TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1124 wersja obowiązująca od 15.11.2023 do 23.05.2024

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2023 r., poz. 2472)  Pokaż wszystkie zmiany

Na podstawie art. 18m ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy] Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych, zwanego dalej „rejestrem”, przez zobowiązanego, podmiot zainteresowany oraz podmiot, o którym mowa w art. 18q § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „ustawą”, w tym uzyskania z rejestru danych, o których mowa w art. 18b § 2 ustawy, zwanych dalej „danymi”;

2) tryb i sposób wprowadzania danych do rejestru;

3) formaty danych wymagane przy wprowadzaniu danych do rejestru.

§ 2. [Identyfikator i hasło uprawniające do wprowadzania zmian w rejestrze] [1] 1. Organ prowadzący rejestr nadaje wierzycielowi, o którym mowa w art. 18b § 1 ustawy:

1) niebędącemu organem Krajowej Administracji Skarbowej – na wniosek,

2) będącemu organem Krajowej Administracji Skarbowej – z urzędu

– identyfikator i hasło uprawniające do korzystania z systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr, zwanego dalej „systemem”.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest opatrywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym oraz doręczany z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860).

§ 3. [Identyfikator i hasło uprawniające do korzystania z funkcjonalności systemu]  [2] 1. Udostępnienie danych z rejestru w sposób, o którym mowa w art. 18k § 3:

1) pkt 1 ustawy – następuje po nadaniu identyfikatora i hasła uprawniających do korzystania z systemu oraz po uwierzytelnieniu w systemie przy ich użyciu;

2) pkt 2 ustawy – następuje po udostępnieniu certyfikatu emitowanego przez Ministerstwo Finansów uprawniającego do korzystania z systemu oraz po uwierzytelnieniu w systemie przy jego użyciu.

2. Identyfikator i hasło oraz certyfikat, o których mowa w ust. 1, są odpowiednio nadawane albo udostępniane:

1) z urzędu – w przypadku podmiotu uprawnionego będącego organem Krajowej Administracji Skarbowej;

2) na wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, doręczony z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych – w przypadku podmiotu uprawnionego niebędącego organem Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 4.  [3] (uchylony)

§ 5. [Konto na portalu podatkowym]  Korzystając z rejestru, zobowiązany oraz podmiot zainteresowany używają swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym.

§ 6. [Kryteria wyszukiwania zobowiązanego dotyczące podmiotu zainteresowanego] Podmiot zainteresowany w celu wyszukiwania w rejestrze zobowiązanego, jako kryterium wyszukiwania zobowiązanego będącego:

1) osobą fizyczną, podaje imię i nazwisko zobowiązanego oraz:

a) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany, albo

b) datę urodzenia, jeżeli nie został nadany numer PESEL;

2) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje dwie z następujących danych dotyczących zobowiązanego:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli został nadany,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d) numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON);

3) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje dwie z następujących danych dotyczących zobowiązanego:

a) firmę albo nazwę,

b) NIP,

c) numer REGON;

4) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną, podaje imię i nazwisko zobowiązanego oraz:

a) NIP albo

b) kraj wydania i numer paszportu, albo

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada identyfikatora podatkowego, albo

d) datę urodzenia, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

5) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje imię i nazwisko zobowiązanego oraz:

a) NIP albo

b) kraj wydania i numer paszportu, albo

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, albo

d) datę urodzenia albo adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

6) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje dwie z następujących danych dotyczących zobowiązanego:

a) firmę albo nazwę,

b) NIP,

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego,

d) adres siedziby, jeżeli nierezydent nie posiada NIP lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju.

§ 7. [Kryteria wyszukiwania zobowiązanego dotyczące podmiotu uprawnionego] Podmiot uprawniony w celu wyszukiwania w rejestrze zobowiązanego, jako kryterium wyszukiwania zobowiązanego będącego:

1) osobą fizyczną, podaje jego:

a) numer PESEL, jeżeli został nadany, albo

b) imię i nazwisko oraz datę urodzenia, jeżeli nie został nadany numer PESEL;

2) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje jego:

a) NIP albo

b) numer REGON;

3) osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje jego:

a) NIP albo

b) numer REGON;

4) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną, podaje jego:

a) NIP albo

b) kraj wydania i numer paszportu, albo

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada identyfikatora podatkowego, albo

d) imię i nazwisko oraz datę urodzenia, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

5) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podaje jego:

a) NIP albo

b) kraj wydania i numer paszportu, albo

c) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy lub numer ubezpieczeniowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, albo

d) imię i nazwisko, firmę lub nazwę oraz datę urodzenia, albo

e) adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w tym adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nierezydent nie posiada NIP, paszportu lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju;

6) nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będącym osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, podaje jego:

a) NIP albo

b) numer identyfikacyjny nadany w innym kraju, w szczególności numer podatkowy, jeżeli nierezydent nie posiada numeru identyfikatora podatkowego, albo

c) firmę lub nazwę oraz adres siedziby, jeżeli nierezydent nie posiada NIP lub numeru identyfikacyjnego nadanego w innym kraju.

§ 8. [Wprowadzanie danych do rejestru przez wierzyciela] Wierzyciel, po jego uwierzytelnieniu w systemie, na podstawie podanego identyfikatora i hasła wprowadza dane do rejestru.

§ 9. [Dane wprowadzane do rejestru] W przypadku wprowadzania do rejestru danych dotyczących:

1) oznaczenia wierzyciela, podaje się:

a) jego nazwę, adres siedziby lub jego jednostki organizacyjnej, a jeżeli wierzyciel posiada obsługujący go urząd – adres tego urzędu,

b) NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada – urzędu obsługującego wierzyciela lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem;

2) podstawy prawnej należności pieniężnej, podaje się:

a) rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 i art. 18b § 1 pkt 2–4 ustawy, nazwę organu, który wydał ostateczną decyzję, postanowienie lub inne orzeczenie, datę i numer tej decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, nazwę organu, który wydał prawomocny wyrok, postanowienie lub mandat karny na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu karnego lub Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, datę i sygnaturę wyroku albo postanowienia, datę, serię i numer mandatu karnego, albo

b) przepis prawa, jeżeli obowiązek uiszczenia należności pieniężnej wynika bezpośrednio z przepisu prawa.

§ 10. [Informacje wprowadzane do rejestru] 1. W przypadku wprowadzania do rejestru informacji, o których mowa w art. 18f § 1:

1) pkt 1, 2 i 5–8 ustawy, podaje się wysokość należności pieniężnej będącej przedmiotem tej informacji;

2) pkt 9 ustawy, podaje się:

a) nazwę organu, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w pierwszej instancji,

b) numer i datę wydania postanowienia, o którym mowa w lit. a,

c) wysokość należności pieniężnej niewyegzekwowanej w postępowaniu egzekucyjnym będącej przedmiotem tej informacji.

2. W przypadku wprowadzania do rejestru informacji dotyczących ustania okoliczności, o których mowa w art. 18f § 1:

1) pkt 1 ustawy, podaje się informację o wygaśnięciu, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o odroczeniu terminu zapłaty należności pieniężnej;

2) pkt 2 ustawy, podaje się informację o wygaśnięciu, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o rozłożeniu na raty spłaty należności pieniężnej;

3) pkt 3, 4, 6 i 7 ustawy, podaje się odpowiednio informację o zakończeniu postępowania;

4) pkt 8 ustawy, podaje się informację o zakończeniu postępowania wszczętego sprzeciwem;

5) pkt 9 ustawy, podaje się informację o zakończeniu postępowania, w którym uchylono lub stwierdzono nieważność postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

§ 11. [Format danych wprowadzanych do rejestru] Do rejestru wprowadza się dane w formacie XML według struktury logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu prowadzącego rejestr.

§ 12. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 1000, 1009 i 1104.

[1] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz.U. poz. 2472). Zmiana weszła w życie z dnia 15 listopada 2023 r.

[2] § 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz.U. poz. 2472). Zmiana weszła w życie z dnia 15 listopada 2023 r.

[3] § 4 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych (Dz.U. poz. 2472). Zmiana weszła w życie z dnia 15 listopada 2023 r.

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK