Rachunkowość Budżetowa 17/2018, data dodania: 03.09.2018

Grupa paragrafów - nowy rodzaj podziałki w klasyfikacji budżetowej

Pierwszymi efektami prac zespołu ds. odbiurokratyzowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest wprowadzenie zmian w trzech - kluczowych dla sektora finansów publicznych - rozporządzeniach Ministra Finansów. Zmiany te mają na celu uelastycznienie gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Wprowadzenie zmian w rozporządzeniach:

 • Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej),
 • Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (dalej: rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej),
 • Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej)

- ma na celu stworzenie możliwości decydowania przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego o szczegółowości sporządzanych planów finansowych ich jednostek organizacyjnych. Zdaniem projektodawców umożliwi to bardziej elastyczne zarządzanie.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

W rozporządzeniu o klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 4 wprowadzone zostały zmiany dotyczące określenia sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego
w odniesieniu do art. 236 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp).

Tabela. Wykaz grup, w które łączą się poszczególne paragrafy wydatków jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj wydatku

Symbol grupy

Paragrafy

Wydatki bieżące JST (art. 236 ust. 3 uofp)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a uofp)

1400

401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478 w połączeniu z czwartą cyfrą "0"

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b uofp)

1100

Paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 uofp)

1200

200, 220, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 uofp)

1300

302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą "0"

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp)

1401

401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą: "1", "5", "7", "8"

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp)

1402

401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą: "2", "6", "9"

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp)

1403

401, 402, 404 do 412, 417, 418 i 478, w połączeniu z czwartą cyfrą "3", "4"

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp)

1101

Paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą: "1", "5", "7", "8"

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp)

1102

Paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup, w połączeniu z czwartą cyfrą: "2", "6", "9"

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp)

1103

Paragrafy wydatków bieżących niezaliczone do pozostałych grup. W połączeniu czwartą cyfrą: "3", "4"

Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp)

1201

200, 205, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą: "1", "5", "7". "8"

Dotacje na zdania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp)

1202

200. 205, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290 w połączeniu z czwartą cyfrą: "2", "6", "9"

Dotacja na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp)

1203

200, 220, 226, 227, 231 do 233, 236, 241, 243, 248 do 259, 262 do 266, 271 do 273, 278, 280 do 283, 288 i 290, w połączeniu z czwartą cyfrą: "3", "4"

Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp)

1301

302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą: "1", "5", "7", "8"

Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp)

1302

302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą: "2", "6", "9"

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp (art. 236 ust. 3 pkt 4 uofp)

1303

302 do 305, 307, 311, 320, 321 i 324 do 326, w połączeniu z czwartą cyfrą: "3", "4"

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego(art. 236 ust. 3 pkt 5 uofp)

1800

802 i 803

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 uofp)

1810

801, 806, 807, 809 i 811 do 813

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Wydatki majątkowe JST (art. 236 ust. 4 uofp)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)

1600

605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą: "0", "3", "4"

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)

1601

605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą: "1", "5", "7" "8"

Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 26 ust. 4 pkt 1 uofp)

1602

605, 606, 613, 614, 617, 658, 666, 669 i 680, w połączeniu z czwartą cyfrą: "2", "6", "9"

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)

1610

619 do 623, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą: "0", "3", "4"

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)

1611

619 do 623, 625, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665 w połączeniu z czwartą cyfrą: "1", "5", "7", "8"

Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp (art. 236 ust. 4 pkt 1 uofp)

1612

619 do 623, 625, 630, 656, 657, 659 i 661 do 665, w połączeniu z czwartą cyfrą: "2", "6", "9"

Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 uofp)

1620

601

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 uofp) 1630

603

paragrafy z dowolną czwartą cyfrą

Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegnie także nazwa § 601 "Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów".

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej także wpisują się w pakiet zmian mających na celu uelastycznienie gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Przed nowelizacją § 5 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych sporządzane były w szczegółowości dział, rozdział i paragraf. Taka szczegółowość planów wymagała dokonywania wielu zmian w trakcie roku budżetowego (zmiany te dotyczyły często kilku złotych i dokonywane były w tej samej grupie paragrafów). Dodatkowo kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w planach finansowych, musieli o nich zawiadamiać zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zmiany umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego podejmowanie decyzji o szczegółowości sporządzanych planów finansowych, w zakresie wydatków swoich jednostek budżetowych.

Zmiany te nie mają jednak wpływu na ciągłość danych na potrzeby analityczne, ponieważ ewidencja wydatków jednostek budżetowych będzie nadal prowadzona w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf).

ZAPAMIĘTAJ!

Wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Należy zaznaczyć także, że szczegółowość planów finansowych w zakresie dochodów w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów nie zmieniła się.

Sprawozdawczość budżetowa

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej dotyczą szczegółowości prezentacji planowanych kwot wydatków w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z tym zmieniono formularz sprawozdania Rb-28S, dodając nową kolumnę "grupa paragrafów". Znowelizowano także brzmienie § 8 załącznika nr 36 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej:

 • sprawozdania jednostkowe sporządzane są w szczegółowości: dział, rozdział, grupa paragrafów albo dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach;
 • dane w zakresie planu (po zmianach) powinny być wykazywane w grupach paragrafów albo w paragrafach stosownie do szczegółowości planu finansowego jednostki;
 • dane w zakresie zaangażowania, wydatków wykonanych, zobowiązań ogółem, zobowiązań wymagalnych, wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego oraz wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego, powinny być wykazywane w paragrafach.

Zakres obowiązywania

Zmiany w zakresie:

 • rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - tj. 4 sierpnia 2018 r., jednak zastosowanie po raz pierwszy ma do planowania na rok 2019,
 • rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - tj. 4 sierpnia 2018 r., z tym że jego znowelizowane zapisy mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2019,
 • rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - tj. 4 sierpnia 2018 r., natomiast stosuje się je po raz pierwszy do sprawozdań Rb-28S sporządzanych za styczeń 2019 r.

Podstawy prawne

 • art. 236 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1366)

 • załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1393)

 • § 1-§ 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1393)

 • § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1542; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1394)

 • § 1-§ 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1394)

 • załącznik nr 19, załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1395)

 • § 1-§ 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1395)

©℗

MAGDA GROTKIEWICZ

prawnik specjalizujący się w tematyce finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, redaktor prowadzący dwutygodnik "Rachunkowość Budżetowa"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK