TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1123 wersja obowiązująca od 13.06.2018

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych

Na podstawie art. 18a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych] Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych.

§ 2. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 1000, 1009 i 1104.

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK