Monitor Księgowego 5/2022, data dodania: 20.04.2022

Jaką stawką ryczałtu opodatkować sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

PROBLEM

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Opłacam ryczałt ewidencjonowany. W maju 2022 r. planuję wykupić do majątku prywatnego samochód z leasingu operacyjnego. Nie będę tego samochodu w ogóle wykorzystywała w prowadzonej działalności gospodarczej. Zamierzam go sprzedać we wrześniu 2022 r. Jaką stawką ryczałtu powinnam opodatkować taką sprzedaż? Czy od takiej sprzedaży muszę odprowadzić VAT?

RADA

Sprzedaż samochodu, o którym mowa w pytaniu, spowoduje powstanie u Pani przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałem ewidencjonowanym według stawki w wysokości 3%. Sprzedaż ta nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Do 31 grudnia 2021 r. przychody ze sprzedaży samochodów (i innych przedmiotów) wykupionych z leasingu na cele "prywatne" nie stanowiły przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychody z ich sprzedaży powstawały, tylko jeżeli sprzedaż nastąpiła przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (wykup z leasingu) danego przedmiotu (zob. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof). Po upływie tego okresu sprzedaż przedmiotu leasingu wykupionego "prywatnie" nie skutkowała powstawaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

1 stycznia 2022 r. stan prawny w tym zakresie uległ zmianie. Jak bowiem stanowi art. 14 ust. 2 pkt 19 updof, za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy, o której mowa w art. 23b ust. 1 updof (a więc na podstawie umowy leasingu operacyjnego). Jest tak - co z kolei wynika z art. 10 ust. 2 pkt 4 updof - również w przypadku składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. Spowodowało to, że w przypadku samochodów wykupywanych z leasingu "prywatnie" sprzedaż bez podatku dochodowego możliwa jest dopiero po upływie 6 lat od końca miesiąca, w którym nastąpił ich wykup. Wskazane przepisy mają zastosowanie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 r. (zob. art. 51 ustawy nowelizującej wprowadzającej Polski Ład), w tym jeżeli umowa leasingu, na której podstawie następuje wykup, została zawarta przed 1 stycznia 2022 r. To oznacza, że sprzedaż przedmiotowego samochodu spowoduje powstanie u Pani przychodu z działalności gospodarczej. Przychód ten będzie opodatkowany ryczałtem według stawki w wysokości 3% (zob. art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e uzpd w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 19 updof).

Sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu a VAT

Wykup samochodu na cele prywatne spowoduje, iż nie wejdzie on w skład Pani przedsiębiorstwa jako podatnika VAT. Z pytania wynika również, że nie zamierza go Pani wykorzystywać w prowadzonej działalności. W konsekwencji sprzedając ten samochód, nie będzie Pani działała w charakterze podatnika VAT. To oznacza, że sprzedaż ta nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Podstawa prawna:

  • art. 10 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 655

  • art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105

  • art. 51 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2469

  • art. 15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 196

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji podatkowych

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK