Rachunkowość Budżetowa 3/2017 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 26.01.2017

Zamknięcie roku obrotowego - terminarz działań

Koniec i początek roku to dla jednostek budżetowych czas intensywnej pracy związanej z zamknięciem roku budżetowego oraz przygotowaniem sprawozdań finansowych. W celu ułatwienia i usprawnienia pracy przygotowaliśmy dla Państwa terminarz działań.

Dla prawidłowego zamknięcia roku obrotowego bardzo istotne jest opracowanie szczegółowego harmonogramu czynności niezbędnych do jego przeprowadzenia, aby proces zamknięcia roku przebiegał sprawnie, prawidłowo pod względem merytorycznym i finansowym, z zachowaniem zasady rzetelności.

infoRgrafika

Tabela 1. Terminarz działań w związku z zamknięciem roku budżetowego

Działanie

Termin

Uwagi

Wydanie przez kierownika jednostki zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Trzy miesiące przed zakończeniem roku budżetowego

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji nie jest określony ustawowo, lecz może nastąpić nie wcześniej niż od 1 października 2016 r.

Przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z przyjętymi przez jednostkę budżetową metodami

Trzy miesiące przed końcem roku budżetowego do 15 stycznia 2017 r.

Od 1 października do 15 stycznia 2017 r.

Określenie daty wpływu dokumentów księgowych do jednostki w celu ujęcia w księgach rachunkowych roku 2016

Termin ten powinien być ujęty w polityce rachunkowości jednostki

W praktyce jednostki przyjmują termin do 15. dnia następnego miesiąca

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych jednostki dokumentów księgowych dotyczących operacji gospodarczych w roku 2016

Do 31 grudnia 2016 r.

-

Sprawdzenie kompletności i prawidłowości wszystkich operacji dotyczących roku sprawozdawczego

Do 31 grudnia 2016 r.

W praktyce jednostki dokonują kontroli rzetelności i poprawności zapisów w księgach rachunkowych w terminie grudniowym

Ewidencja w księgach rachunkowych zdarzeń, jakie miały miejsce po dniu bilansowym, w tym:

w wyroki sądowe,

w dokumenty związane z decyzjami o przekazanych składnikach majątku,

w postanowienia komornicze

Do 15 stycznia 2017 r.

Przepisy nie określają wprost terminu ujęcia pozostałych dokumentów księgowych. Praktykuje się dokonywanie ujęcia zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym na dzień ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj. do 30 kwietnia 2017 r., lub do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, tj. do 30 czerwca 2017 r.

Ustalenie, zweryfikowanie i ujęcie w księgach rachunkowych ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych

Do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki

W praktyce jednostki przyjmują termin wcześniejszy niż termin zamknięcia ksiąg rachunkowych

Sporządzenie i uzgodnienie sald kont analitycznych z właściwymi kontami syntetycznymi

Do 25 marca 2017 r.

W praktyce jednostki przyjmują termin krótszy

Korekta ksiąg rachunkowych

Do 31 marca 2017 r.

W praktyce jednostki przyjmują termin krótszy

Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki

Do 30 kwietnia 2017 r. lub do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W praktyce jednostki przyjmują termin do 15 kwietnia 2017 r.

Weryfikacja polityki rachunkowości jednostki w celu wprowadzenia ewentualnych zmian

Przed 1 stycznia 2017 r. należy dokonać weryfikacji

Zmiany wprowadzone do polityki rachunkowości wchodzą w życie zawsze do pierwszego dnia roku obrotowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej reguluje:

w terminy sporządzania sprawozdań,

w obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Tabela 2. Części składowe sprawozdania finansowego dla poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj jednostki

Części składowe sprawozdania finansowego

Jednostki budżetowe,

samorządowe zakłady budżetowe

● bilans,

● rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),

● zestawienie zmian w funduszu

Jednostki samorządu terytorialnego

● bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

● łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów:

- samorządowych jednostek budżetowych,

- samorządowych zakładów budżetowych;

● łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat:

- samorządowych jednostek budżetowych,

- samorządowych zakładów budżetowych;

● łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu:

- samorządowych jednostek budżetowych,

- samorządowych zakładów budżetowych

ZAPAMIĘTAJ!

Data sporządzenia sprawozdania finansowego jest datą podpisania sprawozdania przez kierownika jednostki sporządzającej to sprawozdanie lub uprawniony organ.

Tabela 3. Terminarz składania sprawozdań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych

Podmiot składający

Podmiot otrzymujący

Termin złożenia sprawozdania finansowego

Kierownicy jednostek i placówek

Dysponenci środków budżetowych wyższego stopnia

Do 31 marca 2017 r.

Dysponenci środków budżetu drugiego stopnia

(sprawozdanie łączne)

Dysponenci części budżetowej

Do 18 kwietnia* 2017 r.

Dysponenci części budżetowych

(sprawozdanie łączne)

Ministerstwo Finansów

Do 2 maja** 2017 r.

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego
(sprawozdania finansowe, o których mowa w § 20 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont)

Regionalne izby obrachunkowe

Do 2 maja** 2017 r.

Zarządy jednostek samorządu

(skonsolidowane bilanse w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego)

Regionalne izby obrachunkowe

Do 30 czerwca 2017 r.

Regionalne izby obrachunkowe

(skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego w formie dokumentu elektronicznego)

Ministerstwo Finansów

Do 14 lipca 2017 r.

* W 2017 r. 15 kwietnia przypada w sobotę, kolejny dzień to niedziela - 16 kwietnia, a na 17 kwietnia 2017 r. przypada Poniedziałek Wielkanocny (dzień ustawowo wolny od pracy) - w związku z tym termin złożenia sprawozdań finansowych przypada na 18 kwietnia 2017 r.

** W 2017 r. 30 kwietnia przypada w niedzielę (dzień ustawowo wolny od pracy), 1 maja 2017 r. to Święto Pracy (dzień ustawowo wolny od pracy) - w związku z tym termin złożenia skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego przypada na 2 maja 2017 r.

Obowiązki jednostek sektora finansów publicznych po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania finansowego:

● poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez właściwy podmiot,

● zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

● przekazanie sprawozdania finansowego do właściwego dysponenta.

Renata Niemiec

finansista, wieloletni pracownik wydziałów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego,
autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i finansów publicznych,
obecnie główny księgowy w jednostce budżetowej

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK