Monitor Księgowego 5/2020, data dodania: 22.04.2020

Czy przedsiębiorca, zatrudniony jednocześnie na 1/8 etatu, może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS i otrzymać świadczenie postojowe

PROBLEM

Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, z racji której podlegam ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Jednocześnie jestem zatrudniony w spółce z o.o. z Krakowa w ramach umowy o pracę na 1/8 etatu. W związku z epidemią koronawirusa moje obroty znacząco spadły. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o trzymiesięczne zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS i świadczenie postojowe?

RADA

W opisanej sytuacji możliwe będzie skorzystanie wyłącznie ze zwolnienia z obowiązku zapłaty składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r., pod warunkiem że przychód z działalności gospodarczej uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o wspomnianą ulgę, nie był wyższy od kwoty 15 681 zł. Prawo do świadczenia postojowego Czytelnikowi nie przysługuje. Szczegóływ uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność może, co do zasady, korzystać z różnych form wsparcia, m.in. w postaci świadczenia postojowego, jak i zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r., pod warunkiem jednak że spełnia warunki do uzyskania danej formy pomocy. Warunki te są określone w art. 15zq i art. 31zo ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W przypadku świadczenia postojowego ustawodawca zastrzegł, że aby je otrzymać, przedsiębiorca nie może m.in. podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż działalność gospodarcza. W związku z tym pozostawanie w stosunku pracy i równoległe prowadzenie własnego biznesu uniemożliwia uzyskanie prawa do wspomnianej należności.

Przykład

30-letni mieszaniec Wrocławia od trzech lat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na postawie wpisu do CEIDG. Od roku dodatkowo jest zatrudniony w ramach stosunku pracy w spółce akcyjnej działającej w branży informatycznej na 1/8 etatu. Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa jego przychód z prowadzonego biznesu spadł w lutym i marcu 2020 r. prawie o 50% (osiągając poziom ok. 9000 zł w skali miesiąca). W związku z tym wystąpił on do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe oraz trzymiesięczne zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS. W opisanych okolicznościach wrocławski przedsiębiorca będzie mógł skorzystać jedynie z tej drugiej formy wsparcia. Świadczenie postojowe mu się nie należy, gdyż posiada on dodatkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych w postaci umowy o pracę.

WAŻNE!

Świadczenie postojowe przysługuje wówczas, gdy przedsiębiorca lub osoba wykonująca umowę cywilnoprawną nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Natomiast nie ma przeszkód, aby Czytelnik - jako przedsiębiorca - skorzystał ze zwolnienia z obowiązku zapłaty składek ZUS. Warunki, które należy spełnić, aby je uzyskać, podajemy w tabeli. Przedstawiamy w niej warunki zwolnienia z konieczności uiszczania składek ZUS i uzyskania świadczenia postojowego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Tabela. Warunki zwolnienia z zapłaty składek ZUS za marzec-maj 2020 r.

1.

Komu przysługuje zwolnienie?

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r., opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

2.

Jakie są warunki zwolnienia?

Zwolnienie przysługuje, jeżeli przedsiębiorca:

  • prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie, nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (czyli 15 681 zł),
  • znajdował się na dzień 31 grudnia 2019 r. w dobrej sytuacji ekonomicznej (zwolnienia nie można stosować wobec przedsiębiorców, którzy 31 grudnia 2019 r. znajdowali się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych)

 

3.

Jakie składki obejmuje zwolnienie?

Zwolnienie obejmuje składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne, FP i FS oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy, ustalone od obowiązującej go najniższej podstawy wymiaru tych składek

4.

Jakich formalności należy dopełnić, aby skorzystać ze zwolnienia?

Aby skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorca powinien:

  • złożyć wniosek RDZ (papierowo lub elektronicznie) do ZUS, nie później niż do 30 czerwca 2020 r.,
  • złożyć deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za marzec, kwiecień i maj 2020 r., nie później niż do 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 15zq-15zr, art. 31zo ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695

 

Mariusz Pigulski

ekspert i praktyk, zajmujący się od wielu lat prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK