyrębem lasów

Do 30 czerwca 2020 r.

(nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego)

Zgodnie z art. 63f ust. 1 uor jednostka działająca w przemyśle wydobywczym lub jednostka zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych sporządza na dzień bilansowy, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z płatności (dotyczy to jednostek spełniających warunki określone w tym przepisie).

   

Do 31 maja 2020 r.

(nie później niż w ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

Termin ten przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 2 miesiące.

Podstawa prawna:

art. 63f ust. 1 uor w powiązaniu z § 3 ust. 5 rozporządzenia MF*

8.

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności

Do 30 czerwca 2020 r.

(w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego)

Zgodnie z art. 63g ust. 4 uor do skonsolidowanego sprawozdania z płatności stosuje się odpowiednio przepisy art. 63c ust. 2 i 3.

Oznacza to, że należy je sporządzić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

 

 

Do 31 maja 2020 r.

(w ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

Termin ten przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 2 miesiące.

Podstawa prawna:

art. 63g ust. 4 uor w powiązaniu z § 3 ust. 5 rozporządzenia MF*

9.

Sporządzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych

Do 30 września 2020 r.

(w terminie 9 miesięcy od dnia bilansowego)

Zgodnie z art. 49b ust. 9 uor jednostka może nie sporządzać oświadczenia na temat informacji niefinansowych, jeżeli wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządzi odrębnie sprawozdanie na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

 

 

Do 31 sierpnia 2020 r. (w terminie 8 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

Termin ten przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 2 miesiące.

Podstawa prawna:

art. 49b ust. 9 uor w powiązaniu z § 3 ust. 4 rozporządzenia MF*

10.

Sporządzenie sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych

Do 30 września 2020 r.

(w terminie 9 miesięcy od dnia bilansowego)

Zgodnie z art. 55 ust. 2c uor jednostka dominująca może nie sporządzać oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, pod warunkiem że wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej sporządzi odrębnie sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

 

 

Do 31 sierpnia 2020 r.

(w terminie 8 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

Termin ten przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 2 miesiące.

Podstawa prawna:

art. 55 ust. 2c uor w powiązaniu z § 3 ust. 4 rozporządzenia MF*

11.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego

Do 30 września 2020 r.

(nie później niż 9 miesięcy od dnia bilansowego)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 uor roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

 

 

Do 31 sierpnia 2020 r.

(nie później niż 8 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

Termin ten przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 2 miesiące.

Uwaga! Najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, walnym zgromadzeniem akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniem członków należy udostępnić sprawozdanie finansowe, a więc odpowiednio do 15 września 2020 r. i 16 sierpnia 2020 r. (por. art. 68 uor).

Uwaga! Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. powinno nastąpić odpowiednio 15 października 2020 r. i 15 września 2020 r. (zgodnie z art. 12 ust. 4 i 5 uor).

Podstawa prawna:

art. 53 ust. 1 uor w powiązaniu z § 3 ust. 4 rozporządzenia MF*

12.

Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Do 30 września 2020 r.

(nie później niż w ciągu 9 miesięcy od dnia bilansowego)

Zgodnie z art. 63c ust. 4 uor roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, za który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

 

 

Do 31 sierpnia 2020 r.

(nie później niż w ciągu 8 miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym)

Termin ten przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284) - o 2 miesiące.

Podstawa prawna:

art. 63c ust. 4 uor w powiązaniu z § 3 ust. 4 rozporządzenia MF*

13.

Udostępnienie sprawozdania finansowego w propozycji nabycia obligacji

Dopuszczalne przedłużenie terminu na podstawie rozporządzenia

Emitent prowadzący działalność dłużej niż rok jest obowiązany udostępnić w propozycji nabycia obligacji: sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień bilansowy przypadający nie wcześniej niż 15 miesięcy przed datą udostępnienia propozycji nabycia wraz ze sprawozdaniem z badania.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządzenia, może przedłużyć termin następujący po dniu bilansowym roku obrotowego, za który emitent zobowiązany jest udostępnić w propozycji nabycia obligacji sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tego obowiązku.

Podstawa prawna:

art. 15zzha ustawy o COVID-19

* Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 570 (zob. podstawę prawną)

Podstawa prawna:

● § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji - Dz.U. z 2020 r. poz. 570

Tabela 4. Wsparcie dla branży turystycznej oraz organizacji wystaw, targów i imprez

Lp.

Turystyka

1.

Zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

W przypadku gdy podróżny odstąpi od umowy lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej, co nastąpi w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

O zwrot należy wystąpić nie później niż w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania.

Podstawa prawna:

art. 13 ustawy o COVID-19

2.

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

Podstawa prawna:

art. 15k ust. 1 ustawy o COVID-19

3.

Voucher zamiast odstąpienia

Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

Podstawa prawna:

art. 15k ust. 2 i 3 ustawy o COVID-19

Lp.

Organizacja wystaw, imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych

1.

Zwrot środków klientom

Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni na imprezy targowe, szkolenia, konferencje lub egzaminy, a także prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, w tym na świadczenie usług dodatkowych związanych z udostępnieniem powierzchni lub pomieszczeń, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Podstawa prawna:

art. 15zp ust. 1 ustawy o COVID-19

2.

Voucher zamiast zwrotu środków

Rozwiązanie umowy nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.

Podstawa prawna:

art. 15zp ust. 2 ustawy o COVID-19

Lp.

Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie

1.

Zwrot środków przez hotel

Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Podstawa prawna:

art. 15zp ust. 1 i 4 ustawy o COVID-19

2.

Voucher zamiast zwrotu

Rozwiązanie umowy nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.

Podstawa prawna:

art. 15zp ust. 2 i 4 ustawy o COVID-19

Tabela 5. Wsparcie dla branży transportowej

Lp.

Branża transportowa

1.

Wyłączenie odpowiedzialności przewoźników i operatorów pocztowych

Zarządzający lotniskiem, zarządzający dworcem kolejowym, podmiot zarządzający portem morskim, przystanią morską lub terminalem morskim, przewoźnik lotniczy, kolejowy, drogowy, morski, w żegludze śródlądowej lub operator pocztowy nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości świadczenia usług, w tym:

brak możliwości przewozu oraz

brak możliwości lub ograniczenie prowadzenia działalności handlowej na lotniskach i dworcach kolejowych, w tym w zakresie zmniejszenia albo utraty przychodów.

Podstawa prawna:

art. 14 ust. 1 ustawy o COVID-19

2.

Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych

Warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych nie stosuje się w przypadku:

1) konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

2) braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W przypadku, o którym mowa pkt 2, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od warunków określonych w zezwoleniu:

przekazać organowi, który udzielił zezwolenia informacje o zastosowanych odstępstwach, a także

podać je do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach.

Podstawa prawna:

art. 15n ustawy o COVID-19

Tabela 6. Należności cywilnoprawne w czasach epidemii - rozwiązania specjalne

Lp.

Tytuł

Treść rozwiązania specjalnego

1.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego

Opłatę za rok 2020 należy wnieść do 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem, ale nie może przekroczyć roku 2020.

W przypadku gdy na podstawie wniosku użytkownika został ustalony termin wniesienia opłaty:

przypadający przed 30 czerwca 2020 r., opłatę tę należy wnieść do 30 czerwca 2020 r.;

przed terminem określonym w rozporządzeniu, opłatę należy wnieść w terminie ustalonym w rozporządzeniu.

Podstawa prawna:

art. 15j ustawy o COVID-19

Na dzień publikacji rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty na użytkowanie wieczyste nie zostało wydane.

2.

Ceny urzędowe na produkty medyczne

Minister Zdrowia może ustalić, w drodze obwieszczenia, maksymalne urzędowe ceny zbytu zawierające podatek od towarów i usług, urzędową marżę hurtową oraz urzędowe marże detaliczne (cena wynikowa) dla:

1) produktów leczniczych;

2) wyrobów medycznych;

3) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

4) produktów biobójczych;

5) surowców farmaceutycznych.

Podstawa prawna:

art. 8 ustawy o COVID-19

Na dzień publikacji nie wydano takiego obwieszczenia.

3.

Ceny maksymalne na towary i usługi

Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Ministrem Rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Podstawa prawna:

art. 8a ustawy o COVID-19

Na dzień publikacji nie wydano takiego rozporządzenia.

4.

Maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego

Wprowadzono ustawowe wzory obliczania maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.

Pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego wynikające z umowy o kredyt konsumencki nie należą się w części przekraczającej:

1) maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu obliczone według wzorów ustawowych lub

2) 45% całkowitej kwoty kredytu.

Podstawa prawna:

art. 8d, art. 8e, art. 8f ustawy o COVID-19

5.

Opłaty autorskie i RTV

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od przedsiębiorców i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wstrzymuje się pobieranie:

1) wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie;

2) opłat abonamentowych RTV.

Podstawa prawna:

art. 15l ustawy o COVID-19

6.

Umowy o zamówienia publiczne

Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

Zamawiający może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez zmianę:

1) terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;

2) sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;

3) zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Przepisy te stosuje się odpowiednio do umów w sprawie zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Podjęta w tej sytuacji decyzja o zaniechaniu dochodzenia kar lub innych należności wynikających z umowy nie stanowi:

naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

przestępstwa;

działania na szkodę spółki.

Podstawa prawna:

art. 15r, art. 15s, art. 15t, art. 15u ustawy o COVID-19

7.

Najem w galeriach handlowych

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zgodnie z właściwymi przepisami wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

Możliwe jest przedłużenie umowy z inicjatywy najemcy.

Podstawa prawna:

art. 15ze ust. 1 i 2 ustawy o COVID-19

8.

Należności przypadające Skarbowi Państwa za najem, dzierżawę lub użytkowanie nieruchomości

Należności pieniężne Skarbu Państwa z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być:

umarzane w całości albo w części lub

ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty

- przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody.

Starosta lub prezydent miasta może też odstąpić od dochodzenia ww. należności na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których ustanowiony został trwały zarząd w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, mogą odstąpić od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 15zzze ust. 1, ust. 2 i ust. 3a ustawy o COVID-19

9.

Należności cywilnoprawne JST - odstąpienie od dochodzenia należności

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów:

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i

które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.

Do czasu podjęcia ww. uchwały decyzję w tym zakresie może podjąć wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 15zzzf i art. 15 zzzg ust. 2 ustawy o COVID-19

10.

Należności cywilnoprawne JST - umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę, że należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być:

umarzane;

terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub

płatność tych należności może zostać rozłożona na raty.

Do czasu podjęcia uchwały określającej zasady udzielania ww. ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii należności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

Podstawa prawna:

art. 15 zzzg ust. 1 ustawy o COVID-19

11.

Przedłużenie umowy najmu

W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed 31 marca 2020 r. upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r. umowa ta ulega przedłużeniu do 30 czerwca 2020 r. na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy. Prawo do przedłużenia umowy najmu przysługuje najemcom, którzy spełniają warunki określone w art. 31s ustawy o COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 31s ustawy o COVID-19

12.

Zakaz wypowiadania umowy najmu i wysokości czynszu

Do 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu. Zakaz ten nie obejmuje przypadków wymienionych w dalszej części art. 31t ustawy o COVID-19.

Przykładowo, zakazu wypowiadania umów nie stosuje się w przypadku wypowiadania umowy najmu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne w związku z naruszeniem przez najemcę postanowień tej umowy lub przepisów prawa dotyczących sposobu używania tego lokalu.

Podstawa prawna:

art. 31t ustawy o COVID-19

13.

Przedłużenie terminu wypowiedzenia umowy najmu

W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed 31 marca 2020 r., a termin tego wypowiedzenia upływa pomiędzy 31 marca a 30 czerwca 2020 r., termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.

Podstawa prawna:

art. 31u ustawy o COVID-19

Tabela 7. Przedłużenie terminów obowiązywania (ważności) uprawnień, pozwoleń, dokumentów

Lp.

Rodzaj regulacji

Treść regulacji

1.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z trwającą epidemią COVID-19 dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 24 maja 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 4 i art. 4a ustawy o COVID-19 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 10 kwietnia w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 656, 659, 748, 749, 790 i 791)

2.

Refundacja leków

Wykazy refundowanych:

1) leków;

2) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

3) wyrobów medycznych

oraz wykazy:

1) leków;

2) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

- dla których ustalono urzędową cenę zbytu

obowiązujące od 1 marca 2020 r. - zachowują ważność do 31 sierpnia 2020 r.

Decyzje o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, w przypadku których okres obowiązywania kończy się przed 1 lipca 2020 r., przedłuża się do 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 7a ust. 2 ustawy o COVID-19

Decyzje administracyjne, o których mowa w ustawie z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, których termin wejścia w życie określono na dzień 1 maja 2020 r., ustala się na dzień 1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 7a ust. 3 ustawy o COVID-19

Bieg terminów w zakresie postępowań wszczętych i niezakończonych:

1) przed dniem 8 marca 2020 r.;

2) w okresie od 8 marca 2020 r. do dnia 15 sierpnia 2020 r.

- na podstawie przepisów o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ulega zawieszeniu z mocy prawa do 31 sierpnia 2020 r. Postanowień w sprawie zawieszenia tych postępowań nie wydaje się.

Podstawa prawna:

art. 7a ust. 4 ustawy o COVID-19

3.

Orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 8 marca 2020 r. (pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia), zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli od 8 marca 2020 r., zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

art. 15h ustawy o COVID-19

4.

Karty parkingowe

Karty parkingowe wydawane w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, o których mowa w pkt 3 tabeli zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

art. 15h ust. 2 i 3 ustawy o COVID-19

5.

Świadczenia z pomocy społecznej

Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - wskazany w pkt 3 tabeli - na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

Podstawa prawna:

art. 15h ust. 4 ustawy o COVID-19

6.

Zezwolenie na pobyt czasowy lub stały cudzoziemca albo pobyt rezydenta długoterminowego UE

Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (pod warunkiem złożenia wniosku w tym terminie).

Dotyczy to również zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Podstawa prawna:

art. 15z ustawy o COVID-19

7.

Pobyt cudzoziemców na podstawie wizy, ruchu bezwizowego lub dokumentu pobytowego

W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) na podstawie wizy Schengen;

2) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen;

3) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen;

4) w ramach ruchu bezwizowego;

5) na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.

W okresie pobytu uznawanego za legalny cudzoziemcy są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium RP, jeżeli:

posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową;

posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń, w tym oświadczenie, które zgodnie z art. 15zzq ust. 3 ustawy o COVID-19 umożliwia wykonywanie pracy w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem.

Podstawa prawna:

art. 15z1 ustawy o COVID-19

8.

Karta pobytu cudzoziemca

Ważność kart pobytu, których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30 dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Podstawa prawna:

art. 15z2 ustawy o COVID-19

9.

Tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

Ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30 dnia od odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Podstawa prawna:

art. 15z3 ustawy o COVID-19

10.

Prawo do pobytu w ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów

Jeżeli w związku z wprowadzeniem przepisów mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi repatriant nie ma możliwości opuszczenia ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w terminie określonym w decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, o której mowa w art. 3c ust. 3 ustawy z 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472), Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji może, na uzasadniony wniosek repatrianta, wydać decyzję o przedłużeniu jego pobytu w ośrodku o kolejny okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.

Podstawa prawna:

art. 15z4 ustawy o COVID-19

11.

Wiza krajowa cudzoziemca

Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Podstawa prawna:

art. 15zd ust. 1 ustawy o COVID-19

12.

Zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Podstawa prawna:

art. 15zd ust. 3 ustawy o COVID-19

13.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Jeżeli ostatni dzień ważności decyzji o:

zezwoleniu na pracę cudzoziemca;

przedłużeniu zezwolenia na pracę lub

przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową

- przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Podstawa prawna:

art. 15zzq ust. 1 ustawy o COVID-19

14.

Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy

Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

Podstawa prawna:

art. 15 zzq ust. 3 ustawy o COVID-19

15.

Obowiązek opuszczenia kraju przez cudzoziemca

Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Podstawa prawna:

art. 15zzza ustawy o COVID-19

16.

Termin dobrowolnego powrotu cudzoziemca

Jeżeli ostatni dzień terminu dobrowolnego powrotu cudzoziemca wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Podstawa prawna:

art. 15 zzzb ustawy o COVID-19

17.

Orzeczenie o:

1) częściowej niezdolności do pracy,

2) całkowitej niezdolności do pracy,

3) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

4) niezdolności do samodzielnej egzystencji

Wymienione orzeczenia wydane na czas określony, których ważność upływa:

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo

w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu

- zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności tego orzeczenia, bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określać dłuższe okresy ważności orzeczeń.

Podstawa prawna:

art. 15zc ust. 1, 3 i 8 ustawy o COVID-19

18.

Orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do służby

Ważność orzeczeń lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do służby w:

Policji,

Straży Granicznej,

Państwowej Straży Pożarnej,

Straży Marszałkowskiej,

Służbie Ochrony Państwa,

ochronie przeciwpożarowej

- przedłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawa prawna:

art. 31k ustawy o COVID-19

19.

Orzeczenia lekarskie

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich lub badań psychologicznych wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego, niewynikającego z ww. badań orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności przez żołnierzy zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego albo zaświadczenia o ukończeniu kursu, turnusu lub szkolenia, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie przewidziane przepisami kursy, turnusy lub szkolenia w 2020 r. nie będą się odbywały, co nie wpływa na uprawnienia żołnierzy zawodowych do wykonywania obowiązków służbowych.

Podstawa prawna:

art. 31m ustawy o COVID-19

20.

Orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydawane wobec osób, którym wydano pozwolenie na broń

Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu:

1) ochrony osobistej;

2) ochrony osób i mienia;

3) łowieckich

- obowiązana jest raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne.

Terminy te przedłuża się do 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawa prawna:

art. 12d ustawy o COVID-19

21.

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

Orzeczenie o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, którego ważność upływa w okresie:

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo

w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu

- zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy (w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres, przed upływem terminu ważności tego orzeczenia).

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określać dłuższe okresy ważności orzeczeń.

Podstawa prawna:

art. 15zc ust. 2 ustawy o COVID-19

22.

Książka inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacja osoby represjonowanej, legitymacja emeryta-rencisty oraz emeryta-rencisty wojskowego

Termin ważności tych dokumentów ulega wydłużeniu na zasadach opisanych w pkt 21 tabeli, jeżeli w dokumentach tych określono termin ważności.

Podstawa prawna:

art. 15zc ust. 4 ustawy o COVID-19

23.

Stypendia sportowe

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 4 miesięcy następujących po dniu odwołania ich obowiązywania, okres, na jaki przyznano stypendia sportowe członkom kadry narodowej, może zostać dodatkowo przedłużony, ale nie dłużej niż do roku od dnia odwołania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawa prawna:

art. 15zzo ustawy o COVID-19

24.

Termin zawarcia porozumienia z pracownikami zmarłego przedsiębiorcy

W przypadku śmierci przedsiębiorcy, który nie ustanowił zarządcy sukcesyjnego, umowa o pracę z jego pracownikami wygasa z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, chyba że uprawnione osoby (spadkobiercy lub ustanowiony przez nich zarządca) zawrą z pracownikiem porozumienie o kontynuowaniu zatrudnienia na dotychczasowych zasadach. Gdyby termin ten upływał w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii porozumienie, że stosunek pracy będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach, może zostać zawarte w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego okresu.

Podstawa prawna:

art. 15zzr ust. 4 ustawy o COVID-19

25.

Rejestracja pojazdów sprowadzanych z UE i składania zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdów

W okresie od 31 marca do 31 grudnia 2020 r. wydłuża się do 180 dni terminy:

rejestracji pojazdów sprowadzonych z UE (niebędących nowymi pojazdami) oraz

terminy złożenia zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Dotyczy to pojazdów:

sprowadzonych z UE w okresie 30 dni poprzedzających 31 marca 2020 r. oraz

pojazdów zarejestrowanych nabytych lub zbytych w okresie 30 dni poprzedzających 31 marca 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 31i ustawy o COVID-19

26.

Znaki towarowe i patenty

W okresie od 8 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. bieg terminu na:

wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego oraz

terminu na złożenie w Urzędzie Patentowym tłumaczenia patentu europejskiego na język polski

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Terminy biegną na nowo od 1 lipca 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 31j ustawy o COVID-19

27.

Świadectwa kwalifikacyjne

Komisje kwalifikacyjne powołane na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, których okres powołania upływa w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r., przedłuża się do 31 grudnia 2020 r.

Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, których ważność wygasa w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 grudnia 2020 r., zachowują ważność do 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 31x ustawy o COVID-19

28.

Dostawy energii i gazu

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie stosuje się przepisów:

6a ust. 3, zgodnie z którym przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej lub rozwiązać umowę sprzedaży energii w razie braku zgody odbiorcy na zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego;

art. 6b ust. 1 pkt 2, zgodnie z którym przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności;

art. 6b ust. 2, zgodnie z którym przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności;

art. 6b ust. 3, zgodnie z którym przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, powiadamia na piśmie odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.

W przypadku gdy powiadomienie, o którym mowa w art. 6b ust. 3 miało miejsce przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin określony w art. 6b ust. 3 przedłuża się o czas ich obowiązywania.

Podstawa prawna:

art. 6g ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - Dz.U. z 2019 r. poz. 755; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

29.

Oświadczenia o wyborze OFE

Od 2016 r., co 4 lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, można złożyć do ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego lub zewidencjonowaniu składki na subkoncie w ZUS.

W 2020 r. oświadczenia te nie wywołują skutków prawnych.

Podstawa prawna:

art. 31ze ustawy o COVID-19

30.

Oświadczenia majątkowe

Osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za 2019 r., według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie do 31 maja 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 31zza ustawy o COVID-19

31.

Polski Związek Łowiecki i koła łowieckie

Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny, kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ww. stanów.

Podstawa prawna:

art. 33e ustawy z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.

32.

Legitymacje studenckie, legitymacje służbowe nauczycieli akademickich i doktorantów

W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

W przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających zawieszenie kształcenia doktorantów.

Podstawa prawna:

art. 51b ust. 4, art. 198b ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.

33.

Akredytacja na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okres akredytacji na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo kończący się w okresie ogłoszenia jednego z tych stanów, przedłuża się na okres 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Postępowania akredytacyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa na okres ogłoszenia danego stanu oraz do upływu 30 dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Podstawa prawna:

art. 7f ustawy o COVID-19

34.

Kurs doskonalący pracowników ochrony fizycznej

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

Terminy:

przejścia kursu doskonalącego i przedstawienia zaświadczenia o odbyciu tego kursu właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji oraz

termin wydania wymaganej opinii o pracowniku ochrony

- przedłuża się do 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawa prawna:

art. 12c ustawy o COVID-19

35.

Szkolenia okresowe BHP

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

2) okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

- termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Podstawa prawna:

art. 12e ust. 2 ustawy o COVID-19

36.

Cykle przeglądowo-naprawcze w transporcie kolejowym

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wydłuża się cykle przeglądowo-naprawcze, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, o czasookres:

1 miesiąc dla 2 poziomu utrzymania;

3 miesiące dla 3 poziomu utrzymania i

6 miesięcy dla 4 poziomu utrzymania.

Podstawa prawna:

art. 12f ustawy o COVID-19

37.

Wsparcie na zatrudnienie i aktywizację osób niepełnosprawnych

W przypadku realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2, art. 12a, art. 26, art. 26d, art. 26e, art. 26g, art. 40 i art. 41 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym w szczególności:

wydłużyć termin na jej realizację lub

przesunąć termin na realizację zobowiązań z niej wynikających.

Podstawa prawna:

art. 15zzf1 ustawy o COVID-19 

38.

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Podmiot, któremu udzielono pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 61e pkt 1, 1a lub 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z powodu COVID-19, może złożyć wniosek do pośrednika finansowego, z którym zawarł umowę pożyczki o:

zmianę następujących warunków tej umowy:

1) zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki;

2) wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych;

3) wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres lub

4) obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;

zgodę na:

1) zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków pożyczki lub

2) nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem okresu 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na tym stanowisku pracy pracownika

- na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;

zgodę na zakończenie działalności gospodarczej lub zgodę na likwidację stanowiska pracy przed upływem 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą lub od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym stanowisku pracy pracownika.

Pośrednik finansowy dokonuje zmiany warunków umowy pożyczki lub podejmuje decyzję o odstąpieniu od zastosowania sankcji, w przypadku gdy według jego oceny pożyczkobiorca uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała dla pożyczkobiorcy negatywne konsekwencje ekonomiczne lub powoduje ryzyko wystąpienia takich konsekwencji w przyszłości.

Zmiana warunków umowy pożyczki może spowodować wydłużenie okresu karencji lub spłaty pożyczki.

Podstawa prawna:

art. 15zzf2 ustawy o COVID-19

39.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Jeżeli:

podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a

stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19

- bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.

Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 15zzra ustawy o COVID-19

40.

Prace geologiczne

Prace geologiczne, w tym roboty geologiczne, które nie mogą być wykonane zgodnie z harmonogramem określonym w koncesji lub projekcie robót geologicznych ze względu na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą zostać wykonane w terminie późniejszym, bez potrzeby zmiany koncesji lub projektu robót geologicznych, do czasu:

upływu terminu obowiązywania koncesji lub

czasu, na jaki został zatwierdzony projekt robót geologicznych lub

terminu określonego w projekcie robót geologicznych podlegającym zgłoszeniu staroście albo ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Podstawa prawna:

art. 15zzzs ustawy o COVID-19

41.

Świadectwo zdrowia marynarza lub rybaka

Świadectwo zdrowia potwierdzające stan zdrowia marynarza lub rybaka, które traci ważność w okresie od 1 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. albo w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, zachowuje ważność do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania tego stanu.

W przypadku gdy 3-miesięczny termin wykonywania pracy bez ważnego świadectwa zdrowia upływa w okresie od 1 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. lub w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podstawa prawna:

art. 15zzzt ustawy o COVID-19

42.

Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego

Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Podstawa prawna:

art. 15zzzu ustawy o COVID-19

43.

Odczyt drogomierza

Właściciel lub posiadacz pojazdu, pojazdu wolnobieżnego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego, który dokonał wymiany drogomierza, jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia wymiany tego drogomierza przedstawić pojazd w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza.

W przypadku gdy ten termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Podstawa prawna:

art. 15zzzv ustawy o COVID-19

44.

Prawo jazdy i inne uprawnienia

W przypadku gdy ważność:

1) prawa jazdy;

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem;

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;

4) świadectwa kierowcy;

5) legitymacji instruktora nauki jazdy;

6) legitymacji egzaminatora;

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);

8) uprawnień do kierowania pojazdami;

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

- upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Podstawa prawna:

art. 15zzzw ustawy o COVID-19

45.

Badanie techniczne pojazdu

Badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne.

Podstawa prawna:

art. 15zzzx ustawy o COVID-19

46.

Badania lekarskie pracowników kolei

W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych:

1) osób ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty albo o zachowanie jego ważności;

2) osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty albo o zachowanie jego ważności;

3) pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych;

4) pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego;

5) funkcjonariuszy straży ochrony kolei

- upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważność tych badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Podstawa prawna:

art. 15zzzy ustawy o COVID-19

47.

Szkolenia i sprawdziany maszynistów

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia albo sprawdzianu maszynistów przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważność tego szkolenia albo sprawdzianu ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Podstawa prawna:

art. 15zzzz ustawy o COVID-19

48.

Egzaminy okresowe pracowników bezpieczeństwa ruchu kolejowego

W przypadku gdy termin przeprowadzenia egzaminów okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii termin przeprowadzenia tego egzaminu ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Podstawa prawna:

art. 15zzzza ustawy o COVID-19

49.

Specjalistyczne szkolenia dla pracowników lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej

W przypadku gdy ważność specjalistycznego szkolenia dla pracowników lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej w odniesieniu do lotniska użytku publicznego upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważność tego szkolenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

Podstawa prawna:

art. 15zzzzd ustawy o COVID-19

50.

Szkolenia z ochrony lotnictwa cywilnego i sprawdzenie przeszłości

W przypadku gdy ważność szkoleń w zakresie:

ochrony lotnictwa cywilnego;

audytorów krajowych i audytorów wewnętrznych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

- upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych szkoleń ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, albo stanu epidemii, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności szkoleń.

W przypadku gdy ważność sprawdzenia przeszłości osoby, która ma dostęp do strefy zastrzeżonej lotniska upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność takiego sprawdzenia przeszłości ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności sprawdzenia.

Podstawa prawna:

art. 15zzzze ustawy o COVID-19

51.

Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

W przypadku gdy ważność szkolenia okresowego, o którym mowa w § 2 pkt 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tego szkolenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności szkolenia.

W tym przypadku osoby wymienione w § 13 ust. 1 pkt 1-3 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego są obowiązane odbyć szkolenie okresowe niezwłocznie po terminie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

W przypadku gdy termin ponownej certyfikacji osób wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 1-3 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność uprawnień tych osób ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności szkoleń.

W przypadku gdy ważność szkoleń, o których mowa w § 13 ust. 11 i 12 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych szkoleń ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności szkoleń.

Podstawa prawna:

art. 15zzzzf ustawy o COVID-19

52.

Personel służb ruchu lotniczego

W przypadku gdy termin szkolenia, o którym mowa w § 77 ust. 2 pkt 2, § 82 ust. 2, § 83 ust. 4 oraz § 94 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1115 oraz z 2018 r. poz. 1488), przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tego szkolenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności szkolenia. Przepis stosuje się do szkoleń dla informatorów lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS).

W przypadku gdy ważność uprawnień uzupełniających lub uprawnień uzupełniających w jednostce, o którym mowa w § 77 ust. 2, § 82 ust. 1, § 83 ust. 3 oraz § 94 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych uprawnień uzupełniających lub uprawnień uzupełniających w jednostce ulega przedłużeniu na okres do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności uprawnień. Przepis stosuje się do uprawnień informatorów lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS).

Trzymiesięczny okres, o którym mowa w § 77 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r., ulega przedłużeniu do 6 miesięcy.

Termin końcowy obowiązku, o którym mowa w § 105 ust. 2, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego, ulega przedłużeniu do dnia upływu 120 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 15zzzzg ustawy o COVID-19

53.

Świadectwa kwalifikacji

W przypadku gdy ważność uprawnień podstawowych lub dodatkowych, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 288), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych uprawnień podstawowych lub dodatkowych ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności uprawnień.

W przypadku gdy ważność badań lotniczo-lekarskich, o których mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 129), upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności badań, pod warunkiem że orzeczenie lotniczo-lekarskie nie zawiera ograniczeń za wyjątkiem wzrokowych.

Podstawa prawna:

art. 15zzzzh ustawy o COVID-19

54.

Szkolenia z bezpiecznej obsługi materiałów niebezpiecznych

W przypadku gdy termin szkolenia z zakresu bezpiecznej obsługi materiałów niebezpiecznych przewożonych drogą powietrzną przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tego szkolenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności szkolenia.

Podstawa prawna:

art. 15zzzzi ustawy o COVID-19

55.

Świadectwo operatora tankowania statków powietrznych

W przypadku gdy termin szkolenia, o którym mowa w art. 95f ust. 2 ustawy z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tego szkolenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy od dnia utraty ważności szkolenia.

Podstawa prawna:

art. 15zzzzj ustawy o COVID-19

56.

Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej

Uprawnienia:

1) inspektora ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub 5 ustawy z 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

2) do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1

- których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowują ważność przez okres kolejnych 9 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności.

Podstawa prawna:

art. 15zzzzn ustawy o COVID-19

57.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej oraz w okresie 60 dni od dnia odwołania tych stanów zachowują ważność: zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika przez ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Podstawa prawna:

art. 15zzzzzi ustawy o COVID-19

58.

Świadectwa kwalifikacji żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej

Posiadane przez żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji pojazdów, sieci oraz urządzeń i instalacji, których ważność wygasa w okresie od 1 marca 2020 r. do czasu zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zachowują ważność do 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 31x1 ustawy o COVID-19

59.

Świadczenia przedemerytalne

Jeżeli termin, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin ten uważa się za zachowany w razie zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w ciągu 30 dni od dnia ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 31zy7 ustawy o COVID-19 

60.

Świadczenia przedemerytalne - wysokość przychodu

W 2020 r. termin, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, uważa się za zachowany, jeżeli osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego powiadomi organ rentowy o wysokości przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym przypadającym od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r., z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku, w ciągu 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 31zy8 ustawy o COVID-19. 

61.

Dozór techniczny

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego organ właściwej jednostki dozoru technicznego może w 2020 r., na wniosek eksploatującego, odroczyć termin wykonania badań technicznych i zezwolić na eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, pod warunkiem że eksploatujący złoży oświadczenie, że od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego oraz że jego dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Podstawa prawna:

art. 68a ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym - Dz.U. z 2019 r. poz. 667; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

62.

Prawo o miarach - legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego właściwy organ administracji miar może w 2020 r., na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej, odroczyć termin dokonania legalizacji ponownej i zezwolić na dalsze użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, pod warunkiem że wnioskodawca złoży oświadczenie, że od dnia dokonania ostatniej legalizacji nie wprowadzono zmian dotyczących konstrukcji, wykonania i warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz że jego dalsze użytkowanie, w ocenie wnioskodawcy, nie stwarza zagrożenia dla wymaganej dokładności pomiarów, a także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Podstawa prawna:

art. 26c ustawy z 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach - Dz.U. z 2020 r. poz. 140; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

63.

Odpady (BDO)

W okresie do 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.

Dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż do 31 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

art. 236a ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz.U. z 2019 r. poz. 701; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

64.

Certyfikat operatora systemów alarmowych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, certyfikat operatora numerów alarmowych nie traci ważności po wpływie terminu trzech lat i ulega przedłużeniu do 90 dni następującego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawa prawna:

art. 28a ustawy z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego - Dz.U. z 2019 r. poz. 1077; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

65.

Energia ze źródeł odnawialnych

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba, Prezes URE jednorazowo na wniosek wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych, wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d, oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c, o dodatkowy okres określony we wniosku wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia upływu terminu tego zobowiązania.

Podstawa prawna:

art. 70ba z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 261; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

66.

Umowy o PPK

Podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób (zatrudnionych według stanu na 30 czerwca 2019 r.), a które są zobowiązane do stosowania ustawy o pracowniczych planach kapitałowych od 1 stycznia 2020 r., zawierają umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 9 miesięcy od 1 stycznia 2020 r. - w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK.

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 2 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Dz.U. z 2018 r. poz. 2215; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

67.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu 31 marca 2020 r. lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu 31 marca 2020 r., ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Podstawa prawna:

art. 90 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r.

68.

Profil zaufany

W przypadku ogłoszenia stanu epidemicznego lub epidemii albo stanu nadzwyczajnego ważność profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346), przedłuża się o czas trwania stanu epidemicznego lub epidemii albo stanu nadzwyczajnego.

Podstawa prawna:

art. 100 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r.

Tabela 8. Zawieszenie wykonywania obowiązków ze względu na epidemię COVID-19

Lp.

Rodzaj regulacji

Treść regulacji

1.

NFZ

Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na okres jego trwania zawiesza się wykonywanie obowiązków:

przekazywania do NFZ informacji o listach oczekujących;

w zakresie umożliwienia umawiania się przez świadczeniobiorców drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia;

kontaktu ze świadczeniobiorcami w celu przypominania o wyznaczonym terminie udzielenia świadczeń, dla których są prowadzone harmonogramy przyjęć.

Podstawa prawna:

art. 7b pkt 1 ustawy o COVID-19

2.

Obowiązek badań lekarskich

Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów:

o wstępnych, okresowych i kontrolnych badaniach lekarskich pracowników;

badań lekarskich kierowców;

badań psychologicznych kierowców;

okresowych badań lekarskich i psychologicznych maszynistów.

Badania należy wykonać w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Przepisy te stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także żołnierzy zawodowych, w tym również do pierwszego badania okresowego.

Podstawa prawna:

art. 12a ustawy o COVID-19

3.

Centra i kluby integracji społecznej

Wojewoda może wydać polecenie podmiotowi prowadzącemu centrum integracji społecznej lub klub integracji społecznej zawieszenia zajęć na czas oznaczony w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podstawa prawna:

art. 15c ustawy o COVID-19

4.

Terminy procesowe i sądowe

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych;

2) postępowaniach egzekucyjnych;

3) postępowaniach karnych;

4) postępowaniach karnych skarbowych;

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia;

6) postępowaniach administracyjnych;

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

8) kontrolach celno-skarbowych;

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Podstawa prawna:

art. 15zzs ust. 1 ustawy o COVID-19

5.

Milczące załatwienie sprawy/ sprzeciw/stanowisko/interpretacja

Bieg terminu:

1) na milczące załatwienie sprawy;

2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania;

3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podstawa prawna:

art. 15zzs ustawy o COVID-19

6.

Wstrzymanie eksmisji

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Zakaz ten nie dotyczy orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Podstawa prawna:

art. 15zzu ustawy o COVID-19

7.

Komisja lekarska - żołnierze zawodowi

Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się z urzędu żołnierzy zawodowych przed skierowaniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz po powrocie do kraju.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków w zakresie kierowania z urzędu żołnierzy zawodowych do wojskowej komisji lekarskiej po powrocie do kraju.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, należy niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 90 dni od dnia odwołania danego stanu.

Podstawa prawna:

art. 15zc ust. 10-11 ustawy o COVID-19

8.

Zawieszenie badań lekarskich pracowników kolei

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych:

1) osób ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty albo o zachowanie jego ważności;

2) osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty albo o zachowanie jego ważności;

3) pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych;

4) pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego;

5) funkcjonariuszy straży ochrony kolei.

Podstawa prawna:

art. 15zzzy ustawy o COVID-19

9.

Szkolenia i sprawdziany maszynistów

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie szkoleń oraz okresowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów.

Podstawa prawna:

art. 15zzzz ustawy o COVID-19

10.

Egzaminy okresowe pracowników bezpieczeństwa ruchu kolejowego

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie egzaminów okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Podstawa prawna:

art. 15zzzza ustawy o COVID-19

11.

Ocena sytuacji dziecka w pieczy zastępczej

Do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 starosta może zawiesić dokonywanie określonych w dziale III w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Podstawa prawna:

art. 15zzzzzk ustawy o COVID-19

Tabela 9. Dopuszczalność środków porozumiewania się na odległość

Lp.

Rodzaj regulacji

Treść regulacji

1.

Organy kolegialne samorządów zawodowych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

Podstawa prawna:

art. 14h ustawy o COVID-19

2.

Organy kolegialne JST

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

Przepisy te stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.

Podstawa prawna:

art. 15zzx ust. 1 i 3 ustawy o COVID-19

3.

Administracja publiczna

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialne organy administracji publicznej mogą zdecydować o odbyciu swoich posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia danego organu;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Podstawa prawna:

art. 15zzzi ustawy o COVID-19

4.

Oświadczenia członków organów osób prawnych/posiedzenia organów osób prawnych

Oświadczenie woli członka organu osoby prawnej innej niż Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego może zostać złożone w formie dokumentowej.

Do skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, bez względu na odmienne zastrzeżenie ustawy lub czynności prawnej.

Posiedzenia organów osób prawnych mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności jednoczesnej obecności członków tych organów.

Podstawa prawna:

art. 15zzzr ustawy o COVID-19

5.

Spółdzielnie

W czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii można korzystać z środków porozumiewania się na odległość w następujących sytuacjach:

członek rady nadzorczej lub członek zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

przy podejmowaniu uchwał przez walne zgromadzenie;

w przypadku uchwał podejmowanych przez zebrania przedstawicieli;

do wysyłania zawiadomień o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia oraz

do zgłaszanie żądań zwołania walnego zgromadzenia lub zebrania przedstawicieli.

Podstawa prawna:

art. 35 § 41- 44, art. 36 § 9-13, art. 37 § 5, art. 40 § 3 ustawy z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 275; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

6.

Wspólnoty mieszkaniowe

Uchwała zarządu wspólnoty mieszkaniowej może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podstawa prawna:

art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz.U. z 2020 r. poz. 532; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

7.

Stowarzyszenia

Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;

3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom, w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.

Opisane rozwiązania stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podstawa prawna:

art. 10 ust. 1a-1e ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 713; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

8.

Fundacje

W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w głosowaniu władz fundacji możliwe jest korzystanie ze środków komunikacji (mają tu odpowiednie zastosowanie przepisy art. 10 ust. 1a-1d ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach).

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1a i 1b ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

9.

Opłaty ewidencyjne wynikające z Prawa o ruchu drogowym (sprawozdania)

Miesięczne sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych pobieranych na podstawie Prawa o ruchu drogowym przekazuje się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw informatyzacji. Sprawozdania przekazywane w tej formie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Podstawa prawna:

art. 80d ust. 3aa ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 110; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

10.

Udostępnienie przez Szefa KAS danych stanowiących tajemnicę bankową lub zawodową

Dane, informacje i dokumenty, o których mowa w dziale IIIB pt. "Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych", w tym zawierające dane stanowiące tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową, Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia wyłącznie:

1) organom Krajowej Administracji Skarbowej;

2) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;

3) innym organom wymienionym w art. 297 Ordynacji podatkowej - na zasadach określonych w tych przepisach.

Udostępnienie może następować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Podstawa prawna:

art. 297 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

11.

Procedury karne skarbowe

W postępowaniu karnym skarbowym dopuszczone zostały elektroniczne formy komunikacji. Mianowicie:

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (tzw. czynny żal) można wnieść na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej i wnieść za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy;

zgłoszenie interwencji może być dokonane pismem utrwalonym w postaci elektronicznej;

wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności może być wniesiony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej.

Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się:

kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

podpisem zaufanym albo

podpisem osobistym.

Pisma te wnosi się za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez:

elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub

przez portal podatkowy.

Podstawa prawna:

art. 16 § 4, art. 53 § 41; art. 127 § 1, § 2a i § 2b, art. 142 § 4 ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 19; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

12.

Spółki z o.o. i akcyjne

Przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

można uczestniczyć w posiedzeniu zarządu i rady nadzorczej (chyba że umowa spółki stanowi inaczej);

zarząd i rada nadzorcza może podejmować uchwały;

można brać udział w zgromadzeniu wspólników.

W spółkach z o.o. i akcyjnych rada nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

Dopuszczono też zapis na akcje w postaci elektronicznej (wymaga to wypełnienia formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Podstawa prawna:

art. 222 § 41, art. 388 § 31, art. 437 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

13.

Banki spółdzielcze

W bankach spółdzielczych dopuszczalne jest:

uczestnictwo w posiedzeniu zarządu oraz rady nadzorczej banku spółdzielczego oraz jednostki zarządzającej systemem ochrony przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

podejmowanie uchwał przez zarząd oraz radę nadzorczą banku spółdzielczego i jednostki zarządzającej systemem ochrony przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

uczestnictwo członka banku spółdzielczego i jednostki zarządzającej systemem ochrony w walnym zgromadzeniu, zebraniu przedstawicieli albo grup członkowskich przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

zwoływanie posiedzeń walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli albo grup członkowskich banków spółdzielczych i jednostek zarządzających systemami ochrony przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

podejmowanie uchwał walnego zgromadzenia, zarządu, rady nadzorczej, zebrań grup członkowskich banków spółdzielczych i jednostek zarządzających systemami ochrony przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Opisane reguły mają zastosowanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej oraz w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej oraz w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu do formy i trybu zwoływania posiedzeń organów, o których mowa w ust. 5, przepisów art. 37 § 3 i art. 39 § 4 ustawy - Prawo spółdzielcze nie stosuje się.

Podstawa prawna:

art. 2b ustawy z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 449; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

14.

Fundusze inwestycyjne

W funduszu inwestycyjnym otwartym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym i funduszu inwestycyjnym zamkniętym:

udział w zgromadzeniu uczestników może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut funduszu stanowi inaczej;

udział w posiedzeniu rady inwestorów może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut funduszu stanowi inaczej;

udział w zgromadzeniu inwestorów może odbywać się również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut funduszu stanowi inaczej.

Podstawa prawna:

art. 87a ust. 3a-3d, art. 113a ust. 3, art. 114 ust. 2a-2c, art. 140 ust. 2a, art. 142 ust. 1a-1d ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 95; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

15.

Opieka zdrowotna

Dopuszczono możliwość:

sporządzenia oferty w postaci elektronicznej w konkursie na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (oferta złożona w tej postaci musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym);

podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w formie elektronicznej - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Podstawa prawna:

art. 142 ust. 4, art. 155 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

16.

Urząd stanu cywilnego

Do 1 stycznia 2023 r.:

karta urodzenia;

karta martwego urodzenia oraz

karta zgonu

- mogą zostać przekazane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Podstawa prawna:

art. 144 ust. 5 ustawy dnia 28 listopada 2004 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 463; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

17.

KNF

Udział w posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego i może odbywać się zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym (zdalny udział w posiedzeniu).

Decyzje administracyjne i postanowienia Komisji Nadzoru Finansowego, Przewodniczącego KNF, zastępców Przewodniczącego oraz pracowników urzędu KNF mogą być wydawane w postaci dokumentu elektronicznego i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, także w przypadkach innych niż przewidziane w przepisach ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

art. 11 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 180; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

18.

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w związku z funkcjonowaniem funduszy promocji dokumenty mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności dotyczące wsparcia finansowego udzielanego ze środków funduszy promocji.

Podstawa prawna:

art. 16a ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 688

19.

Polska Akademia Nauk

Mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych:

posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Akademii, Prezydium Akademii oraz komisji i zespołów doradczych;

posiedzenia gremiów kolegialnych (wydziałów i oddziałów korporacji uczonych Akademii);

posiedzenia rad naukowych.

Warunkiem przeprowadzenia posiedzenia w tej formie jest, aby zastosowana technologia zapewniała kontrolę przebiegu posiedzenia i rejestrację oraz umożliwiała zapewnienie tajności głosowań.

Podstawa prawna:

art. 20a, art. 41a, art. 56 ust. 5 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1183; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

20.

Obligacje

Udział w zgromadzeniu obligatariuszy może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że warunki emisji stanowią inaczej.

Podstawa prawna:

art. 53 ust. 3 ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 483; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

21.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wnioski o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej, wnioski o płatność oraz inne dokumenty składane do ARiMR lub podmiotu wdrażającego mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, jeżeli w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy albo w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, albo w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej agencji płatniczej lub podmiotu wdrażającego została przewidziana taka możliwość.

Podstawa prawna:

art. 42b ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

22.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów

Posiedzenia prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów i jej sekcji mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

Podstawa prawna:

art. 189 ust. 1a ustawy z 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz.U. z 2018 r. poz. 1669; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

23.

Szkoły wyższe

Posiedzenia rady uczelni oraz

posiedzenia senatu;

posiedzenia właściwego organu uprawnionego do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;

posiedzenia prezydium Rady Doskonałości Naukowej i jej zespołów

- mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

Uczelnia może zorganizować:

weryfikację osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni lub poza jej filią;

obronę rozprawy doktorskiej poza siedzibą podmiotu doktoryzującego;

kolokwium habilitacyjne poza siedzibą podmiotu habilitującego

- z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

Podstawa prawna:

art. 22 ust. 3a i art. 31 ust. 2a, art. 76a ust. 1, art. 178 ust. 1a. art. 191 ust. 1a ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 85; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

24.

Szkolenia wstępne z BHP

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Podstawa prawna:

art. 12e ustawy o COVID-19

25.

Umowy o zamówienia publiczne

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz związanych z nimi ograniczeń w przemieszczaniu się umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podstawa prawna:

art. 15r ust. 10 ustawy o COVID-19

26.

Elektroniczne doręczenia

Do 30 września 2020 r. operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych (Poczta Polska) może świadczyć usługę pocztową poprzez przyjęcie przesyłki poleconej, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu. Jest to możliwe tylko w przypadku podmiotów posiadających profil zaufany albo adresata, który wyrazi na to zgodę.

Podstawa prawna:

art. 15 zzu1-art. 15zzu10 ustawy o COVID-19

27.

Sprawozdania oraz informacje składane przez przedsiębiorstwa energetyczne

W okresie trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii sprawozdania oraz informacje, o których mowa w art. 4ba ust. 4, art. 43d ust. 1 i art. 43e ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podstawa prawna:

art. 15zzzzo ustawy o COVID-19

28.

Oświadczenia składane przez rolnika

Oświadczenia składane przez rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności, o których mowa w art. 6e ust. 1, art. 6f ust. 1 i art. 6g ust. 1 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 311, z 2019 r. poz. 201 oraz z 2020 r. poz. 300), w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rolnik, który złoży oświadczenie w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii SARS-CoV-2, który obowiązywał jako ostatni, dla potwierdzenia czynności złożenia tego oświadczenia składa do właściwego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisane oświadczenie.

Podstawa prawna:

art. 15zzzzx ustawy o COVID-19

29.

Praca organów administracji publicznej

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej:

1) może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego także w przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa;

2) może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę;

3) może przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego zgodnie z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę.

Podstawa prawna:

art. 15zzzzzn ustawy o COVID-19

30.

Sprawdzenie kwalifikacji

Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji w okresie do 31 grudnia 2020 r. może być przeprowadzane zdalnie, pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby, której kwalifikacje się sprawdza i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.

Podstawa prawna:

art. 31x ustawy o COVID-19

31.

Organy samorządu zawodowego

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 kolegialne organy samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

Podstawa prawna:

art. 31zy2 ustawy o COVID-19

32.

Kontrola audytorów

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii kontrola, o której mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w zakresie dotyczącym badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego, może być prowadzona w siedzibie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego za zgodą kontrolowanej firmy audytorskiej.

W tym przypadku doręczenie:

1) zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli;

2) imiennego upoważnienia udzielonego osobie kontrolującej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego do przeprowadzenia kontroli oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby kontrolującej;

3) zawiadomienia o zakończeniu kontroli

- może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych).

Przepisy te mają zastosowanie także do kontroli rozpoczętych przed ustanowieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w ich trakcie, i niezakończonych do dnia ich odwołania - przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Podstawa prawna:

art. 106 ust. 1 ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

33.

NBP

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z obiektywnych okoliczności zewnętrznych organy NBP mogą działać i wykonywać swoje funkcje przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Prezes NBP ustala tryb działania i wykonywania funkcji przez organy NBP przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, w tym zwoływania i prowadzenia obrad Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP.

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 1 i art. 11 ust.2a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1810; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

34.

Dozór techniczny

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego organ właściwej jednostki dozoru technicznego może w 2020 r., na wniosek eksploatującego, odroczyć termin wykonania badań technicznych i zezwolić na eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, pod warunkiem że eksploatujący złoży oświadczenie, że od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego oraz że jego dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Wniosek o odroczenie terminu badania technicznego oraz oświadczenie mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób; sposób wezwania należy udokumentować, dołączając do akt sprawy notatkę służbową lub potwierdzenie transmisji danych.

Podstawa prawna:

art. 68a ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 667; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

35.

Prawo o miarach - legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego właściwy organ administracji miar może w 2020 r., na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej, odroczyć termin dokonania legalizacji ponownej i zezwolić na dalsze użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, pod warunkiem że wnioskodawca złoży oświadczenie, że od dnia dokonania ostatniej legalizacji nie wprowadzono zmian dotyczących konstrukcji, wykonania i warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz że jego dalsze użytkowanie, w ocenie wnioskodawcy, nie stwarza zagrożenia dla wymaganej dokładności pomiarów, a także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Wniosek oraz oświadczenie mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Organ administracji miar, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób; sposób wezwania należy udokumentować dołączając do akt sprawy notatkę służbową lub potwierdzenie transmisji danych.

Podstawa prawna:

art. 26c ustawy z 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 140; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK