Monitor Księgowego 3/2022 [dodatek: Przegląd orzecznictwa i interpretacji], data dodania: 16.02.2022

Ulgi podatkowe - rozliczenie roczne 2021 r,

 1. Zasady korzystania z ulg podatkowych

Podatnicy, składając zeznanie roczne, mogą skorzystać z ulg podatkowych. Większość z nich podlega odliczeniu od dochodu. Do takich ulg należą ulga rehabilitacyjna i ulga na działalność badawczo-rozwojową, popularnie zwana ulgą B+R. Istnieją również ulgi odliczane od podatku. Najpopularniejszą z nich jest ulga na dziecko. Rozliczając ulgi w zeznaniu rocznym, podatnicy muszą pamiętać, że ustawodawca w przypadku każdej z nich wskazał grupę podatników, którym dana ulga przysługuje oraz warunki jej stosowania.

Ulga na dziecko. Ulga ta przysługuje na dziecko małoletnie, wobec którego podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Z ulgi tej można również skorzystać na dziecko pełnoletnie pozostające na utrzymaniu podatnika w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Ulga ta jest limitowana kwotowo. Za każdy miesiąc kalendarzowy limit wynosi:

 • na jedno dziecko - 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł, dziennie 3,09 zł),
 • na drugie dziecko - 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł, dziennie 3,09 zł),
 • na trzecie dziecko - 166,67 zł (rocznie 2000,04 zł, dziennie 5,56 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł (rocznie 2700 zł, dziennie 7,5 zł).

Rodzice wychowujący tylko jedno dziecko muszą również pamiętać, że warunkiem skorzystania przez nich z ulgi jest spełnienie kryterium dochodowości.

Z uwagi na liczne problemy z rozliczaniem ulgi na dziecko przez rozwiedzionych/pozostających w separacji rodziców, Polski Ład znowelizował od 1 stycznia 2022 r. brzmienie art. 27f ust. 4 updof. Obecnie z przepisu tego wprost wynika, że w przypadku braku porozumienia pomiędzy rozwiedzionymi/pozostającymi w separacji rodzicami prawo do rozliczenia ulgi po połowie mają tylko rodzice, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (tzw. piecza naprzemienna). W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje tylko rodzic, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Omawiana zmiana ma zastosowanie już do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2021 r. To oznacza, że rozwiedzeni/pozostający w separacji rodzice muszą rozliczyć ulgę na dziecko na nowych zasadach już w zeznaniu za 2021 r.

Ulga rehabilitacyjna. Do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej uprawnione są osoby niepełnosprawne oraz podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, jeżeli dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają w roku podatkowym dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 240), w wysokości obowiązującej w grudniu tego roku podatkowego. Do dochodów tych nie wlicza się świadczeń wymienionych w art. 26 ust. 7e updof.

Ustawodawca stworzył katalog wydatków uznawanych za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne (zob. art. 26 ust. 7a updof). Katalog ten ma charakter zamknięty, co oznacza, że tylko wydatki w nim wymienione uprawniają do ich odliczenia w ramach ulgi. Dodatkowo niektóre z wydatków są limitowane kwotowo.

Od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład wprowadził do ulgi rehabilitacyjnej kilka korzystnych dla podatników zmian. Nowe regulacje mają zastosowanie już do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2021 r. To oznacza, że podatnicy mogą rozliczyć ulgę rehabilitacyjną na nowych zasadach już w zeznaniu za 2021 r.

Dzięki wprowadzonym zmianom podatnicy zyskali możliwość odliczenia wydatków poniesionych na:

 • zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 523 ze zm.) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem; wydatki te podlegają odliczeniu bez limitu,
 • najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, niewymienionych w wykazie wyrobów medycznych, oraz na zakup, naprawę lub wypożyczenie wyposażenia umożliwiającego używanie tych przedmiotów; wydatki te podlegają odliczeniu bez limitu,
 • odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, a także odpłatność za przejazdy środkami transportu publicznego związane z takim pobytem; wydatki te podlegają odliczeniu bez limitu,
 • pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne; wydatki te podlegają odliczeniu do kwoty 2280 zł rocznie,
 • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze; wydatki te podlegają odliczeniu bez limitu.

Oprócz nowych wydatków, które podatnicy mogą odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, poszerzono zakres niektórych z istniejących już odliczeń. Podatnicy zyskali możliwość odliczania wszystkich wydatków poniesionych na przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16. Przed zmianą mogli odliczyć tylko wydatki związane z przewozem takich osób na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Rozszerzono również katalog dochodów, których nie należy wliczać do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu innej osoby, która to osoba z tytułu utrzymywania osoby niepełnosprawnej jest uprawniona do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Po zmianie do dochodów takiej osoby nie należy wliczać dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

Doprecyzowano również, że w przypadku odliczania wydatków poniesionych na leki chodzi o leki w rozumieniu ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Za osobę zaliczaną do I grupy inwalidztwa na potrzeby ulgi rehabilitacyjnej uznano również osobę, w stosunku do której na podstawie odrębnych przepisów orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Ulga B+R. W przypadku ulgi B+R podatnik może pomniejszyć dochód o wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane. Rodzaje tych kosztów są wprost wymienione w art. 26e ust. 2 updof i art. 18d ust. 2 updop. Należą do nich m.in. wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji działalności badawczo-rozwojowej, a także na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Wysokość odliczenia przysługującego z tytułu tej ulgi jest limitowana i zależy od statusu korzystającego z niej podatnika oraz od rodzaju kosztu kwalifikowanego.

Ulga IP Box. Ulga IP Box (ang. Innovation Box lub Patent Box) na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej) zyski z tego IP mogą być opodatkowane stawką 5%. Ulga na IP Box jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L),
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Uwaga!

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane z tytułu prowadzonej działalności B+R, może stosować obie ulgi jednocześnie. Podatnik ma prawo przy określaniu dochodu z tytułu kwalifikowanego IP Box odliczyć koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego dochodu IP Box. Możliwość ta nie dotyczy rozliczenia podatkowego za 2021 r.

Ulga mieszkaniowa. Wyjątkowym typem ulgi jest ulga mieszkaniowa. Nie jest ona odliczana ani od dochodu, ani od podatku. Przysługuje podatnikom, którzy odpłatnie zbyli należące do nich nieruchomości mieszkalne, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym je nabyli lub wybudowali, nie upłynęło pięć lat. Tacy podatnicy mogą uniknąć zapłaty podatku z tytułu dokonanej sprzedaży, jeżeli w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, przychód uzyskany z jej zbycia przeznaczą na własne cele mieszkaniowe. Analogicznie jak w przypadku ulgi rehabilitacyjnej, ustawodawca również w przypadku ulgi mieszkaniowej ustalił zamknięty katalog wydatków uznawanych za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe. Jest on wprost regulowany w art. 21 ust. 25 updof.

Ulga termomodernizacyjna. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od dochodu wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uznaje się kwotę brutto (zawierającą VAT), o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Odliczenia ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia, nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek, podatnik dolicza kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

 1. Ulga na dziecko

 1. W limicie dochodów rodzica należy uwzględniać również dochody osiągnięte przez niego za granicą

Obliczając dochód uprawniający do skorzystania z ulgi na dziecko, rodzic powinien brać pod uwagę nie tylko dochody osiągnięte w Polsce ale również za granicą.

MF Podsumowując, w przypadku, gdy jeden z małżonków uzyskał dochody tylko w Polsce, a drugi małżonek uzyskał dochody w Polsce i w Niemczech, to - wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni - dochody zagraniczne należało uwzględnić do ustalenia wysokości limitu dochodów podatnika, który chce skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dziecka. Zasada ta wynika wprost z przywołanych (….) przepisów art. 27f ust. 2 pkt 1 i ust. 2a w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…)

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 5 stycznia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1005.2021.1.MP

 1. Do limitu dochodów pełnoletniego, uczącego się dziecka należy wliczać przychody objęte ulgą dla młodych

Ustalając limit dochodów pełnoletniego, uczącego się dziecka należy do niego wliczać przychody zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 upof, tj. przychody objęte tzw. ulgą dla młodych.

MF Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że skoro córka Wnioskodawczyni (…) uzyskała dochód z tytułu umowy zlecenia podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 tej ustawy, które łącznie przekroczyły kwotę 3089 zł, uznać należy, że nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z ulgi wynikającej z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 5 maja 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.352.2021.1.KF

Od redakcji:

Począwszy od rozliczenia za 2022 r., obliczając dochody pełnoletnich, uczących się dzieci, trzeba będzie brać pod uwagę nie tylko przychody zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, ale również przychody zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 updof, czyli przychody objęte tzw. ulgą na powrót. Ulga ta została wprowadzona do ustawy o PIT od 1 stycznia 2022 r. przez Polski Ład.

 1. Rodzic dziecka przebywającego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym może skorzystać z ulgi na dziecko

Rodzic dziecka przebywającego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym może skorzystać z ulgi na dziecko pod warunkiem, że ośrodek ten nie zapewnia całodobowego utrzymania.

MF (…) Wobec powyższego, skoro - jak sama Wnioskodawczyni wskazała w uzupełnieniu wniosku Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w (...), w którym zostało umieszczone dziecko nie zapewnia całodobowego utrzymania - Zainteresowanej przysługuje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w związku z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 12 czerwca 2020 roku (tj. do dnia pełnienia przez Wnioskodawczynię funkcji rodzica zastępczego w stosunku do dziecka).

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 20 stycznia 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.910.2020.2.DJ

Od redakcji:

Na podstawie art. 27f ust. 2c updof rodzic nie ma prawa do ulgi na dziecko poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Z art. 3 pkt 7 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111, z późn. zm.), instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie jest dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie jest zatem tylko taka instytucja spośród wyżej wymienionych, która nie nakłada w związku z przebywaniem w niej, obowiązku ponoszenia opłat za utrzymanie. Jeśli tego rodzaju instytucja nakłada obowiązek ponoszenia w części lub w całości kosztów utrzymania, wówczas nie jest instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie w myśl w art. 3 pkt 7 ww. ustawy. Jeżeli zatem dziecko zostało umieszczone w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, który zapewnia całodobowe utrzymanie, to rodzic takiego dziecka nie ma prawa do ulgi na podstawie art. 27f ust. 2c updof. Jeżeli jednak tego rodzaju ośrodek nie zapewnia całodobowego utrzymania - tak jak to miało miejsce w stanie faktycznym analizowanym przez organ podatkowy- to rodzic, w tym rodzic zastępczy dziecka przebywającego w takim ośrodku ma prawo do ulgi na dziecko.

Takie samo stanowisko Dyrektor KIS zajął w interpretacjach indywidualnych z 13 stycznia 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.895.2020.2.DJ oraz sygn. 0112-KDIL2-1.4011.933.2020.2.DJ.

 1. Ulga rehabilitacyjna

 1. Wszczepienie do oka sztucznej soczewki

Podatnik, który z powodu choroby oczu poniósł wydatek na zabieg polegający na usunięciu obu naturalnych soczewek i wszczepienie w ich miejsce nowych, sztucznych może odliczyć ten wydatek w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

MF Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiona przez niego sytuacja faktyczna i prawna uzasadnia, aby zastosować do niej art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalający na dokonanie odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na usunięcie obu naturalnych soczewek i wszczepienie w ich miejsce nowych, sztucznych, gdyż w pełni odpowiada zaprezentowanej i utrwalonej linii orzecznictwa sądów administracyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 3 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4011.190.2017.10.MZ

 1. Zakup trójkołowego skutera

Podatnik nie może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup trójkołowego skutera.

MF Reasumując stwierdzić należy, że wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę na zakup skutera elektrycznego, 3 kołowego, nie jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych podlegającym odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby wydatek na zakup ww. skutera elektrycznego uznać za poniesiony na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające wykonywanie czynności życiowych - musiałoby to wprost wynikać z zapisów ustawowych. Tymczasem, jak wykazano wyżej, w obowiązujących przepisach prawa brak jest podstaw do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wydatków poniesionych przez osobę niepełnosprawną na nabycie pojazdu mechanicznego, nawet przystosowanego do korzystania przez osobę niepełnosprawną

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 6 czerwca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.278.2021.2.AKR

 1. Zakup przedmiotów ułatwiających kontrolę poziomu cukru i podawanie insuliny

Podatnik chorujący na cukrzycę może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na zakup pasków testowych do poziomu cukru we krwi, igły do podawania insuliny, lancetów do przekłuwania palców oraz systemu ciągłego monitorowania glikemii.

MF (…) stwierdzić należy, iż skoro zakupione: paski testowe do mierzenia poziomu cukru we krwi, igły do podawania insuliny, lancety do przekłuwania palców oraz system ciągłego monitorowania glikemii ułatwiają Wnioskodawczyni funkcjonowanie i pomagają trzymać w ryzach poziom cukru we krwi (dzięki czemu Wnioskodawczyni dostatecznie szybko może zareagować, kiedy poziom cukru zaczyna rosnąc lub spadać), to wydatki na ich zakup można zakwalifikować do wydatków na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji wydatki te będą podlegały odliczeniu od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 1 lipca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.91.2021.1.MM

Od redakcji

Takie samo stanowisko Dyrektor KIS zajął w interpretacji indywidualnej z 10 maja 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.203.2021.1.ACZ.

 1. Zakup samochodu z automatyczną skrzynią biegów

Podatnik nie może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup samochodu z automatyczną skrzynią biegów.

MF (…) stwierdzić należy, że wydatek na zakup samochodu osobowego z automatyczną skrzynią biegów nie jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych podlegającym odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby wydatek na zakup samochodu osobowego uznać za poniesiony na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające wykonywanie czynności życiowych - musiałoby to wprost wynikać z zapisów ustawowych. Tymczasem, jak wykazano wyżej, w obowiązujących przepisach prawa brak jest podstaw do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wydatków poniesionych przez osobę niepełnosprawną na nabycie samochodu osobowego, nawet przystosowanego do korzystania przez osobę niepełnosprawną.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 23 czerwca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.193.2021.2.MD

Od redakcji

Podatnicy nie mogą odliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup samochodu. W ramach tej ulgi można natomiast odliczać wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Trzeba jednak pamiętać, że ustawodawca wprowadził limit zarobków jakie może osiągnąć osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu innej osoby, od którego zależy prawo tej osoby do skorzystania z ww. odliczenia. Dochody te w roku podatkowym nie mogą przekroczyć dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 240), w wysokości obowiązującej w grudniu tego roku podatkowego. W rozliczeniu za 2021 r. limit ten wynosi 15 010, 56 zł. Do dochodów tych nie wlicza się m.in. alimentów oraz zasiłku pielęgnacyjnego (zob. art. 26 ust. 7e updof).

 1. Remont łazienki

Podatnik może odliczyć w ramach ulg rehabilitacyjnej wydatki poniesione na remont łazienki, dzięki któremu korzystanie z niej będzie dla niego łatwiejsze.

MF (…) twierdzić należy, że wydatki na remont łazienki stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności Wnioskodawczyni (o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która w związku z dyskopatią odcinka lędźwiowego z promieniowaniem do kończyn dolnych odczuwa częste bolesne skurcze nóg), faktycznie przez nią poniesione na zakup: płytek ściennych, płytek podłogowych, kleju do płytek, fugi, spływu podłogowego, uchwytu do kabiny, zestawu podtynkowego (muszli) + uchwytu, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, drzwi kabinowych, baterii prysznicowej, umywalki oraz na robociznę będą podlegały odliczeniu w ramach, tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21 czerwca 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.51.2021.1.MM

Od redakcji

W ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik może odliczyć m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepisy updof nie definiują, co należy rozumieć przez "adaptację". Zdaniem organów podatkowych oraz sądów administracyjnych adaptacja mieszkania jest to przeróbka, mająca mu nadać inny charakter, przystosować do innego użytku. Adaptacja mieszkania musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej egzystowanie w tym lokalu, biorąc pod uwagę jej rodzaj niepełnosprawności. W przedstawionym stanie faktycznym celem przeprowadzenia remontu łazienki nie są względy estetyczne ale ułatwienie korzystania z niej osobie mającej poważne problemy z kręgosłupem i kolanem. Dzięki zamianie wanny na kabinę prysznicową mycie się przestanie stanowić dla tej osoby problem.

 1. Zakup i montaż klimatyzacji

Podatnik może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek poniesiony na zakup i montaż klimatyzacji, jeżeli ułatwi mu ona wykonywanie podstawowych czynności życiowych.

MF Zdaniem Wnioskodawczyni, zakup klimatyzacji wraz z usługą montażu stanowi niezbędny wydatek w rehabilitacji Wnioskodawczyni oraz ułatwia jej wykonywanie czynności życiowych.

(…) stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni może dokonać korekty deklaracji zeznania PIT, ponieważ wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w 2020 r. na wyposażenie mieszkania w klimatyzację, czyli koszty jej zakupu i montażu, można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 15 czerwca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.404.2019.2.ID

Od redakcji

Takie samo stanowisko Dyrektor KIS zajął w interpretacji indywidualnej z 28 maja 2021 r., sygn. 0115-KDWT.4011.31.2021.2.MK.

 1. Zakup stacjonarnego roweru

Podatnik, który ma na utrzymaniu niepełnosprawnego małżonka, może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek na zakup roweru stacjonarnego, jeżeli jest on niezbędny w rehabilitacji schorzenia będącego przyczyną niepełnosprawności.

MF (…) należy stwierdzić, że skoro żona Wnioskodawcy, pozostająca na jego utrzymaniu, posiada orzeczenie o niepełnosprawności, to przysługuje mu prawo do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu składanym za 2020 r., wydatku o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionego na zakup indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji - roweru stacjonarnego.

Wskazać jednak należy, że koniecznym jest, aby rower stacjonarny spełniał warunki urządzenia niezbędnego w rehabilitacji schorzenia będącego przyczyną niepełnosprawności żony Wnioskodawcy. Dla oceny powyższego pomocnym będzie oparcie się na zaświadczeniu lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę stosownie do zdrowia i potrzeb indywidualnej rehabilitacji.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 25 maja 2021 r., sygn. 0115-KDWT.4011.32.2021.2.MK

Od redakcji

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, takie jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Przy czym dochody tej niepełnosprawnej osoby w roku podatkowym nie mogą przekroczyć dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1455), w wysokości obowiązującej w grudniu tego roku podatkowego. W rozliczeniu za 2021 r. limit ten wynosi 15 010,56 zł. Do dochodów tych nie wlicza się m.in. alimentów oraz zasiłku pielęgnacyjnego (zob. art. 26 ust. 7e updof).

 1. Ulga B+R

 2. Odpisy amortyzacyjne jako koszt kwalifikowany

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w całości stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli środki trwałe są wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej.

MF Odnosząc się natomiast do uznania odpisów amortyzacyjnych za koszty kwalifikowane działalności B+R, należy mieć na uwadze cytowany już art. 18d ust. 3 updop, zgodnie z którym za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w pierwszej kolejności wskazać należy, że co do zasady odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, mogą być objęte omawianą ulgą badawczo-rozwojową przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 18d updop.

Zatem, istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 18d ust. 3 updop, w ramach limitów, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, jeżeli są one rzeczywiście wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast, jeżeli służą one bieżącej działalności, odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

Wyjaśnić zatem należy, że powyższe sformułowanie oznacza, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, w całości stanowią koszt kwalifikowany, w myśl ww. przepisu, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej. Natomiast, w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej, a częściowo do bieżącej działalności, to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 9 lutego 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.416.2021.2.IZ

 1. Ewidencjonowanie wynagrodzeń stanowiących koszty kwalifikowane

Jeżeli pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, do obowiązków podatnika należy wyodrębnienie tej części wynagrodzenia, która nie jest związana z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

MF (…) przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane należności oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, związane z wynagrodzeniami pracowników, którzy realizują wskazany cel (tj. działalność badawczo-rozwojową). Należy zatem przyjąć, że to faktyczne wykonywanie określonych czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przesądza o tym, czy to wynagrodzenie (w całości lub w części) stanowi koszt kwalifikowany.

W przypadku więc, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, zasadne jest wyodrębnienie tej części wynagrodzenia, która nie jest związana z realizacją działalności badawczo-rozwojowej.

Dodatkowo należy podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy takiego wyodrębnienia (podziału) części wynagrodzenia. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego wskazane jest, aby dla celów dowodowych, prowadzona była ewidencja czasu pracy pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową podatnika, co też Spółka czyni.(...).

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego we wniosku opisu sprawy należy stwierdzić, że wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie/o dzieło) wypłacane w związku z prowadzonymi przez nich pracami badawczo-rozwojowymi, dodatkowe koszty związane z Pracownikami bez tej części wynagrodzenia która wypłacana jest za okres w którym pracownik nie wykonywał pracy będąc na urlopie czy zwolnieniu lekarskim oraz koszty w postaci składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Spółkę (bez Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane w myśl art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a updop, w przypadku, gdy stanowią po ich stronie należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz w art. 13 pkt 8 lit. a updof.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 10 lutego 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.673.2021.1.IZ

Od redakcji

Ulga B+R dotyczy kosztów kwalifikowanych związanych z przychodami pracowników, którzy zajmują się działalnością B+R. Dla skorzystania z przedmiotowej ulgi decydujące jest wykonywanie przez pracownika działalności B+R. Przychody takiego pracownika (w części przypadającej na działalność B+R) związane z jego stosunkiem pracy oraz sfinansowane przez płatnika składki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowią koszt kwalifikowany.

 1. Wynagrodzenie pracowników jako koszty kwalifikowane ulgi B+R

W przypadku gdy praca pracowników dotyczy działalności badawczo-rozwojowej, to całe wynagrodzenie pracowników, którzy są dedykowani wyłącznie do realizacji działalności B+R - w tym również wynagrodzenie za dni absencji - stanowi koszt kwalifikowany.

WSA (…) zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., odliczeniu w ramach kosztów kwalifikowanych powinny podlegać również składki sfinansowane przez płatnika - pracodawcę (Spółkę) z tytułu wynagrodzenia chorobowego oraz wynagrodzenia za czas urlopu określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu. Odmienna wykładnia ww. przepisu spowodowałaby rażącą niezgodność z literalnym brzmieniem ustawy.

Zdaniem Sądu rację ma również strona skarżąca podnosząc, że wykładnia art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. w zw. z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. prowadzi również do wniosku, że w konsekwencji wszelkie świadczenia ponoszone przez Skarżącą, które dla pracowników stanowią przychody ze stosunku pracy w rozumieniu u.p.d.o.f., w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu według ustalonej proporcji, mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. i mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Skarżącej w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe. Świadczy o tym bezpośrednia referencja w treści art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. do należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.

Reasumując, do kosztów kwalifikowanych powinny zaliczać się wszelkie należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, tj. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń łub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 25 czerwca 2021 r., sygn. akt I SA/Gl 307/21

 1. Ulga IP BOX

 1. Oprogramowanie do tworzenia kodu źródłowego

Oprogramowanie tworzone na podstawie umowy, której przedmiotem jest tworzenie kodu źródłowego do oprogramowania komputerowego, wykonywane w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej spełnia przesłanki kwalifikowanego IP, o którym mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tworzący takie oprogramowanie może skorzystać z preferencji IP Box, a tym samym objąć uzyskiwany z umowy dochód podatkiem dochodowym w wysokości 5%.

MF

(…) oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1062). Stąd oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych. (…)

Reasumując powyższe, oprogramowanie tworzone przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zawartej z Kontrahentem, której przedmiotem jest tworzenie kodu źródłowego do oprogramowania komputerowego, wykonywane w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej spełnia przesłanki kwalifikowanego IP, o którym mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, Wnioskodawca może skorzystać z preferencji IP Box, a tym samym objąć podatkiem dochodowym w wysokości 5% dochód uzyskiwany w działalności ujętej we wniosku w oparciu o art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 30 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4011.130.2021.2.MZA

 1. Wskaźnik nexus - koszty brane do obliczenia

Wydatki ponoszone na zakup sprzętu komputerowego (komputery), dzierżawę serwerów, koszty Internetu, narzędzia zewnętrzne (oprogramowanie wspomagające oraz oprogramowanie systemowe) można uznać za koszty do obliczenia wskaźnika nexus. Koszty te są uwzględniane przy wyliczeniu wysokości dochodu z kwalifikowanego IP.

MF

(…) wskaźnik nexus "(…) służy do określania tej części dochodu z kwalifikowanego IP, która podlega preferencyjnej 5% stawce podatkowej, powinien być liczony kumulatywnie na przestrzeni lat. (…)

Wobec powyższego należy podkreślić, że wysokość dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn:

- dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i

- wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem dla potrzeb obliczenia podstawy opodatkowania podlegającej preferencyjnemu opodatkowaniu stawką 5% podatnik jest zobowiązany do wyliczenia dwóch podstawowych wartości:

- dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym oraz

- wskaźnika, którym zostanie przemnożony powyższy dochód. (…)

Reasumując - wydatki ponoszone przez Zainteresowanych na zakup sprzętu komputerowego (komputery), dzierżawę serwerów, koszty Internetu, narzędzia zewnętrzne (oprogramowanie wspomagające oraz oprogramowanie systemowe) można uznać za koszty do obliczenia wskaźnika nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na potrzeby wyliczenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 29 września 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.579.2021.2.MW

Od redakcji

W przywołanej interpretacji organ podatkowy zauważył także że w przypadku poniesienia wydatku na zakup środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji podatkowej oraz mają związek z wytworzeniem, rozwojem, ulepszeniem kwalifikowanego IP, cały wydatek nie może zostać uwzględniony we wskaźniku nexus. Uwzględnić można jedynie odpisy amortyzacyjne dokonane przez podatnika w roku podatkowym, w którym będzie korzystał z preferencyjnej stawki podatkowej.

 1. Ulga mieszkaniowa

 1. Zakup udziału w nieruchomości należącej do majątku odrębnego małżonka

Podatnik, który sprzedał nieruchomość należącą do jego majątku odrębnego, może skorzystać z ulgi mieszkaniowej gdy przeznaczy środki uzyskane z tej sprzedaży na nabycie udziału w nieruchomości należącej do majątku odrębnego jego małżonka. Warunkiem skorzystania z ulgi jest to, że będzie w tej nieruchomości zamieszkiwał.

MF Reasumując, odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę w 2021 r. nieruchomości niezabudowanej, nabytej w drodze darowizny od ojca w 2018 r., stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli Wnioskodawca przeznaczy przychód uzyskany z ww. odpłatnego zbycia nieruchomości, w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na cele wskazane w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych realizowanych, poprzez zakup od żony z jej majątku osobistego udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym będzie zamieszkiwał, będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 21 stycznia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1025.2021.2.KK

 1. Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego z przyszłym małżonkiem

Wydatkowanie przez podatnika środków uzyskanych ze zbycia nieruchomości należącej do jego majątku odrębnego na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przed ślubem z przyszłym małżonkiem na zakup innej nieruchomości uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

MF Wobec tego, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, Wnioskodawczyni uważa za uprawniony wniosek, że środki uzyskane ze sprzedaży lokalu stanowiącego jej majątek osobisty, przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego przed zawarciem związku małżeńskiego wspólnie z przyszłym małżonkiem na zakup lokalu mogą zostać uznane za wydatek na własne cele mieszkaniowe podatniczki w takiej kwocie, w jakiej w istocie dokonała wydatkowania - bez ustalania dodatkowej proporcji odnoszącej się do udziału we własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

(...) Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 19 stycznia 2022 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.925.2021.1.PS

 1. Nabycie nieruchomości za granicą

Przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości w Polsce na nabycie nieruchomości w innym kraju UE uprawnia do ulgi mieszkaniowej.

MF (…) należy stwierdzić, że wydatki na nabycie Nieruchomości w Chorwacji można uznać za wydatki na własne cele mieszkaniowe w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym wydatkowanie całego przychodu ze zbycia Nieruchomości na nabycie Nieruchomości w Chorwacji spowoduje, że dochód z odpłatnego zbycia Nieruchomości może w całości korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 23 listopada 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.935.2021.1.MKA

Od redakcji

W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej podatnicy muszą pamiętać, że prawo do ulgi ustawodawca uzależnił od istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe. W przypadku Chorwacji warunek ten jest spełniony (zob. art. 26 ust. 1 zdanie pierwsze umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 19 października 1994 r. - Dz.U. z 1996 r. Nr 78. poz. 370).

 1. Nabycie mieszkania, które przed zamieszkaniem będzie czasowo wynajmowane

Podatnik, który przeznaczy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie lokalu mieszalnego, w którym ze względów rodzinnych i zawodowych nie będzie od razu mieszkał, ma prawo do ulgi mieszkaniowej. W tym przypadku nie ma znaczenia, że mieszkanie to będzie wynajmowane w okresie, w którym podatnik nie będzie w nim zamieszkiwał.

MF Reasumując: w przypadku przeznaczenia części środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży starego mieszkania na zakup nowego mieszkania, a następnie wynajmowania tego nowego mieszkania przez kilka lat przed przeprowadzką do niego Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 10 września 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.689.2021.1.MKA

Od redakcji:

Warunkiem skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest przeznaczenie środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na zakup innej nieruchomości, która będzie służyła zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Przepisy updof nie określają od kiedy i jak długo ma trwać wykorzystywanie nieruchomości do własnych celów mieszkaniowych. Należy zatem przyjąć, że zwolnienie ma zastosowanie w każdym przypadku, w którym nieruchomość będzie wykorzystywana na własne cele mieszkaniowe, bez względu na moment, w którym to nastąpi. To oznacza, że podatnik, który nabył nieruchomość i z jakichś względów nie może od razu w niej zamieszkać ma prawo do ulgi mieszkaniowej, jeżeli zamieszka w tym mieszkaniu w późniejszym okresie. Nie traci prawa do ulgi również wtedy gdy zdecyduje się to mieszkanie wynająć na okres, w którym nie będzie w nim zamieszkiwał. Prawo do ulgi w takim przypadku Dyrektor KIS potwierdził również w interpretacji indywidualnej z 4 czerwca 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.415.2021.1.MKA. Stwierdził w niej jednocześnie, że do ulgi mieszkaniowej ma prawo również taki podatnik, który po zakupie nieruchomości udostępni ją do zamieszkania najbliższym członkom jego rodziny.

Trzeba podkreślić, że sytuacja opisana w przywołanej interpretacji różni się od tej, w której podatnik posiadający już nieruchomość, w której zamieszkuje nabywa inne nieruchomości w celu ich wynajmu. W takim przypadku nie można mówić, że podatnik realizuje własne cele mieszkaniowe.

 1. Ulga termomodernizacyjna

 1. Instalacja fotowoltaiczna zamontowana poza budynkiem mieszkalnym

Dla możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej bez znaczenia pozostaje fakt, że instalacja fotowoltaiczna została zamontowana poza budynkiem mieszkalnym, o ile prąd z instalacji fotowoltaicznej będzie wykorzystany do bieżącego użytkowania na cele prywatne wyłącznie w budynku mieszkalnym.

MF Wnioskodawca w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku za 2020 r., poniesione i udokumentowane wydatki na zakup i montaż na dachu garażu instalacji fotowoltaicznej, służącej do zasilania energią elektryczną budynku mieszkalnego, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla możliwości skorzystania z przedmiotowej ulgi bez znaczenia pozostaje fakt, że instalacja fotowoltaiczna została zamontowana poza budynkiem mieszkalnym, bowiem jak wynika z opisu sprawy - prąd z instalacji fotowoltaicznej będzie wykorzystany do bieżącego użytkowania na cele prywatne wyłącznie w budynku mieszkalnym. Zatem należy uznać, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 4 lutego 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1075.2021.2.ACZ

Od redakcji

Ulga termomodernizacyjna obejmuje również instalacje fotowoltaiczne dla domu pod warunkiem, że podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem wolnostojącego budynku mieszkalnego, albo budynku wchodzącego w skład zabudowy bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Z ulgi mogą skorzystać również osoby, które uzyskały dofinansowanie w ramach rządowego programu Mój Prąd.

 1. Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej przez małżonków

Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej może dokonać tylko ten podatnik, na którego wystawione są faktury dokumentujące poniesione wydatki i który jest właścicielem budynku mieszkalnego. Każdy z małżonków dokonuje odliczenia ulgi termomodernizacyjnej w ramach własnej podstawy opodatkowania.

MF (…) wymienione we wniosku wydatki Wnioskodawczyni związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym własnością Wnioskodawczyni, udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawczynię, mogą być przez Wnioskodawczynię uwzględnione w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenia w ramach ww. ulgi może dokonać tylko ten podatnik, na którego wystawione są faktury dokumentujące poniesione wydatki i który jest właścicielem budynku mieszkalnego. Każdy z małżonków dokonuje odliczenia ulgi termomodernizacyjnej w ramach własnej podstawy opodatkowania, z tego względu w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni nie może odliczyć ulgi termomodernizacyjnej od dochodów męża, a od swojej podstawy opodatkowania. W przypadku kwoty odliczenia nieznajdującej pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega ona odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż w ciągu 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym Wnioskodawczyni poniosła pierwszy wydatek. Zaznaczyć również należy, że odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wydatki w części, w jakiej nie zostały dofinansowane z dotacji.

Z powyższych względów stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 7 października 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.421.2021.2.EC

Od redakcji

Interpretacja jest niekorzystna dla podatników. Wynika z niej, że nie ma możliwości odliczenia ulgi termomodernizacyjnej przez małżonka, który nie jest właścicielem budynku, nawet gdy wydatki były ponoszone z majątku wspólnego, a małżonek będący właścicielem budynku nie mógł jej odliczyć z powodu zbyt niskiej podstawy opodatkowania. Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje bowiem każdy z małżonków odrębnie w ramach własnej podstawy obliczenia podatku. Ustawowy limit odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej 53 000 zł odnosi się do każdego małżonka osobno.

 1. Wydatki na docieplenie dachu

Wydatki na materiały użyte do docieplenia dachu, udokumentowane fakturami VAT, a także koszty transportu elementów wykorzystanych do docieplenia dachu - udokumentowane fakturą VAT, mieszczą się w zakresie ulgi termomodernizacyjnej, W ramach ulgi nie mogą być rozliczone wydatki na utylizację "starych" elementów dachu, oraz wydatki nieudokumentowane fakturami.

MF(…) poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na materiały użyte do docieplenia dachu, udokumentowane fakturami VAT, a także koszty transportu elementów wykorzystanych do docieplenia dachu - udokumentowane fakturą VAT, mieszczą się w zakresie ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, poniesione w 2021 r. ww. wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne Wnioskodawczyni może odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy. Jednocześnie z opisu sprawy wynika, że wydatki poniesione na usługę związaną z termomodernizacją dachu nie zostaną udokumentowane fakturami VAT, zatem te wydatki nie będą mogły być odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Skoro Wnioskodawczyni nie wypełniła warunków ulgi, tzn. nie posiada faktur VAT, o których mowa w art. 26h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, również na usługę związaną z termomodernizacją, to Jej stanowisko należy w tej części uznać za nieprawidłowe.

Ponadto poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki związane z utylizacją starych elementów dachu nie będą się mieściły w zakresie ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż ww. wydatki nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zatem, Wnioskodawczyni również nie będzie mogła odliczyć ww. wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 1 lutego 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1071.2021.2.EC

Od redakcji

Załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych. Rozporządzenie jedynie ogólnie określa materiały budowlane wykorzystane w celu modernizacji istniejącego budynku, polegającej na wykonywaniu docieplenia i modernizacji systemu grzewczego. Ciężar udowodnienia zasadności odliczenia poszczególnych wydatków ponoszonych w ramach ulgi termomodernizacyjnej spoczywa zawsze na wnioskodawcy (podatniku).

 1. Podsumowanie

 1. Obliczając dochód uprawniający do skorzystania z ulgi na dziecko, rodzic powinien brać pod uwagę nie tylko dochody osiągnięte w Polsce ale również za granicą.
 2. Do limitu dochodów pełnoletniego, uczącego się dziecka należy wliczać przychody objęte ulgą dla młodych.
 3. W ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik może odliczyć tylko wydatki wymienione w art. 26 ust. 7a updof.
 4. W przypadku ulgi B+R podatnik może pomniejszyć dochód o wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane.
 5. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP (prawo własności intelektualnej) zyski z tego IP mogą być opodatkowane stawką 5% dzięki uldze IP Box.
 6. W ramach ulgi mieszkaniowej podatnik może odliczyć wydatek na zakup nieruchomości w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, wynika prawo do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.
 7. Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej może dokonać tylko ten podatnik, na którego wystawione są faktury dokumentujące poniesione wydatki i który jest właścicielem budynku mieszkalnego.
 8. Wydatki poniesione na usługę związaną z termomodernizacją które nie zostaną udokumentowane fakturami VAT, nie mogą być odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Sławomir Biliński

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", ekspert podatkowy, autor licznych publikacji z prawa podatkowego i gospodarczego

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, redaktor "MONITORA księgowego", ekspert w zakresie podatków dochodowych i VAT, autor licznych publikacji podatkowych

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK