Biuletyn VAT 7/2021, data dodania: 06.07.2021

Czy w niepublicznym NZOZ prowadzonym przez osobę fizyczną trzeba stosować kasę online

PROBLEM

Będąca lekarzem osoba fizyczna prowadzi niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Nie wymieniła jednak kasy na kasę online. Czy miała taki obowiązek?

RADA

Nie, stosowanie kasy online przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie jest konieczne. Obowiązek ten dotyczy tylko lekarzy i lekarzy dentystów (osób fizycznych). Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Od 1 lipca 2021 r. obowiązek ewidencjonowania obrotów z tytułu działalności prowadzonej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych objął m.in. usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o VAT).

Zatem nie ulega wątpliwości, że wynikający z tego przepisu obowiązek stosowania kas online nie obciąża świadczących usługi w zakresie opieki medycznej podmiotów niebędących lekarzami i lekarzami dentystami.

Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 kwietnia 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.84.2020.2.ALN) oraz z 27 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.220.2020.1.JG). Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji:

MF

Wnioskodawca jako podmiot leczniczy prowadzący działalność w formie spółki prawa handlowego w zakresie usług opieki medycznej poprzez zatrudnionych lekarzy i lekarzy dentystów, na umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych, nie podlega przepisom art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy, gdyż przepis wyraźnie wskazuje, że obowiązek wymiany z dniem 1 stycznia 2021 r. [po przedłużeniu terminów przez Ministra Finansów z 1 lipca 2021 r. - przyp. autora] kasy rejestrującej na kasę rejestrującą on-line dotyczy tylko świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach indywidualnej praktyki, a nie przez podmioty lecznicze.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku usług w zakresie opieki medycznej świadczonych przez osoby fizyczne będące lekarzami i lekarzami dentystami, lecz nie w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, lecz jako podmiot leczniczy. W takim przypadku stosowanie kasy online nie jest od 1 lipca 2021 r. konieczne.

Stanowisko to potwierdza treść interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.220.2020.1.JG), w której czytamy, że:

MF

(…) przepis wyraźnie wskazuje, że obowiązek wymiany z dniem 1 stycznia 2021 r. [po przedłużeniu terminów przez Ministra Finansów z dniem 1 lipca 2021 r. - przyp. autora] kasy rejestrującej na kasę rejestrującą on-line dotyczy tylko świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach indywidualnej praktyki, a nie przez podmioty lecznicze.

Ponadto w interpretacji tej organ podatkowy podkreślił, iż cechą charakterystyczną wykonywania zawodu w formie indywidualnej praktyki lekarskiej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na własny rachunek i własną odpowiedzialność. Jest to zdecydowana różnica między działalnością podmiotu leczniczego, w którym lekarze wykonują usługi na podstawie zawartej z nimi umowy (o pracę lub cywilnoprawnej) i udzielając świadczeń medycznych, działają na rachunek tego podmiotu i jego odpowiedzialność (wobec osób trzecich).

Z podobnym stanowiskiem możemy się także zapoznać w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 kwietnia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.123.2021.1.KP) oraz z 3 marca 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.94.2021.1.MPE).

WAŻNE!

Obowiązek ewidencjonowania na kasie online od 1 lipca 2021 r. nie zachodzi w przypadku usług w zakresie opieki medycznej świadczonych przez podmiot leczniczy zatrudniający lekarzy i lekarzy dentystów.

Również w odpowiedzi z 4 czerwca 2021 r. na interpelację poselską nr 22942 wiceminister finansów Jan Sarnowski wyjaśnił, że podmioty lecznicze prowadzące działalność w formie spółki prawa handlowego oraz świadczące usługi opieki medycznej poprzez zatrudnionych lekarzy bądź stomatologów nie mają obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej. Wymóg ten dotyczy wyłącznie świadczenia usług w zakresie opieki medycznej w ramach indywidualnej praktyki lekarzy i dentystów.

Zatem tylko w przypadku, gdy usługę medyczną na rzecz pacjenta świadczy lekarz lub dentysta w ramach indywidualnej praktyki na własny rachunek i odpowiedzialność, jest obowiązek ewidencjonowania na kasie online. Obowiązku tego nie ma, gdy zatrudniającym ich jest podmiot leczniczy.

Podstawa prawna:

  • art. 111, art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1163

Powołane interpretacje i pisma podatkowe:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 10 kwietnia 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.84.2020.2.ALN)
  • interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 27 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.220.2020.1.JG)
  • interpretacja Dyrektora KIS z 7 kwietnia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.123.2021.1.KP)
  • interpretacja Dyrektora KIS z 3 marca 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.94.2021.1.MPE)
  • odpowiedź z 4 czerwca 2021 r. na interpelację poselską nr 22942

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK