Poradnik Rachunkowości Budżetowej 1/2018, data dodania: 20.12.2017

Szczególne zasady realizacji budżetu państwa na 2018 r. - wskaźniki dotyczące ZFŚS

Zakres regulacji: W Dz.U. z 19 grudnia 2017 r. (poz. 2371) opublikowana została ustawa z 8 grudnia  2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2018 r.

Ustawa określa szczególne zasady finansowania niektórych zadań z budżetu państwa oraz określa wskaźniki mające wpływ na wielkość wydatków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych najważniejsze znaczenie mają kwoty służące do ustalania wielkości wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które pozostają na takim samym poziomie jak ustalona na rok 2017.

Wskaźnik

Kwota

Do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.

2 618,10 zł

W 2018 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

3 161,77 zł

Co nowe przepisy oznaczają dla jednostek: Wskaźniki muszą być brane pod uwagę przy planowaniu wielkości wydatków z tytułu odpisów za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2018 r.

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK