TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 2294 wersja obowiązująca od 01.01.2017

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 22 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych] W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” po rozdziale „92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” dodaje się rozdział 92128 w brzmieniu:

„92128 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) zdanie „Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628–634, 641–645, 651–653, 656, 661–666 i 668.” otrzymuje brzmienie:

„Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628–634, 641–645, 651–653, 656, 661–666, 668 i 669.”,

b) po paragrafie „007 Wpływy z podatku tonażowego” dodaje się paragraf 008 w brzmieniu:

„008 Wpływy ze zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji w zakresie budowy lub przebudowy statku”,

c) do paragrafu „038 Wpływy z opłaty reklamowej” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„Paragraf ten obejmuje wpływy z opłaty reklamowej, o której mowa w art. 17a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.).”,

d) objaśnienia do paragrafu „052 Wpływy z handlu uprawnieniami do emisji” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu opłat, należności i kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223, z późn. zm.).”,

e) objaśnienia do paragrafu „053 Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje w szczególności wpływy z tytułu opłat, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803, z późn. zm.).”,

f) objaśnienia do paragrafu „054 Wpływy z opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881, z późn. zm.).”,

g) po paragrafie „060 Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności” dodaje się paragrafy 061–064 w brzmieniu:

„061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

062 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, chyba że podlegają one klasyfikowaniu w innym paragrafie klasyfikacji budżetowej, np. „048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”.

063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.”,

h) objaśnienia do paragrafu „069 Wpływy z różnych opłat” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje w szczególności:

– należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze,

– opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,

– opłaty za wpisy do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym,

– zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

– opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki,

– opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów,

– wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich,

– opłaty za patenty krajowe,

– opłaty za patent europejski,

– wpływy z tytułu wpłaty przez podatników co najmniej 80% kosztów wytworzenia banderol podatkowych,

– opłatę legalizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.),

– opłaty od wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi,

– opłaty komorników sądowych za pisemne udzielanie informacji przez organ podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.),

– opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych i z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

– opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.),

– opłaty z tytułu udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.),

– opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

– opłaty od wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”,

i) po paragrafie „092 Wpływy z pozostałych odsetek” dodaje się paragrafy 093–095 w brzmieniu:

„093 Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych

094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”,

j) objaśnienia do paragrafu „097 Wpływy z różnych dochodów” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wszystkie pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, w szczególności:

– spłatę stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów, zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy itp.,

– zwrot kosztów szkolenia pracowników,

– wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa,

– wpływy za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych,

– wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764),

– wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego.”,

k) po paragrafie „277 Środki na uzupełnienie dochodów województw” dodaje się paragraf 278 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„278 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej

W paragrafie tym ujmuje się między innymi środki przekazywane na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).”,

l) paragraf „291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” otrzymuje brzmienie:

„291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.”,

m) po paragrafie „294 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie” dodaje się paragraf 295 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

W paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291.”,

n) paragraf „666 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych” otrzymuje brzmienie:

„666 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.”,

o) po paragrafie „668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” dodaje się paragraf 669 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„669 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych

W paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666.”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) grupy wydatków:

– „Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216, 219 do 233, 236 do 265, 268 do 277, 279 do 294 i 296 do 299” otrzymują brzmienie:

„Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216, 219 do 233, 236 do 265, 268 do 299”,

– „Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 634, 641 do 645, 651 do 658, 661 do 667 i 680” otrzymują brzmienie:

„Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 623, 625 do 634, 641 do 645, 651 do 658, 661 do 667, 669 i 680”,

b) zdanie „Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 625, 630, 656-658, 661-666 i 680.” otrzymuje brzmienie:

„Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619-623, 625, 630, 656-658, 661-666, 669 i 680.”,

c) po paragrafie „277 Środki na uzupełnienie dochodów województw” dodaje się paragraf 278 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„278 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej

W paragrafie tym ujmuje się między innymi środki przekazywane na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”,

d) paragraf „291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” otrzymuje brzmienie:

„291 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.”,

e) po paragrafie „294 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie” dodaje się paragraf 295 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

W paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291.”,

f) uchyla się paragraf „624 Środki przekazywane z budżetu państwa na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych”,

g) paragraf „666 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie:

„666 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.”,

h) po paragrafie „667 Środki Funduszu Promocji Kultury przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych” dodaje się paragraf 669 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„669 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych

W paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666.”.

§ 2. [Przepis przejściowy] W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe na rok 2017 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r .

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978 oraz z 2016 r. poz. 242, 524, 1121 i 1504.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK