Monitor Księgowego 11/2020, data dodania: 14.10.2020

Czy wydatki na wymianę elewacji budynku można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów

PROBLEM

Jestem właścicielem budynku, który wykorzystuję wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej (magazynuję owoce). Stanowi on środek trwały. W budynku pojawił się grzyb. Zgodnie z wymogami sanepidu musiałem go zlikwidować poprzez wymianę elewacji, która była bardzo stara i odpadała od ścian. Aby usunąć grzyb, zbito tynk, położono nowy według obecnie panujących wymogów, przywracając tym samym pierwotny stan użytkowy budynku. Czy przeprowadzane prace mogę uznać za remont, a w konsekwencji poniesione na niego wydatki zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu? Czy też powinienem je uznać za ulepszenie środka trwałego?

RADA

W przedstawionej sytuacji przedsiębiorca może zaliczyć wydatki poniesione na wymianę elewacji budynku, w którym prowadzi działalność gospodarczą, bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22 ust. 1 updof). Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się m.in. wydatków na ulepszenie środków trwałych, które powiększają ich wartość początkową (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c updof).

Rozróżnienie wydatków remontowych i ulepszeniowych jest niezwykle istotne. O ile bowiem wydatki remontowe stanowią zawsze koszty uzyskania przychodów bezpośrednio, to wydatki ulepszeniowe, co do zasady, podwyższają wartość początkową ulepszanego środka trwałego i rozliczane są w kosztach uzyskania przychodów przez powiększone odpisy amortyzacyjne.

Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów. Za koszty remontów uważa się również wydatki związane z wymianą zużytych elementów środków trwałych na elementy inne niż wymieniane, przy czym wymiana ta ma charakter odtworzeniowy, przywracający jedynie pierwotną wartość użytkową środka trwałego i niezmieniający jego charakteru. Z kolei w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełnienia innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu prace polegające na wymianie elewacji na nową należy uznać za prace o charakterze remontowym. Miały one na celu przywrócenie pierwotnego stanu użytkowego budynku. W wyniku przeprowadzonych prac budynek nie został unowocześniony ani przystosowany do pełnienia nowych funkcji. To oznacza, że przedsiębiorca może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na wymianę elewacji w budynku stanowiącym jego środek trwały. Wydatki te nie zwiększą wartości początkowej tego środka trwałego. Zaprezentowane stanowisko potwierdzają organy podatkowe (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 czerwca 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.279.2020.3.KR).

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, autor licznych publikacji podatkowych

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK