Biuletyn VAT 2/2022, data dodania: 04.02.2022

Jak wykazać w JPK_VAT faktury korygujące błędne daty

PROBLEM

Podatnik omyłkowo wpisał nieaktualny rok na fakturze VAT w dacie wystawienia i dacie sprzedaży. Następnie wystawił fakturę korygującą błędne daty bez zmiany wartości faktury pierwotnej. W jaki sposób wykazać w JPK_VAT wystawioną fakturę korygującą?

RADA

Sposób wykazania korekty niewpływającej na wartości VAT będzie uzależniony od tego, czy podatnik złożył już plik JPK_VAT za okres rozliczeniowy, w którym powinien wykazać fakturę sprzedażową. Jeżeli pliku jeszcze nie złożono, to dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu dotyczącego sprzedaży z poprawnymi datami i numerem faktury pierwotnej w składanym JPK_VAT. Gdy plik już złożono, podatnik będzie obowiązany do skorygowania złożonego pliku JPK_VAT. W tej sytuacji korekty błędnych dat należy dokonać poprzez wystornowanie błędnego dokumentu, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z pierwotnym numerem dokumentu i podaniem prawidłowych dat.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT sprzedawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej w przypadku stwierdzenia pomyłki m.in. w dacie wystawienia faktury lub dacie sprzedaży wskazanej na fakturze. Taka korekta nie będzie jednak wpływała na wartości VAT.

W związku z tym pojawiają się wątpliwości, jak ująć w JPK_VAT faktury korygujące, które pozostają bez wpływu na wartości wykazywanego podatku. W tym zakresie przepisy podatkowe generalnie nie dają jasnej odpowiedzi. Ustawa o VAT reguluje wyłącznie kwestię rozliczania korekt, które mają wpływ na wartości podatku (tzw. korekty "in minus" lub korekty "in plus"). Jednak pewnych wskazówek w tym względzie dostarcza Ministerstwo Finansów. Zasady, które obowiązują przy dokonywaniu korekt tylko w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT (a więc tej, która nie dotyczy wartości VAT), zostały wskazane w Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją [JPK_V7M(2), JPK_V7K(2)].

Jak MF wyraźnie wskazało:

MF

Korekty błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub naliczonego dokonuje się co do zasady poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub NazwaKontrahenta). Natomiast, w przypadku gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z poprawnymi danymi.

Zasadniczo zatem sposób wykazywania korekt niewpływających na wysokość VAT będzie uzależniony od tego, czy JPK_VAT za dany okres rozliczeniowy został już złożony. Możliwe rozwiązania obrazują poniższe przykłady.

Przykład 1 - podatnik wystawił korektę po złożeniu pliku JPK_VAT

Podatnik złożył JPK za grudzień 2021 r. z błędną datą wystawienia faktury sprzedażowej o wartości netto 1000 zł, VAT 230 zł. 26 stycznia 2022 r. wystawił fakturę korygującą błędną datę. W takim przypadku powinien skorygować JPK VAT złożony za grudzień 2021 r. poprzez wystornowanie pierwotnego wpisu, tj. wpisanie kwot: wartość netto (-1000 zł), VAT (-230 zł) oraz wpisanie tej faktury jeszcze raz z prawidłowymi datami.

Przykład 2 - podatnik wystawił korektę jeszcze przed złożeniem pliku JPK_VAT

15 stycznia 2022 r. podatnik wystawił fakturę korygującą błędną datę wystawienia faktury sprzedażowej, która zgodnie z powstałym obowiązkiem podatkowym powinna być ujęta w JPK VAT składanym za grudzień 2021 r. Na dzień wystawienia korekty podatnik nie złożył jeszcze JPK_VAT za grudzień 2021 r. Zatem jest uprawniony do wykazania transakcji sprzedaży tylko w jednym wpisie w pierwotnie składanym JPK_VAT z poprawnymi danymi (poprawną datą sprzedaży).

W analizowanej sprawie sposób korekty będzie więc uzależniony od tego, czy podatnik złożył już JPK_VAT za okres rozliczeniowy, w którym powinien wykazać fakturę sprzedażową. Jeżeli podatnik nie złożył jeszcze pliku JPK_VAT, to dopuszczalne jest wykazanie faktury sprzedaży tylko w jednym wpisie z poprawnymi datami. W przeciwnym razie (tj. gdy JPK_VAT został już złożony) będzie obowiązany do korekty części ewidencyjnej JPK VAT. Korekty błędnych dat należy dokonać poprzez wystornowanie błędnego dokumentu, tj. wpisanie ze znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z pierwotnym numerem dokumentu i podaniem prawidłowych dat. Zatem korygowany JPK_VAT do tej sprzedaży będzie zawierał trzy wpisy:

  1. fakturę pierwotną z błędnymi datami,
  2. wpis stornujący ze znakiem przeciwnym (z błędnymi datami),
  3. prawidłowy wpis z prawidłowymi datami i pierwotnym numerem dokumentu.

Warto również pamiętać, że w związku z nowelizacją Kodeksu karnego skarbowego, od 1 stycznia 2022 r. nie ma już obowiązku składania tzw. czynnego żalu przy wysyłaniu korekty JPK_VAT z deklaracją (tj. w sytuacji złożenia korekty JPK_VAT dotyczącej zarówno części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej oraz samej części ewidencyjnej).

Podstawa prawna:

  • § 10 ust. 2 pkt 1 lit. d i e rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. poz. 1988 ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2382

Adrian Błaszkiewicz

ekspert w zakresie VAT

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK