Monitor Księgowego 7/2022, data dodania: 23.06.2022

W jaki sposób rozliczyć miesiąc przekroczenia progu podatkowego po zmianach od 1 lipca 2022 r.

PROBLEM

Dochody zatrudnianego przez naszą spółkę na umowę o pracę 33-letniego dyrektora generalnego przekroczą w lipcu poziom 120 000 zł. Jak po nowelizacji przepisów przewidzianych w ramach tzw. Polskiego Ładu 2.0 powinniśmy rozliczyć jego lipcowe wynagrodzenie?

RADA

Do podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 120 000 zł powinni Państwo zastosować stawkę podatku w wysokości 12%. Dopiero od nadwyżki ponad wspomniany pułap naliczać należy co do zasady podatek 32%.

UZASADNIENIE

Od 1 lipca 2022 r. ustawodawca postanowił wprowadzić kolejną rewolucję w rozliczaniu list płac zatrudnionych osób. Od tego dnia przewidział m.in.:

 • nową skalę podatkową,
 • obniżenie 17% stawki podatku do 12%,
 • likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej,
 • uchylenie nowego mechanizmu pobierania zaliczek podatkowych polegającego na tzw. rolowaniu zaliczek,
 • objęcie zasiłków macierzyńskich "zerowym PIT" (czyli "ulgą dla młodych", "ulgą na powrót", "ulgą dla rodzin" oraz "ulgą dla seniorów").

Skala podatkowa od 1 lipca 2022 r.

Wspomniane zmniejszenie stawki procentowej (z 17% do 12%) dotyczy:

 • podatku, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 updof, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł,
 • zaliczek podatkowych należnych od dochodu mieszczącego się w pierwszym progu podatkowym, czyli nieprzekraczającego w roku podatkowym kwoty 120 000 zł.

W związku z tym skala podatkowa po zmianach będzie wyglądała w sposób przedstawiony w tabeli.

Tabela. Skala podatkowa od 1 lipca 2022 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Zaliczka na podatek

Niższa należność podatkowa (12% zamiast 17%) powinna być pobierana przez płatników od przychodów wypłacanych/stawianych do dyspozycji od 1 lipca 2022 r. W konsekwencji podmioty zatrudniające w okresie od lipca do grudnia 2022 r. na listach płac pracowników powinny uwzględniać zaliczki na podatek w następującej wysokości:

 1. za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku 2022 r. w danym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 120 000 zł - 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 2. za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku 2022 r. w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 120 000 zł - 12% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej;
 3. za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Pracownik może uniknąć konieczności płacenia wyższego podatku po przekroczeniu progu podatkowego, jeśli złoży pracodawcy oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody na zasadach określonych dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu jego dochody:

 1. nie przekroczą 120 000 zł, a małżonek lub dziecko nie uzyskuje żadnych dochodów lub
 2. przekroczą ww. pułap, a małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów lub dochody małżonka lub dziecka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej.

Płatnicy, którym podatnik złożył wspomniane oświadczenie, pobierają zaliczki według zasad wyżej określonych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymali rzeczony dokument.

Przykład

33-letni pracownik (bezdzietny kawaler), niebędący uczestnikiem PPK, otrzymuje co miesiąc stałą pensję w wysokości 16 000 zł brutto. Uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł) oraz do kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek (300 zł). W lipcu 2022 r. otrzymał dodatkowo premię półroczną w wysokości 60 000 zł brutto.

Uwzględniając fakt, iż jego dochód (czyli przychód po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenie społeczne) w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wyniósł łącznie 81 336 zł, jego lipcowa lista płac powinna wyglądać następująco:

Składniki

Działanie

Kwota

Wynagrodzenie za pracę

76 000,00 zł

Podstawa wymiaru składek społecznych

76 000 zł

76 000,00 zł

Skł. na ub. emerytalne

76 000 zł × 9,76%

7417,60 zł

Skł. na ub. rentowe

76 000 zł × 1,5%

1140,00 zł

Skł. na ub. chorobowe

76 000 zł × 2,45%

1862,00 zł

Suma składek na ubezpieczenie społeczne

7417,6 zł + 1140 zł + 1862 zł

10 419,60 zł

Koszty uzyskania przychodu

250,00 zł

Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej

ulga nie przysługuje

0,00

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

76 000 zł - 10 419,60 zł (skł. społeczne finans. przez pracownika) - 250 zł - 0 zł

65 330,00 zł

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych

• dochód pracownika uzyskany w lipcu do progu 120 000 zł: 120.000 zł - 81336 zł (dochód uzyskany w okresie: styczeń-czerwiec) = 38 664 zł;

• zaliczka od ww. części dochodu pracownika uzyskanego w miesiącu lipiec (przed zaokrągleniem): 38 664 zł × 12% - 300 zł = 4339,68 zł;

• dochód pracownika uzyskany w lipcu ponad próg 120 000 zł: 146 666 zł (łączny opodatkowany dochód uzyskany w okresie od stycznia do lipca) - 120 000 zł = 26 666 zł;

• zaliczka od ww. części dochodu pracownika uzyskanego w lipcu (przed zaokrągleniem): 26 666 zł × 32% = 8533,12 zł;

• łączna zaliczka podatkowa za lipiec (po zaokrągleniu): 4339,68 zł + 8533,12 zł = 12 872,8 zł = 12 873 zł

12 873,00 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

76 000 zł - 10 419,60 zł (suma składek społ. finans. przez pracownika)

65 580,40 zł

Składka zdrowotna

65 580,40 zł × 9%

5902,24 zł

Kwota netto

76 000 zł - 10 419,60 zł - 5902,24 zł - 12873 zł

46 805,16

Podstawa prawna:

 • art. 27, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych- j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1079

 • art. 1 pkt 13, pkt 16, art. 18, art. 23, art. 40 ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - w dniu oddania bieżącego numeru "Mk" do druku ustawa była procedowana przez Senat

Mariusz Pigulski

ekspert i praktyk, zajmujący się od wielu lat prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK