Monitor Księgowego 4/2022, data dodania: 17.03.2022

Kolejne zmiany w Polskim Ładzie już obowiązują

Od 10 marca 2022 r. obowiązują kolejne zmiany w Polskim Ładzie. Do ustawy o PIT przeniesiono przepisy dotyczące nowych zasad pobierania zaliczek na PIT, które dotychczas były regulowane w rozporządzeniu MF wydanym w tej sprawie. Doprecyzowano, że oświadczenie PIT-2 można składać w trakcie roku, a nie tylko przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia. Wprowadzono także nowy instrument wsparcia Zakładowych Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładowego Funduszu Aktywności. Zmiany wprowadziła ustawa z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Przeniesienie do updof przepisów dotyczących nowych zasad poboru zaliczek na PIT

Do przepisów updof przeniesiono przepisy dotyczące nowych zasad pobierania zaliczek na PIT (zob. dodany art. 53a updof). Przed nowelizacją kwestię tę regulowało rozporządzenie MF z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28). Omawiana zmiana miała jednak nie tylko charakter techniczny. Z art. 53a ust. 9 updof wynika obecnie, że w przypadku gdy podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek, o których mowa w art. 31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 updof, przedłużeń tych nie stosuje się najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał ten wniosek. Przed nowelizacją z § 5 ww. rozporządzenia wynikało, że wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na PIT można było złożyć tylko płatnikowi, który przy poborze zaliczki nie stosował kwoty zmniejszającej podatek. Dzięki nowelizacji podatnik, który nie chce, aby stosowano wobec niego przepisy dotyczące przedłużenia terminów poboru zaliczek na PIT, może złożyć w tej sprawie wniosek do płatnika, niezależnie od tego, czy płatnik stosuje kwotę zmniejszająca podatek czy nie.

Zmiany w zasadach składania oświadczeń PIT-2

PIT- 2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na jego podstawie płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki na PIT o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Dzięki nowelizacji podatnicy mogą składać oświadczenia PIT-2 także w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia. Przy czym, jak wynika z art. 4 ustawy nowelizującej, wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowają moc. Oznacza to, że podatnicy nie muszą składać ponownie PIT-2. Zmiana ta jest bardzo korzystna dla podatników, z uwagi na to, że w 2022 r. miesięczna kwota zmniejszająca podatek wzrosła z 43,76 zł do 425 zł. Podatnicy, którzy nie zdążyli złożyć PIT-2 przed pierwszą wypłatą, tracili prawo do kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku. Kwotę wolną od podatku mogliby rozliczyć dopiero w zeznaniu rocznym. W praktyce oznaczało to zapłatę dużo wyższych zaliczek na PIT w trakcie roku. W związku z umożliwieniem podatnikom składania oświadczeń PIT-2 także w trakcie roku wskazano moment, od którego płatnik musi zacząć stosować kwotę zmniejszającą podatek. Z dodanego art. 32 ust. 3aa updof wynika, że musi to robić najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał takie oświadczenie.

W wyniku wprowadzonych zmian oświadczenie PIT-2 może również przedłożyć emeryt lub rencista, który złożył do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej.

Wsparcie dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 000 zł. Rozwiązanie to powoduje niższe wpływy na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA), które w dużym stopniu opierają się na zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Z tego powodu do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zdecydowano się wprowadzić rozwiązanie, dzięki któremu pracodawca ma otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe ze środków PFRON.

Podstawa prawna:

  • art. 32 ust. 3 i ust. 3aa, art. 53a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 583

  • art. 33b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 573; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 558

  • art. 8 ustawy z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznejoraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin - Dz.U. z 2022 r. poz. 558

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor "MONITORA księgowego"

Czytaj także: "MF wydało przewodnik po PIT-2" - w Mk nr 2/2022 oraz na www.inforlex.pl/ewydania

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK