Monitor Księgowego 9/2021 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 29.08.2021

Ulga na złe długi - instrukcje dla wierzyciela i dłużnika

1. Instrukcja dla wierzyciela

Ulga na złe długi dla wierzyciela - jest to prawo wierzyciela (podatnika VAT) do pomniejszenia podstawy opodatkowania i kwoty należnego VAT. Wierzyciel może skorzystać z ulgi, jeżeli nie otrzyma zapłaty za dostawę towaru lub świadczenie usług na terytorium kraju. Wierzyciel może skorzystać z ulgi tylko wówczas, gdy spełni warunki określone w ustawie o VAT.

Krok 1. Sprawdź, czy spełniasz warunki skorzystania z ulgi na złe długi

Lp.

Warunki skorzystania z ulgi na złe długi

1.

Wierzytelność może dotyczyć wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju

2.

Nieściągalność wierzytelności musi być uprawdopodobniona, tzn. wierzytelność nie może być uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze

3.

Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel powinien być podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny

4.

Od daty wystawienia faktury nie może upłynąć więcej niż 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona

5.

Wierzytelność nie może być uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji (JPK_V7) z wykazaną korektą

6.

W przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług dokonanych na rzecz podmiotu innego niż podatnik VAT zarejestrowany jako podatnik VAT czynny korekta może zostać dokonana, jeżeli:

1) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub

2) wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub

3) wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów

Krok 2. Rozlicz ulgę na złe długi w deklaracji (JPK_V7)

Kiedy wierzyciel dokonuje korekty postawy opodatkowania i należnego VAT

Wierzyciel dokonuje korekty w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona, czyli minął 90 dzień od upływu terminu płatności.

Jeżeli wierzyciel nie dokonał korekty w rozliczeniu za ww. okres, może to zrobić w formie korekty deklaracji za ten okres.

Podatnik (wierzyciel) korzystający z "ulgi na złe długi" na podstawie art. 89a ustawy o VAT:

● wypełnia dla całego dokumentu pole KorektaPodstawyOpodt poprzez zaznaczenie "1" oraz

● w ewidencji wykazuje pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego ze znakiem "in minus" z podziałem na stawki podatku (w polach od K_15 do K_20)

Tabela. Sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia korekty na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT

Nr kontrahenta

Nazwa kontrahenta

Dowód sprzedaży

Data wystawienia

Data sprzedaży

Korekta podstawy opodatkowania

K_19

K_20

1111111111

ABC

125/21

2021-08-25

1

-1000.00

-230

● w deklaracji w polach od P_15 do P_20 dokonuje zmniejszenia wykazanych tam kwot oraz w polach P_68 i P_69 podaje ze znakiem "in minus" odpowiednio zbiorczą wysokość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, która została uwzględniona w pozycjach od K_15 do K_20.

Krok 3. Ponownie rozlicz VAT, gdy dokonasz zbycia wierzytelności lub otrzymasz zapłatę

Lp.

Wierzyciel, który skorzystał z ulgi na złe długi, ma obowiązek dokonania powrotnej korekty w przypadku:

1.

zbycia wierzytelności w całości lub części - korekta obejmuje całość należności

2.

otrzymania zapłaty w całości - korekta obejmuje całość należności

3.

otrzymania zapłaty w części - korekta dotyczy tylko części otrzymanej zapłaty

Krok 4. Kiedy należy dokonać powrotnej korekty

Lp.

Wierzyciel ma obowiązek dokonać powrotnej korekty podstawy opodatkowania i należnego VAT w deklaracji JPK_V7 składanej za okres rozliczeniowy, w którym:

1.

dokonał zbycia wierzytelności w całości - korekta obejmuje całość należności

2.

dokonał zbycia wierzytelności w części - korekta obejmuje całość należności

3.

otrzymał zapłatę w całości - korekta obejmuje całość należności

4.

otrzymał zapłatę w części - korekta dotyczy tylko części otrzymanej zapłaty

Krok 5. Rozlicz powrotną korektę w deklaracji VAT (korekta "in plus")

Przy powrotnej korekcie wierzyciel wypełnia dla całego dokumentu pole KorektaPodstawyOpodt poprzez zaznaczenie "1" oraz wykazuje pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego ze znakiem "in plus" w ewidencji w polach od K_15 do K_20 z podziałem na stawki podatku. Wierzyciel dokonuje również w deklaracji zwiększenia kwot wykazanych w polach od P_15 do P_20, czyli z podziałem na stawki podatku.

Tabela. Sposób prezentacji w ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M i JPK_V7K rozliczenia korekty na podstawie art. 89a ust. 4 ustawy o VAT

Nr kontrahenta

Nazwa kontrahenta

Dowód sprzedaży

Data wystawienia

Data sprzedaży

Korekta podstawy opodatkowania

K_19

K_20

1111111111

ABC

125/21

2021-08-25

1

1000.00

230

Podstawa prawna:

● art. 89a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243 - z uwzględnieniem zmian wprowadzanych od 1 października 2021 r.

2. Instrukcja dla dłużnika

Ulga na złe długi dla dłużnika - jest to obowiązek dłużnika dokonania korekty zmniejszającej odliczenie VAT naliczonego z nieopłaconych faktur. Obowiązek korekty zmniejszającej odliczenie VAT u dłużnika powstaje, jeżeli dłużnik nie zapłaci za fakturę w terminie 90 dni od dnia, w którym upłynął termin płatności określony w umowie lub na fakturze. W przypadku częściowego uregulowania należności obowiązek korekty dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część.

Krok 1. Sprawdź, kiedy masz obowiązek dokonać korekty

Lp.

Dłużnik ma obowiązek skorygować odliczony VAT, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1.

upłynęło 90 dni od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze

2.

dłużnik nie uregulował należności najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od terminu płatności za towar lub usługę

Krok 2. Skoryguj odliczony VAT

Lp.

Etapy korekty

Korekta zmniejszająca odliczenie VAT u dłużnika

1

2

3

1.

Kiedy korygujemy

Dłużnik ma obowiązek dokonania korekty zmniejszającej odliczenie VAT naliczonego w deklaracji (JPK_V7) składanej za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Dłużnik nie ma obowiązku dokonania korekty, jeżeli uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności

2.

Czy dłużnik składa w US dodatkowe zawiadomienie o korekcie

Nie

3.

Czy dłużnik zaznacza dodatkowe pozycje w JPK_V7

Korektę "in minus" dłużnik powinien wykazać w części ewidencyjnej JPK_V7 pole K_46 oraz w części deklaracyjnej JPK_V7 pole P_46

Krok 3. Sprawdź, jakie sankcje grożą za brak korekty

Lp.

Jakie sankcje grożą za brak korekty

1.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe*

2.

Sankcje karnoskarbowe

3.

Odsetki od zaległości podatkowych

* Nie dotyczy osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność karnoskarbową.

Stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi odpowiednio 20% - w przypadku dobrowolnej korekty deklaracji i wpłaty zaległości dokonanej po kontroli podatkowej lub celno-skarbowej albo 15% - w przypadku dokonania przez podatnika dobrowolnej korekty deklaracji i wpłaty zaległości w ciągu 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Krok 4. Ponownie odlicz VAT, gdy uregulujesz należność

Lp.

Dłużnik ma prawo do powrotnej korekty zwiększającej odliczenie VAT naliczonego, jeżeli:

1.

dokona zapłaty w całości - korekta obejmuje całość podatku naliczonego

2.

dokona zapłaty w części - korekta obejmuje część podatku naliczonego przypadającą na kwotę dokonanej zapłaty

UWAGA!

Korektę ("in plus") dłużnik powinien wykazać w części ewidencyjnej JPK_V7 pole K_47 oraz w części deklaracyjnej JPK_V7 pole P_47.

Krok 5. Sprawdź, w jakim terminie możesz dokonać korekty powrotnej

Lp.

Dłużnik ma prawo do powrotnej korekty zwiększającej odliczenie VAT naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym:

1.

dokonał zapłaty w całości

2.

dokonał zapłaty w części - w odniesieniu do tej części

UWAGA!

Nie ma znaczenia, czy dłużnik w momencie powrotnej korekty jest podatnikiem VAT czynnym czy zwolnionym.

Podstawa prawna:

● art. 89b, art. 112b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1243 - z uwzględnieniem zmian wprowadzanych od 1 października 2021 r.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK