TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1395 wersja obowiązująca od 04.08.2018 do 22.08.2022

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 lipca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej] W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 109) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 19 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 36 do rozporządzenia w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdania jednostkowe są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, grupa paragrafów albo dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Dane w zakresie planu (po zmianach) wykazuje się w grupach paragrafów albo w paragrafach stosownie do szczegółowości planu finansowego jednostki.

1b. Dane w zakresie zaangażowania, wydatków wykonanych, zobowiązań ogółem, zobowiązań wymagalnych, wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, oraz wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego wykazuje się w paragrafach.”.

Minister Finansów: wz. P. Nowak

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 lipca 2018 r. (poz. 1395)

Rb-28S

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK