Monitor Księgowego 4/2022, data dodania: 21.03.2022

Nowy harmonogram prac księgowych dotyczący sprawozdań finansowych za 2021 r.

10 marca 2022 r. weszło w życie oczekiwane rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające terminy wypełniania obowiązków w zakresie sprawozdań finansowych za 2021 r. Na ich podstawie jednostki sektora prywatnego oraz organizacje pozarządowe mają o trzy miesiące więcej m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych.

Przesunięcie terminów ewidencyjnych i sprawozdawczych za 2021 r., określonych w ustawie o rachunkowości - z wyłączeniem jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym - przedstawiono w tabelach 1 i 2. Przesunięcie terminu zatwierdzania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych oraz innych jednostek pokazano w tabeli 3.

Tabela 1. Przesunięte terminy obowiązków określonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz dla pozostałych jednostek

Lp.

Czynność

Przepis w ustawie o rachunkowości

Termin wynikający z ustawy o rachunkowości

Przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną

Przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla pozostałych jednostek przy założeniu że dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2021 r.

1.

zamknięcie ksiąg rachunkowych

art. 12 ust. 2 pkt 1

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzeń powodujących obowiązek zamknięcia, tj. do 31 marca 2022 r.

przedłuża się o miesią,c tj. do 30 kwietnia 2022 r.

przedłuża się o 3 miesiące, tj. do tj. do 30 czerwca 2022 r.

2.

sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

art. 52 ust. 1

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2022 r.

przedłuża się o miesiąc, tj. do 30 kwietnia 2022 r.

przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

3.

zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego

art. 53 ust. 1

nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2022 r.

przedłuża się o miesiąc, tj. do 31 lipca 2022 r.

przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 września 2022 r.

Uwaga. Zmiany mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.

Tabela 2. Przesunięte terminy obowiązków określonych w ustawie o rachunkowości dla pozostałych jednostek

Lp.

Czynność

Przepis w ustawie o rachunkowości

Termin wynikający z ustawy o rachunkowości

przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem dla pozostałych jednostek

1.

sporządzenie sprawozdania z działalności

art. 49 ust. 1

wraz ze sprawozdaniem finansowym (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2022 r. )

przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

2.

sporządzenie odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych

art. 49b ust. 9

wraz ze sprawozdaniem z działalności (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2022 r.)

przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

3.

zamieszczenie na swojej stronie internetowej odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych

art. 49b ust. 9

w terminie 6 miesięcy od dnia bilansoweg, tj. do 30 czerwca 2022 r.

przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 września 2022 r.

4.

sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

art. 55 ust. 2a

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe, tj. do 31 marca 2022 r.

przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

5.

sporządzenie odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych

art. 55 ust. 2c

wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 31 marca 2022 r.)

przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

6.

zamieszczenie na swojej stronie internetowej odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych

art. 55 ust. 2c

w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca 2022 r.

przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 września 2022 r.

7.

sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

art. 63c ust. 2

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe, tj. do 31 marca 2022 r.

przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

8.

zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

art. 63c ust. 4

nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, tj. do 30 czerwca 2022 r.

przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 września 2022 r.

9.

sporządzenie sprawozdania z płatności

art. 63f ust. 1

wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego)

przedłuża się o 3 miesiąc, tj. do 30 czerwca 2022 r.

10.

sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania z płatności

art. 63g ust. 4

nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, na który jednostka dominująca sporządza roczne sprawozdanie finansowe, tj. do 31 marca 2022 r.

przedłuża się o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2022 r.

Uwaga! Zmiany mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.

Tabela 3. Przesunięcie terminu zatwierdzania sprawozdań finansowych (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości) spółdzielni mieszkaniowych oraz innych jednostek

Czynność

Przepis w ustawie o rachunkowości

Adresat normy

Przesunięcie terminu zgodnie z rozporządzeniem

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego

art. 53 ust. 1

spółdzielnie mieszkaniowe

przedłuża się do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (dostosowanie do art. 90 ustawy COVID z 31 marca 2020 r., który przewiduje przedłużenie terminu zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego)

jednostki* inne niż spółdzielnie mieszkaniowe, w których jest:

a) duża liczba członków organów zatwierdzających,

b) brak możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

*z wyłączeniem spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych lub komandytowych, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej

przedłuża się do 6 tygodni od dnia ustania przesłanki, o której mowa w lit. a lub b:

a) posiadają organy zatwierdzające liczniejsze niż przewidują ograniczenia wynikające z przepisów zakazujących organizowania zgromadzeń spotkań i zebrań w czasie epidemii,

b) nie mogą korzystać z trybu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. w formie telekonferencji

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji - Dz.U. z 2022 r. poz.561

Paweł Muż

ekonomista, redaktor "MONITORA księgowego"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK