Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2022, data dodania: 20.12.2021

Polski Ład - 10 odpowiedzi na pytania o opodatkowanie przychodów z tytułu zatrudnienia

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu przychodów m.in. ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i działalności gospodarczej. Nowe przepisy ustawy o pdof zmodyfikowały zasady obliczania podatku od wynagrodzeń (wprowadzono nową skalę podatkową i kwotę zmniejszającą podatek), a także ustalono nowe preferencje podatkowe (w postaci m.in. zwolnień od podatku wybranych przychodów czy ulgi dla klasy średniej) dla niektórych grup podatników. Zmodyfikowane i nowe regulacje nadal wzbudzają wątpliwości dotyczące ich stosowania.

Poniżej przedstawiamy obecnie najczęściej pojawiające się pytania o warunki stosowania nowych przepisów ustawy o pdof, w szczególności w zakresie naliczania zobowiązań podatkowych od wynagrodzeń osób zatrudnionych.

(?) Czy do przychodów, od których zależy stosowanie ulgi dla klasy średniej, zalicza się wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z FUS

Ulga dla klasy średniej może zostać zastosowana do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Do tego rodzaju przychodów zalicza się wynagrodzenie chorobowe. Przychodami z tych źródeł nie są zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Zatem tego rodzaju przychody nie podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do obniżenia dochodu o ulgę dla klasy średniej.

Jedną ze zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu była likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości do 7,75% podstawy jej wymiaru (uchylony art. 27b ustawy o pdof).

Podatnikom o najniższych dochodach negatywne skutki tej zmiany zrekompensowało podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek. Jednak dla większości podatników jest to zmiana niekorzystna. Części z tych podatników brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku ma zastąpić tzw. ulga dla klasy średniej (art. 33 ust. 2a i 2b, art. 26 ust. 4a-4c oraz art. 44 ust. 3aa i 3ab ustawy o pdof). Jest to ulga skierowana do osób fizycznych uzyskujących przychody:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej.

W przypadku pracowników ulga dla klasy średniej jest stosowana zarówno na etapie obliczania zaliczek na podatek, jak i w ramach rozliczenia rocznego (w przypadku przedsiębiorców - należy uznać, że tylko na etapie rozliczenia rocznego). W pierwszym przypadku prawo do korzystania z ulgi dla klasy średniej oraz jej wysokość zależą od wysokości przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Natomiast w drugim przypadku prawo to jest uzależnione od sumy tych przychodów oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem podlegających odliczeniu od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne (art. 26 ust. 4a i 4b ustawy o pdof).

Biorąc to pod uwagę, należy wskazać, że tylko przychód, którym jest za czas niezdolności do pracy wynagrodzenie chorobowe, należy do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Natomiast zasiłki chorobowe należą do przychodów z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o pdof).

Zatem prowadzi to do wniosku, że przy ustalaniu prawa do ulgi dla klasy średniej czy jej wysokości nie jest uwzględniany przychód z tytułu zasiłku chorobowego.

PRZYKŁAD

Pracownik w styczniu 2022 r. osiągnął przychody ze stosunku pracy, które stanowią: wynagrodzenie zasadnicze (3500 zł), premia regulaminowa (700 zł), wynagrodzenie chorobowe (500 zł), zasiłek chorobowy (1200 zł).

Łączny przychód wynosi 5900 zł, ale do celów zastosowania ulgi dla klasy średniej jest to kwota 4700 zł. Zatem w styczniu 2022 r. dochody pracownika nie zostaną pomniejszone o kwotę ulgi dla klasy średniej (brak wymaganego minimum przychodów, które wynosi 5701 zł).

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 20 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 4a-4c, art. 33 ust. 2a i 2b, art. 44 ust. 3aa i 3ab ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270

(?) Czy rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów (250 zł) dotyczy tylko kosztów pracowniczych czy też potrącanych od przychodu z kontraktu menedżerskiego

Ze stosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów (250 zł miesięcznie) może zrezygnować nie tylko pracownik, ale też osoba uzyskująca przychody z kontraktu menedżerskiego.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy, do których przychodów są stosowane zryczałtowane koszty ich uzyskania, mogą złożyć wniosek o pobór zaliczek na podatek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 250 zł (art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof). W przypadku złożenia takiego wniosku płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tych kosztów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek (art. 32 ust. 1f zdanie pierwsze ustawy o pdof).

Przytoczony przepis bezpośrednio dotyczy pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Jednak stosuje się go odpowiednio również do poboru zaliczek na podatek od przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 41 ust. 1-1b ustawy o pdof).

Oznacza to, że wniosek o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów mogą składać nie tylko pracownicy, ale również m.in. osoby osiągające przychody z kontraktu menedżerskiego. Należy uznać, że jeżeli dana osoba uzyskuje zarówno przychody z pracy, jak i przychody z kontraktu menedżerskiego, przysługuje jej prawo do wskazania, czy miesięczne koszty uzyskania przychodów nie będą pobierane tylko od dochodów z pracy, z kontraktu menedżerskiego czy od obu rodzajów dochodów.

Wzór 1. Wniosek o pobór zaliczek na podatek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów

Warszawa, 4 stycznia 2022 r.

Andrzej Nawrocki

PESEL 78011458978

ABC Sp.j.

WNIOSEK O POBÓR MIESIĘCZNYCH ZALICZEK NA PODATEK BEZ STOSOWANIA MIESIĘCZNYCH KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Niniejszym wnoszę o pobieranie w 2022 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 32 ust. 1f tej ustawy (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn.zm.).

Andrzej Nawrocki

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 32 ust. 1f, art. 41 ust. 1-1b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270

(?) Czy po rezygnacji z ulgi dla klasy średniej można zawnioskować o jej stosowanie

Należy uznać, że podatnik, który zrezygnował ze stosowania ulgi dla klasy średniej w danym roku nie może złożyć wniosku o ponowne jej naliczanie w tym samym roku.

Pracownik może złożyć sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej. Wówczas płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego (art. 32 ust. 2a i 2b ustawy o pdof).

Z wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r. przepisów nie wynika możliwość składania przez podatników wniosków o zastosowanie ulgi dla klasy średniej, jeżeli uprzednio złożyli oni wniosek o jej niestosowanie. Zatem należy uznać, że złożenie takiego wniosku nie odniesie żadnego skutku. Podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi dopiero w kolejnym roku.

W związku z tym podatnicy powinni z rozwagą podchodzić do składania wniosków o zaniechanie stosowania ulgi dla klasy średniej. Na podstawie obowiązujących przepisów z takich wniosków nie można się bowiem wycofać przed końcem roku podatkowego.

Wzór 2. Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Warszawa, 4 stycznia 2022 r.

Andrzej Nawrocki

PESEL 78011458978

ABC Sp.j.

WNIOSEK O NIEPOMNIEJSZANIE DOCHODU O KWOTĘ ULGI DLA PRACOWNIKÓW

Niniejszym na podstawie art. 32 ust. 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) wnoszę o niepomniejszanie dochodu o kwotę miesięcznej ulgi dla pracowników wynikającej z art. 32 ust. 2a ww. ustawy.

Andrzej Nawrocki

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 32 ust. 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270

(?) Jeżeli pracownik ma zawartą więcej niż jedną umowę o pracę z różnymi pracodawcami, to czy ulgę dla klasy średniej może stosować tylko jeden z nich

Ulgę dla klasy średniej może stosować każdy pracodawca, u którego pracownik osiąga przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Pracownik może jednak korzystać z ulgi pod warunkiem, że suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów ze wszystkich stosunków pracy wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekroczy kwoty 133 692 zł.

Ulga dla klasy średniej jest skierowana do osób fizycznych uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, a także osób fizycznych osiągających opodatkowane według skali podatkowej przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku pracowników ulga dla klasy średniej jest stosowana zarówno na etapie obliczania zaliczek na podatek, jak i w ramach rozliczenia rocznego (art. 33 ust. 2a i 2b oraz art. 44 ust. 3aa i 3ab ustawy o pdof). W przypadku przedsiębiorców ulga jest rozliczana w zeznaniu rocznym. Jednak z przepisów nie wynika, aby ulga dla klasy średniej mogła być stosowana tylko przez jeden zakład pracy. W konsekwencji może ją zastosować przy obliczaniu podatku każdy z pracodawców (art. 33 ust. 2a ustawy o pdof). Ulga jest jednak ograniczona co do wysokości. Przysługuje, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł (art. 26 ust. 4a ustawy o pdof).

Należy zauważyć, że podatnicy mogą złożyć wniosek do pracodawcy o niedokonywanie odliczenia od dochodu z tytułu ulgi dla klasy średniej. W takim przypadku pracodawca nie dokonuje tego pomniejszenia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek (art. 33 ust. 2b ustawy o pdof). Pracownicy zatrudnieni w dwóch lub więcej zakładach pracy powinni rozważyć złożenie takiego wniosku w swoich zakładach pracy. Jeżeli bowiem tego nie zrobią, istnieje duże prawdopodobieństwo dopłaty znacznej kwoty podatku w ramach rozliczenia rocznego (jeżeli łączna kwota odliczeń z tytułu ulgi przekroczy roczną kwotę tej ulgi).

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 26 ust. 4a-4c, art. 33 ust. 2a i 2b, art. 44 ust. 3aa i 3ab ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270

(?) Czy zleceniobiorca może odwołać wniosek o niepobieranie podatku od dochodów ze zlecenia

Należy uznać, że zleceniobiorca nie może wycofać uprzednio złożonego wniosku o niepobieranie podatku od dochodów ze zlecenia za dany rok.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy uzyskujący przychody m.in. z umów zlecenia i o dzieło mogą złożyć płatnikowi podatku od tych przychodów sporządzony na piśmie wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek (art. 13 pkt 2 i 4-9, art. 18 w zw. z art. 41 ust. 1c ustawy o pdof). Prawo do złożenia takiego wniosku przysługuje podatnikom:

 • których roczne dochody nie przekroczą 30 000 zł, oraz
 • którzy nie osiągają innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika, od których zaliczki na podatek są obliczane z uwzględnieniem pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, lub są opłacane na zasadach przewidzianych dla zaliczek od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych - według skali podatkowej).

Podatnik składa wniosek odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Wzór 3. Wnioskek o niepobieranie zaliczek na podatek

Warszawa, 4 stycznia 2022 r.

Andrzej Nawrocki

PESEL 78011458978

ABC Sp.j.

WNIOSEK O NIEPOBIERANIE ZALICZEK NA PODATEK

Niniejszym, na podstawie art. 41 ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) wnoszę o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ww. ustawy, osiąganych u płatnika podatku w 2022 r.

Jednocześnie oświadczam, że:

 • uzyskane przeze mnie roczne dochody nie przekroczą 30 000 zł, oraz

 • nie osiągam innych dochodów (z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych od płatnika podatku, od których zaliczki na podatek są obliczane z uwzględnieniem pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, lub są opłacane na zasadach przewidzianych dla zaliczek od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych - według skali podatkowej).

Andrzej Nawrocki

Jeżeli podatnik złoży taki wniosek, płatnik nie pobiera zaliczek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Jednak z wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r. przepisów nie wynika możliwość składania przez podatników wniosków wycofujących, tj. o pobieranie zaliczek od ww. przychodów. Należy zatem uznać, że nie jest możliwe składanie takich wniosków.

Zatem podatnicy powinni z rozwagą podchodzić do składania wniosków o niepobieranie podatku w danym roku. Na podstawie obowiązujących regulacji z takich wniosków nie można się bowiem wycofać przed końcem roku podatkowego.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 41 ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270

(?) Czy ze zwolnienia z podatku dla podatnika z czworgiem dzieci może skorzystać osoba, która rozlicza się podatkowo jako osoba samotnie wychowująca dzieci

Tak. Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca co najmniej czworo dzieci nie wpływa na prawo takiego podatnika do skorzystania ze zwolnienia z podatku osiąganych przychodów obowiązującego od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowe zwolnienie z podatku obejmujące przychody podatników, którzy w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

 • małoletnich;
 • pełnoletnich, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • pełnoletnich do ukończenia 25 roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:

- nie stosowały przepisów o podatku liniowym (art. 30c ustawy o pdof) lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy (chodzi tu o pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,

- nie podlegały opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

- nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (na zasadach ogólnych - według skali podatkowej) lub art. 30b (z tytułu dochodów od papierów wartościowych) lub przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152 (odpowiednio z tytułu ulgi dla podatników do 26 lat lub przenoszących miejsce zamieszkania do Polski), w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej,

- wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało, lub sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu albo umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywali ciążący na nich obowiązek alimentacyjny albo sprawowali funkcję rodziny zastępczej (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o pdof).

Zwolnienie to obejmuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł przychody osiągnięte:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach określonych przepisami art. 27 ustawy o pdof (na zasadach ogólnych według skali podatkowej), art. 30c ustawy o pdof (w formie podatku liniowego) lub art. 30ca updof (w ramach kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. IP BOX) albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zwolnienia tego nie można łączyć z rozliczaniem podatku dochodowego jako osoba samotnie wychowująca dzieci, gdyż możliwość takiego rozliczenia została zlikwidowana od 1 stycznia 2022 r. (uchylony art. 6 ust. 4-4b ustawy o pdof). W zamian w obecnym stanie prawnym osoby samotnie wychowujące dziecko są uprawnione do odliczenia od podatku w zeznaniu rocznym kwoty 1500 zł (art. 27ea ustawy o pdof).

Nie ma przy tym przeszkód, aby osoba samotnie wychowująca dzieci, korzystająca z ww. zwolnienia, odliczyła od podatku w zeznaniu rocznym ww. kwotę. Taka możliwość będzie dotyczyła rozliczenia za 2022 r.

Korzystanie ze wskazanego zwolnienia w 2022 r. przez osoby wychowujące co najmniej czworo dzieci w 2022 r. nie wyłącza możliwości rozliczenia się przez te osoby za 2021 r. na zasadach obowiązujących do końca 2021 r.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 21 ust. 1 pkt 153, art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270

(?) Czy pracownik, który ma zawartą ze swoim pracodawcą umowę zlecenia może złożyć wniosek o niepobieranie podatku od przychodu z tej umowy i jednocześnie korzystać z ulgi dla klasy średniej

Tak. Podatnicy uzyskujący od swojego pracodawcy przychody ze stosunku pracy i zlecenia mogą korzystać odpowiednio z ulgi dla klasy średniej (pod warunkiem osiągania przychodów w wysokości miesięcznej wynoszącej co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającej 11 141 zł).

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy osiągający przychody m.in. z umów zlecenia mogą złożyć płatnikowi podatku z tego tytułu wnioski o niepobieranie zaliczek od tych przychodów (art. 41 ust. 1c w zw. z art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy o pdof).

Prawo do złożenia takiego wniosku przysługuje podatnikom:

 • których roczne dochody nie przekroczą 30 000 zł, oraz
 • którzy nie osiągają innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika, od których zaliczki na podatek są obliczane z uwzględnieniem pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, lub są opłacane na zasadach przewidzianych dla zaliczek od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).

Podatnik składa wniosek odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Z przepisów ustawy o pdof nie wynika, aby złożenie takiego wniosku miało jakiekolwiek znaczenie dla jednoczesnego stosowania ulgi dla klasy średniej przez płatników. Nie ma zatem przeszkód, aby pracownik uprawniony do korzystania z ulgi dla klasy średniej złożył wniosek o niepobieranie podatku od przychodów ze zlecenia. W takim przypadku obliczając zaliczkę na podatek od dochodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, płatnik nadal będzie odliczał tę ulgę. Podatnik musi natomiast wziąć pod uwagę roczne limity tej ulgi (przychody muszą mieścić się w granicach od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie).

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 32 ust. 2a i 2b, art. 41 ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270

(?) Czy niepobieranie podatku od dochodu do 30 000 zł na podstawie wniosku podatnika dotyczy też przychodów z umów o dzieło z przekazaniem praw autorskich

Tak. Podatnik osiągający przychody z umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich może złożyć płatnikowi podatku wniosek o niepobieranie zaliczek od tych przychodów.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy osiągający przychody z umów zlecenia mogą złożyć płatnikowi podatku z tego tytułu wnioski o niepobieranie zaliczek od tych przychodów (art. 41 ust. 1c w zw. z art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy o pdof).

Prawo do złożenia takiego wniosku przysługuje podatnikom:

 • których roczne dochody nie przekroczą 30 000 zł, oraz
 • którzy nie osiągają innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, lub są opłacane na zasadach przewidzianych dla zaliczek od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych - według skali podatkowej).

Podatnik składa wniosek odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Wniosek o niepobieranie podatku mogą również składać podatnicy uzyskujący przychody z umów o dzieło z przekazaniem praw autorskich. Są to bowiem przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o pdof, które obejmuje taki wniosek (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2018 r., 0114-KDIP3-3.4011.75.2018.2.IM). Zatem podatnicy uzyskujący przychody z umów o dzieło z przekazaniem praw autorskich mogą składać wnioski o niepobieranie zaliczek na podatek na podstawie art. 41 ust. 1c ustawy o pdof.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 41 ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2018 r. (0114-KDIP3-3.4011.75.2018.2.IM)

(?) Czy od 1 stycznia 2022 r. składkę zdrowotną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy

W 2022 r. przedsiębiorca nie zaliczy składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodów poniesionych z tytułu działalności gospodarczej.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych w roku podatkowym przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o pdof). W konsekwencji składek zdrowotnych nie można w 2022 r. zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270

(?) Czy składka zdrowotna za 2021 r. podlega odliczeniu od podatku, który zostanie zapłacony w 2022 r.?

Nie. W 2022 r. nie ma już możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, mimo że dotyczy ona 2021 r. Odnosi się to zarówno osób zatrudnionych, jak i do przedsiębiorców. Z takiego rozwiązania płatnicy podatku mogli korzystać do końca 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 r. została wyłączona możliwość odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne (uchylony m.in. art. 27b ustawy o pdof).

Nowe przepisy należy stosować do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. (art. 70 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw). Z przepisów przejściowych wskazanej ustawy zmieniającej ustawę o pdof nie wynika, aby do składek zdrowotnych opłaconych w 2022 r. za 2021 r. można było stosować przepisy obowiązujące do końca 2021 r. W konsekwencji w tym zakresie zastosowanie mają nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. Zatem zapłacona w 2022 r. składka zdrowotna za 2021 r. nie może zostać odliczona od podatku.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 70 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2021 r. poz. 2105

PODSUMOWANIE:

 1. W kwocie przychodów uprawniających do stosowania ulgi dla klasy średniej nie należy uwzględniać zasiłków (w szczególności chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczenia rehabilitacyjnego).
 2. Ze zryczałtowanych zwykłych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów (250 zł) może zrezygnować zarówno pracownik, jak i menedżer realizujący kontrakt czy umowę o zarządzanie.
 3. Z ulgi dla klasy średniej może skorzystać pracownik u każdego z pracodawców, u których jest zatrudniony.
 4. Należy uznać, że nie można odwołać złożonego w danym roku wniosku o niepobieranie podatku od dochodów ze zlecenia, tak jak i wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej (jeżeli pracownik zrezygnował z niej w danym roku).
 5. Od 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej, choćby była należna za 2021 r.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK