Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 7/2019, data dodania: 19.06.2019

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie dyskryminacji, rodzicielstwa, mobbingu i wydawania świadectwa pracy

Sejm zmienił przepisy Kodeksu pracy dotyczące zakazu dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu, świadectwa pracy, mobbingu, a także związane z rodzicielstwem.

Po wejściu w życie ustawy za dyskryminację będzie uznawane każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników.

Pracownik, któremu pracodawca nie wyda świadectwa pracy, będzie mógł wystąpić do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do jego wydania. Ponadto pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe. Jednocześnie z 7 do 14 dni wydłużono termin, w którym pracownik będzie mógł złożyć do pracodawcy wniosek o sprostowanie świadectwa pracy. Za niewydanie pracownikowi w terminie świadectwa pracy pracodawcy będzie grozić grzywna od 1000 do 30 000 zł.

Pracownikowi, który doznał mobbingu, ale nie rozwiązał umowy o pracę, przyznano prawo do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania.

Pracownik-inny członek najbliższej rodziny uzyskał takie same prawa, jakie przysługują pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w przypadku korzystania przez niego z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, tj.:

  • prawo do wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy w przypadku podjęcia pracy w wyniku przywrócenia do pracy po wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę,
  • możliwość przywrócenia do pracy oraz uzyskania odszkodowania w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony z naruszeniem przepisów o wypowiedzeniu takiej umowy,
  • prawo do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w razie przywrócenia do pracy na skutek wadliwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • prawo do urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
  • objęcie szczególną ochroną stosunku pracy w czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Zmianami objęto również Kodeks postępowania cywilnego, nowelizując lub dodając nowe przepisy odnoszące się do spraw z zakresu prawa pracy.

Ponadto pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną, któremu umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedziano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, przyznano prawo żądania orzeczenia przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania - przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. Wprowadzenie tej regulacji stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt P 133/15).

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK