TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1394 wersja obowiązująca od 04.08.2018

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 lipca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych] W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Projekty planów finansowych są sporządzane:

1) w zakresie dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf,

2) w zakresie wydatków w szczegółowości:

a) dział, rozdział, paragraf albo

b) dział, rozdział, grupa paragrafów

– określonej w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych, o której mowa w ust. 2 pkt 2, z tym że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż szczegółowość planu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.”;

2) w § 15 uchyla się ust. 2.

§ 2. [Termin zastosowania przepisów po raz pierwszy w nowym brzmieniu] Przepisy § 5 ust. 2 i 2a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do planowania na rok 2019.

§ 3. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. P. Nowak

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK