Wideoszkolenie

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2019, data dodania: 14.12.2018

Co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r. w zakresie szkoleń bhp i służby bhp

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy są zwolnieni z przeprowadzania okresowych szkoleń bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Natomiast zadania służby bhp mogą wykonywać pracodawcy zatrudniający do 50 pracowników, a nie, jak dotychczas, do 20 pracowników.

Od 1 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone uproszczenia dla pracodawców w zakresie obowiązków bhp.

Zmiany w okresowych szkoleniach bhp

Przed zmianą przepisów pracodawca miał obowiązek zapewnić każdemu pracownikowi, przed dopuszczeniem go do pracy, przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie wstępne), a także okresowe szkolenia w tym zakresie.

Od 1 stycznia 2019 r. szkolenie okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym, pod warunkiem że:

 • rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • z oceny ryzyka zawodowego nie wynika, że szkolenie okresowe jest konieczne.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2019 r. szkolenia okresowe bhp, co do zasady, nie są obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której określono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.

Pomimo zaliczenia do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia okresowego szkolenia bhp pracownika administracyjno-biurowego w przypadku, gdy z dokonanej oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika stało się konieczne. W tym przypadku szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.

W razie zmiany kategorii ryzyka powodującej zaliczenie do wyższej niż trzecia kategorii ryzyka pracodawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownika administracyjno-biurowego w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Grupy działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka

Lp.

Grupa działalności

Kod PKD*

Kategoria ryzyka

1.

Produkcja odzieży

C-14

3

2.

Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C-15

3

3.

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C-18

3

4.

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C-26

3

5.

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi;

naprawa pojazdów samochodowych

G-45

3

6.

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

G-46

3

7.

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

G-47

3

8.

Transport lotniczy

H-51

2

9.

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

I

2

10.

Informacja i komunikacja

J

2

11.

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

K

2

12.

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

L

2

13.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

M

2

14.

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

N-79

2

15.

Działalność detektywistyczna i ochroniarska

N-80

3

16.

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

N-82

2

17.

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

O,U

3

18.

Edukacja

P

3

19.

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

R

3

20.

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

S,T

2

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Przykład

Pracodawca prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zatrudnia 36 pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa jest zaliczona do 2 kategorii ryzyka. W związku z tym pracodawca jest zwolniony z obowiązku zapewnienia pracownikom administracyjno- biurowym szkolenia okresowego bhp (chyba że taka konieczność wynikałaby z oceny ryzyka zawodowego sporządzonej dla tych stanowisk). Pracodawca ten może też zdecydować się na osobiste pełnienie zadań służby bhp.

Rozszerzenie możliwości wykonywania zadań służby bhp przez pracodawcę

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Pełni ona funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy (art. 23711 § 1 Kodeksu pracy).

Dotychczas pracodawca, który posiadał ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp, mógł sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli zatrudniał:

 • do 10 pracowników albo
 • do 20 pracowników i był zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Od 1 stycznia 2019 r. podniesiony został z 20 do 50 próg zatrudnionych, który upoważnia pracodawcę do pełnienia zadań służby bhp. Pozostałe warunki uprawniające pracodawcę do wykonywania zadań służby bhp zostały zachowane.

Zmiany w przepisach bhp od 1 stycznia 2019 r.

Do 31 grudnia 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 r.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom administracyjno-biurowym okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż raz na 6 lat

Szkolenia okresowe bhp nie są obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której określono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka.

Pracodawca, który posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp, może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli zatrudnia:

 1. do 10 pracowników albo
 2. do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pracodawca, który posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp, może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli zatrudnia:

 1. do 10 pracowników albo
 2. do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Podstawa prawna:

 • art. 2 ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym - Dz.U. z 2018 r. poz. 2244

 • art. 226 pkt 1, art. 2373, art. 23711 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245

 • § 13, § 14 ust. 2 pkt 5, § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. Nr 180, poz. 1860; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420

 • załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1005; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 502

Ewa Łukasik

specjalista z zakresu prawa pracy i bhp

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK