TREŚĆ PRZYPISU Zamknij
Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 1121 wersja obowiązująca od 01.01.2017

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 lipca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych] W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po dziale „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” dodaje się dział 855 w brzmieniu:

„855

Rodzina

41.20, ex 42.11–42.99, 43.11–43.22,

 

 

ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33–43.39,

 

 

ex 43.91–43.99, ex 80.20, ex 85.60,

 

 

ex 87.20–87.90, ex 88.91–88.99”;

 

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo” rozdział „01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa” otrzymuje brzmienie:

„01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa”,

b) w dziale „720 – Informatyka” rozdział „72001 Zakłady techniki obliczeniowej” otrzymuje brzmienie:

„72001 Działalność Centrum Informatyki Statystycznej”,

c) w dziale „750 – Administracja publiczna” uchyla się rozdział „75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich”,

d) w dziale „751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” uchyla się rozdział „75105 Rzecznik Interesu Publicznego”,

e) w dziale „753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne” uchyla się rozdział „75309 Składki na ubezpieczenia społeczne” wraz z objaśnieniami,

f) w dziale „758 – Różne rozliczenia”:

– rozdział „75823 Partie polityczne” otrzymuje brzmienie:

„75823 Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)”,

– uchyla się rozdział „75824 Komitety wyborcze (wyborców)”,

g) w dziale „852 – Pomoc społeczna”:

– uchyla się rozdział „85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wraz z objaśnieniami,

– uchyla się rozdział „85204 Rodziny zastępcze” wraz z objaśnieniami,

– uchyla się rozdział „85206 Wspieranie rodziny” wraz z objaśnieniami,

– uchyla się rozdział „85211 Świadczenie wychowawcze” wraz z objaśnieniami,

– uchyla się rozdział „85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wraz z objaśnieniami,

– rozdział „85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

W rozdziale tym nie uwzględnia się wydatków na zadania wynikające z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym m.in. na zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych.”,

– uchyla się rozdział „85226 Ośrodki adopcyjne” wraz z objaśnieniami,

– po rozdziale „85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dodaje się rozdział 85230 w brzmieniu:

„85230 Pomoc w zakresie dożywiania”,

– uchyla się rozdział „85234 Fundusz Alimentacyjny w likwidacji”,

h) w dziale „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

– uchyla się rozdział „85305 Żłobki”,

– uchyla się rozdział „85306 Kluby dziecięce”,

– uchyla się rozdział „85307 Dzienni opiekunowie”,

i) w dziale „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”:

– rozdział „85415 Pomoc materialna dla uczniów” otrzymuje brzmienie:

„85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”,

– po rozdziale „85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” dodaje się rozdział 85416 w brzmieniu:

„85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”,

j) po dziale „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” dodaje się dział 855 w brzmieniu:

Dział 855 – Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na:

– świadczenie wychowawcze,

– koszty obsługi,

– rejestr centralny.

W rozdziale tym nie ujmuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które ujmować należy odpowiednio w rozdziałach „85508 Rodziny zastępcze” i „85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785) ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

85507 Dzienni opiekunowie

85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego.

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym poza wydatkami związanymi z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych ujmuje się wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty.

85511 Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie

Rozdział ten występuje wyłącznie w części „73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych” i obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem.

85512 Fundusz Alimentacyjny w likwidacji

85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

85595 Pozostała działalność”,

k) w dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” uchyla się rozdział „90021 Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych”,

l) w dziale „921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

– uchyla się rozdział „92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa”,

– uchyla się rozdział „92124 Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa”,

– po rozdziale „92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia” dodaje się rozdział 92127 w brzmieniu:

„92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa”;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) grupa wydatków: „Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 430, 432 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki bieżące jednostek budżetowych 400 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481, 488 do 491 i 493 do 498”,

b) w paragrafie „425 Zakup sprzętu i uzbrojenia” w objaśnieniach wyrazy „Ministerstwie Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji”,

c) po paragrafie „430 Zakup usług pozostałych” dodaje się paragraf 431 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„431 Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych

Paragraf ten obejmuje wydatki niezaliczane do paragrafu 802 i 803.”;

5) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w paragrafie „307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w pozycji 307013 wyrazy „Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

§ 2. [Przepisy przejściowe] Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. l tiret trzecie oraz pkt 4 lit. c, mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2017.

§ 3. [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. l tiret trzecie oraz pkt 4 lit. c, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978 oraz z 2016 r. poz. 242 i 524.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK