Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2017, data dodania: 15.03.2017

Nieprawidłowe dokonanie odpisów aktualizujących należności

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowość: Zgodnie z postanowieniami polityki rachunkowości w urzędzie gminy ogólny odpis aktualizujący należności podatkowe i niepodatkowe budżetu ustala się do wysokości 100% należności niespłaconych w latach poprzedzających rok obrotowy, w którym dokonuje się odpisu, i 35% należności niespłaconych w tym roku. Odpis aktualizujący zgodnie z tymi zasadami został wyliczony w odniesieniu do należności głównych, natomiast odpis aktualizujący odsetki od tych zaległości został ustalony dla 100% wszystkich odsetek przypisanych na koniec roku.

Prawidłowy sposób postępowania: Na dzień bilansowy kwoty należności wycenia się w kwocie należnej zapłaty (czyli wraz z odsetkami za zwłokę) przy zachowaniu zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu prawdopodobieństwa ich zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 7 uor). Prawdopodobieństwo zapłaty uwzględnia się, dokonując odpisu aktualizującego należności, zgodnie z ustaleniami zawartymi w polityce rachunkowości danej jednostki (art. 35b uor). Dlatego zasada wyceny określona dla należności powinna mieć zastosowanie zarówno dla należności głównych, jak i naliczonych od nich odsetek: 100% dla zaległości powstałych w latach poprzednich i naliczonych od nich odsetek, 35% dla należności z roku bieżącego i naliczonych od nich odsetek.

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK