Monitor Księgowego 5/2019, data dodania: 15.04.2019

Czy między zatwierdzeniem sprawozdania a ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych można dokonać zmian w sprawozdaniu finansowym

PROBLEM

Czy między zatwierdzeniem sprawozdania a ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych można dokonać jeszcze zmian w sprawozdaniu finansowym.

RADA

Możliwość dokonywania korekt w księgach rachunkowych i samym sprawozdaniu finansowym istnieje wyłącznie do czasu zatwierdzenia tego sprawozdania.

UZASADNIENIE

Zarówno ustawa o rachunkowości (art. 54 ust. 2 uor), jak i Krajowy Standard Rachunkowości Nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (pkt 6.7 KRS nr 7) mają zapis, że skutki zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, zmieniające wiedzę jednostki o stanie istniejącym na dzień bilansowy po dniu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, należy ujmować w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, w którym informacje te otrzymano. Oznacza to, że możliwość dokonywania korekt w księgach rachunkowych i samym sprawozdaniu finansowym istnieje wyłącznie do czasu zatwierdzenia tego sprawozdania. Po tym terminie jednostka skutki takich zdarzeń księguje na bieżąco w księgach rachunkowych nowego roku obrotowego. Następuje to:

  • przez konto "Rozliczenie wyniku finansowego" jako strata/zysk z lat ubiegłych - w przypadku zdarzeń istotnie wpływających na sprawozdanie finansowe, lub
  • według ogólnych zasad określonych w polityce rachunkowości danej firmy - w przypadku zdarzeń, które nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.

Reasumując, zatwierdzenie sprawozdania finansowego sprawia, że nie można już dokonywać jakichkolwiek zmian w księgach rachunkowych ani sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, którego sprawozdanie finansowe dotyczy. Okres 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (określony w art. 12 ust. 4 uor) jest przeznaczony jedynie na ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych i otwarcie nowych.

Podstawa prawna:

  • art. 12 ust. 4, art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 351

  • pkt 6.7 Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" - Dz.Urz. MF z 2019 r. poz. 2

Irena Pazio

główna księgowa, praktyk, ma certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK