Rachunkowość Budżetowa 6/2017, data dodania: 13.03.2017

Roczne sprawozdanie finansowe JST

W materiale zaprezentowano poszczególne elementy sprawozdania finansowego dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. W formie tabelarycznej przedstawiono układ i powiązanie pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego z kontami księgowymi.

Jednostki samorządu terytorialnego (dalej: JST) oraz ich jednostki organizacyjne, w tym samorządowe zakłady budżetowe i jednostki budżetowe, zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych na dzień bilansowy. Podstawą sporządzania sprawozdań finansowych dla JST jest rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont).

Zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, sprawozdanie finansowe JST obejmuje:

● bilans z wykonania budżetu JST,

● łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

● łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

● łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Dodatkowo zarząd JST zobowiązany jest do sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego stanowi podstawowy element sprawozdania finansowego. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że jednostki te rozliczają się na odmiennych zasadach (patrz: tabela 1).

Tabela 1. Sposób rozliczania jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wobec budżetu organu prowadzącego

Jednostki budżetowe

Samorządowe zakłady budżetowe

 nie mają osobowości prawnej,

 rozliczają się z budżetem organu prowadzącego metodą budżetowania brutto, która polega na odprowadzaniu całości pobranych dochodów budżetowych na rzecz budżetu organu prowadzącego oraz finansowaniu realizowanych wydatków budżetowych bezpośrednio z budżetu JST w celu realizacji powierzonych jej zadań,

 wyposażone są w majątek,

 swoją działalność prowadzą na podstawie przyznanego i zatwierdzonego planu finansowego,

 mogą pozyskiwać składniki majątku w ramach realizacji planu finansowego poprzez ich nabycie lub budowę, a także poprzez nieodpłatne nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 nie mają osobowości prawnej,

 rozliczają się z budżetem organu prowadzącego metodą budżetowania netto, polegającą na pokrywaniu kosztów prowadzonej działalności uzyskiwanymi w trakcie jej prowadzenia przychodami,

 wyposażane są w chwili ich utworzenia w niezbędne do prowadzenia działalności składniki majątku,

 z budżetem organu prowadzącego rozliczają się poprzez odprowadzenie na rzecz budżetu JST nadwyżki środków obrotowych,

 uprawnione są do otrzymywania dotacji z budżetu JST,

 mogą pozyskiwać środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne poprzez ich zakupy lub budowę.

Tabela 2. Podział aktywów ze względu na posiadany majątek

Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

 wartości niematerialne i prawne,

 rzeczowe aktywa trwałe,

 należności długoterminowe,

 długoterminowe aktywa finansowe,

 wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

 zapasy,

 należności krótkoterminowe,

 krótkoterminowe aktywa finansowe,

 rozliczenia międzyokresowe.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzany jest:

1) na dzień bilansowy, w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe,

2) w języku polskim i w walucie polskiej (dane prezentowane w groszach i złotych),

3) na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych jednostki (bilans podpisuje główny księgowy oraz kierownik danej jednostki).

Bilans jednostki to zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Pasywa jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, jako informacja dotycząca funduszu jednostki, stanowiąca równowartość majątku trwałego i obrotowego oraz przedstawiająca zaistniałe zmiany w ciągu roku w bilansie dzieli się na:

● fundusz, który przedstawia posiadany przez jednostkę:

- wynik finansowy jednostki,

- nadwyżkę środków obrotowych,

- odpisy z wyniku finansowego,

- fundusz mienia zlikwidowanych jednostek;

● państwowe fundusze celowe;

● zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które przedstawiają przez jednostkę:

- zobowiązania krótkoterminowe,

- rezerwy na zobowiązania;

● fundusze specjalne;

● rozliczenia międzyokresowe.

Wzór 1. Układ bilansu i powiązanie poszczególnych pozycji bilansu z saldami kont księgowych

- załącznik nr 5 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Zakres informacji uzupełniających zawartych w bilansie wynika z obowiązku zawartego w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), co oznacza, że nie rzadziej niż na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomniejsza się o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Rachunek zysków i strat w jednostce budżetowej lub samorządowym zakładzie budżetowym (wariant porównawczy)

Rachunek zysków i strat jest drugim elementem sprawozdania finansowego, który w swym ujęciu prezentuje zachodzące w jednostce procesy majątkowe i finansowe. Przedmiotem prezentacji w rachunku zysków i strat jest wielkość przychodów i kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych w roku sprawozdawczym.

ZAPAMIĘTAJ!

Rachunek zysków i strat sporządzany jest na podstawie sald kont przed ich przeksięgowaniem na konto 860 "Wynik finansowy".

Wzór 2. Rachunek zysków i strat dla jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

- załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont

infoRgrafika

infoRgrafika

W roku następnym saldo konta 860 "Wynik finansowy" przenoszone jest na konto 800 "Fundusz jednostki" dokumentem PK zapisem:

● w przypadku dodatniego wyniku finansowego (zysku):

- Wn konto 860 "Wynik finansowy",

- Ma konto 800 "Fundusz jednostki";

● w przypadku ujemnego wyniku finansowego (straty):

- Wn konto 800 "Fundusz jednostki",

- Ma konto 860 "Wynik finansowy".

W celu zapewnienia właściwego układu rachunku zysków i strat, czyli przypisania sald poszczególnych kont do właściwej pozycji sprawozdania, jednostka budżetowa lub samorządowy zakład budżetowy zobowiązane są do zweryfikowania kont syntetycznych i analitycznych na koniec roku raz jeszcze, ponieważ wynikające z tych kont wielkości, w tym dotyczące przypisania do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej, podlegają wykazaniu w różnych pozycjach rachunku i strat.

Tabela 2 przedstawia konta kosztów rodzajowych z przypisanymi do nich paragrafami wydatkowymi, właściwymi dla szkół i placówek oświatowych.

Tabela 2. Powiązanie kont kosztowych z paragrafami klasyfikacji budżetowej dla jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Konto

Koszty rodzajowe

Przypisane paragrafy klasyfikacji budżetowej

400

Amortyzacja

472 (występuje tylko w ewidencji kosztów)

401

Zużycie materiałów i energii

421, 422, 423, 424, 426

402

Usługi obce

427, 428, 430, 434, 436, 438, 439, 440

403

Podatki i opłaty

285, 414, 443, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453

404

Wynagrodzenia

401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 417, 476

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

302, 307, 411, 412, 417, 418, 428, 443, 444, 445, 455, 470, 478

409

Pozostałe koszty rodzajowe

302, 307, 323, 420, 432, 441, 442, 443, 454, 461, 462, 463, 464, 469, 472, 477

410

Inne świadczenia finansowane z budżetu

303, 304, 305, 311, 321, 324, 325, 326, 413, 429, 430

411

Pozostałe obciążenia

200, 285, 290, 291, 293, 294, 296, 297, 416, 459, 460, 456, 490, 493, 494, 498

751

Koszty finansowe

415, 456, 457, 458, 465, 466, 467, 468

761

Pozostałe koszty operacyjne

302, 459, 460

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Trzecim elementem rocznego sprawozdania finansowego jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych jest zestawienie zmian w funduszu.

Głównym celem sprawozdania jest przedstawienie informacji o zaistniałych w poszczególnych składnikach kapitału (funduszu) własnego w roku bieżącym oraz w roku poprzednim.

Zestawienie zmian w funduszu obrazuje ponadto poniesione przez jednostkę koszty i osiągnięte przychody, które zostały bezpośrednio odniesione na fundusz własny jednostki.

Zestawienie zmian w funduszu powinno przedstawiać księgowania dokonane w ciągu roku obrotowego na koncie 800 "Fundusz jednostki.

Wzór 3. Zestawienia zmian funduszu dla jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

- załącznik nr 8 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont

infoRgrafika

infoRgrafika

RENATA NIEMIEC

finansista, posiada długoletni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, obecnie główny księgowy w jednostce budżetowej

PODSTAWY PRAWNE

● art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 245)

● załącznik nr 3, załącznik nr 5, załącznik nr 7, załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 24)

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK