Monitor Księgowego 9/2021, data dodania: 19.08.2021

Czy podatnik może wystawić fakturę korygującą do paragonu uznawanego za fakturę uproszczoną

PROBLEM

Firma X sprzedała spółce Y towar na kwotę 123 zł, w tym VAT 23 zł. Sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i udokumentowana paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, tj. spółki Y. Z uwagi na fakt, że wartość brutto paragonu nie przekraczała 450 zł a paragon zawierał numer NIP nabywcy, sprzedawca, tj. firma X, nie wystawiała "zwykłej" faktury, uznając, że paragon fiskalny stanowi tzw. fakturę uproszczoną. 2 sierpnia 2021 r. doszło do zwrotu towaru. Czy spółka X jest w takiej sytuacji uprawniona do wystawienia faktury korygującej do paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż tego towaru? Paragon nie zawiera nazwy ani adresu nabywcy, tj. spółki Y, a wyłącznie jej numer NIP.

RADA

Tak, spółka X powinna wystawić fakturę korygującą do paragonu fiskalnego uznawanego za fakturę uproszczoną. Na fakturze korygującej podatnik nie musi podawać danych nabywcy innych niż jego numer NIP, ale może je podać dobrowolnie. Nie ma zakazu podawania tych danych na fakturze korygującej.

UZASADNIENIE

Paragon fiskalny, o którym mowa w pytaniu, zawiera numer NIP nabywcy (tj. spółki Y), a jego wartość brutto nie przekracza kwoty 450 zł. Taki paragon stanowi fakturę uproszczoną (art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT).

Paragon, który stanowi fakturę uproszczoną, może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, tj.:

  • imienia i nazwiska lub nazwy adresu nabywcy,
  • danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14 ustawy o VAT (m.in. stawki i kwoty podatku), pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku.

Czytelnik ma wątpliwość, czy w związku ze zwrotem zakupionego towaru może wystawić fakturę korygującą, skoro sama sprzedaż była udokumentowana paragonem z NIP nabywcy stanowiącym fakturę uproszczoną oraz czy taka faktura korygująca powinna zawierać dane nabywcy, których na paragonie nie było.

Z pewnością podatnik powinien wystawić fakturę korygującą w przypadku, gdy dokonano zwrotu towaru, a sprzedaż była udokumentowana fakturą, choć jest to faktura uproszczona w postaci paragonu z NIP nabywcy. Należy więc stwierdzić, że podatnik ma w opisanej sytuacji obowiązek wystawienia faktury korygującej, skoro doszło do zwrotu zakupionego towaru (zob. art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

Wystawiając fakturę korygującą do paragonu stanowiącego fakturę uproszczoną, sprzedawca nie ma obowiązku podawania danych, których nie było na paragonie. Nie musi więc podawać innych danych nabywcy niż jego numer NIP.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 października 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.493.2020.1.PRM:

MF

Faktura Korygująca wystawiana przez Spółkę do Paragonu 450 może zachować charakter faktury uproszczonej. Spółka może nie podawać danych nabywcy towarów lub usług innych niż jego numer NIP.

Nie ma jednak zakazu umieszczania pozostałych danych nabywcy w treści faktury korygującej. Wystawca faktury korygującej może je tam umieścić dobrowolnie, co zostało także potwierdzone w przytoczonej interpretacji.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 106b ust. 1 pkt 1, art. 106e ust. 1 pkt 3, 8, 9 i 11-14 oraz ust. 5 pkt 3, art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz.1243

POWOŁANE INTERPRETACJE:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 1 października 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.493.2020.1.PRM)

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, autor licznych publikacji podatkowych

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK