Poradnik Rachunkowości Budżetowej 9/2021, data dodania: 18.08.2021

Zmiany w klasyfikacji budżetowej, w tym nowe paragrafy dla oświaty - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

Zakres regulacji

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 26 lipca 2021 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382).

Zmiany dotyczą symboli i nazw działów oraz paragrafów dochodowych i wydatkowych, a także zasad grupowania wydatków JST. Wynikają z dostosowania podziałek klasyfikacyjnych do wymogów Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

Część zmian ma charakter porządkujący i dostosowujący podziałki klasyfikacyjne do zmienionych przepisów ustawowych.

Zmiany i nowości dotyczą poszczególnych załączników do rozporządzenia - nr 2, 3, 4 i 7. Między innymi zostały wprowadzone dwa nowe paragrafy wydatkowe dla oświaty, a konkretnie dotyczące wynagrodzeń nauczycieli:

 • 479 "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli",
 • 480 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli".

Paragrafy 479 i 480 zostały wyodrębnione z paragrafów 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" i 404 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne". Zmiany te dotyczą wynagrodzeń wszystkich nauczycieli. Nie ma tu znaczenia status organu prowadzącego. Oznacza to, że wynagrodzenia i trzynastkę nauczycieli oraz pracowników obsługi trzeba będzie, począwszy od uchwały budżetowej na 2022 r., zaplanować i ujmować oddzielnie.

Rozporządzenie określa różne terminy wejścia w życie poszczególnych zapisów.

Zastosowanie w praktyce

1. Rozporządzenie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r., z wyjątkami, które wchodzą w życie od:

 • 30 lipca 2021 r., z mocą wsteczną od 1 lipca 2021 r. - zmiany podziałek dotyczących wykonania budżetu państwa w zakresie klasyfikowania VAT,
 • 1 stycznia 2021 r. - nowa opłata na rzecz budżetu UE,
 • 30 lipca 2021 r., z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. - zmiany podziałek dotyczących wykonania budżetów JST w zakresie środków otrzymanych na zwalczanie COVID-19.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego (a więc do 30 października 2021 r.) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania uchwały budżetowej na 2021 r. do zmian wynikających z rozporządzenia, wchodzących w życie od 30 lipca 2021 r. i działających z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. W uchwałach należy uwzględnić nowe paragrafy dochodowe: 218, 609 i 610. Po dostosowaniu uchwał budżetowych nowe podziałki klasyfikacji budżetowej trzeba wprowadzić w ewidencji księgowej jednostki (plan, wykonanie) i przeksięgować do nich kwoty ujęte w podziałkach stosowanych do czasu zmiany.

3. Zmiany w podziałkach klasyfikacji budżetowej i terminy ich wejścia w życie przedstawia tabela.

Tabela. Terminy wejścia w życie i stosowania zmian w klasyfikacji budżetowej

Lp.

Zakres zmian

Data wejścia w życie i rozpoczęcie stosowania

I. Zmiany w klasyfikacji rozdziałów - załącznik nr 2

1.

W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" uchylono rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi". W to miejsce wprowadzono dwa nowe rozdziały:

 • 01043 "Infrastruktura wodociągowa wsi",
 • 01044 "Infrastruktura sanitacyjna wsi".

Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. i po raz pierwszy należy je zastosować do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2022 r.

2.

W dziale 500 - "Handel" zmieniono nazwę rozdziału 50003 "Agencja Rezerw Materiałowych" na 50003 "Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych".

3.

W dziale 600 - "Transport i łączność":

 1. zmieniono nazwę rozdziału 60018 "Działalność Funduszu Dróg Samorządowych" na 60018 "Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg";
 2. dodano cztery nowe rozdziały wraz z objaśnieniami:
 • 60019 "Płatne parkowanie",
 • 60020 "Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych"

Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371).

 • 60021 "Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych"

Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dworców i zintegrowanych węzłów przesiadkowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 27 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 • 60022 "Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych".

Zmiany z pkt 1 wchodzą w życie od 30 lipca 2021 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany z pkt 2 wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. i po raz pierwszy należy je zastosować do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2022 r.

4.

W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa":

 • dodano rozdział 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy",
 • zmieniono nazwę rozdziału 70021 "Towarzystwa budownictwa społecznego" na 70021 "Społeczne inicjatywy mieszkaniowe".

Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. i po raz pierwszy należy je zastosować do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2022 r.

5.

W dziale 710 - "Działalność usługowa" do rozdziału 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" dodano objaśnienia:

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym również odszkodowania i opłaty związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.

W dziale 750 - "Administracja publiczna" dodano cztery nowe rozdziały:

 • 75004 "Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15",
 • 75088 "Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów",
 • 75089 "Działalność Instytutu Finansów",
 • 75090 "Działalność Instytutu De Republica".

7.

W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":

 1. zmieniono nazwy rozdziałów:
 • 75602 "Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego" na 75602 "Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego",
 • 75603 "Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" na 75603 "Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych";
 1. dodano trzy nowe rozdziały:
 • 75659 "Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej - schemat unijny",
 • 75660 "Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej - schemat nieunijny",
 • 75661 "Wpłaty z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej - schemat importu".

Zmiany z pkt 1 wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. i po raz pierwszy należy je zastosować do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2022 r.

Zmiany z pkt 2 wchodzą w życie od 30 lipca 2021 r. z mocą wsteczną od 1 lipca 2021 r.

8.

W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dodano rozdział 80107 "Świetlice szkolne", zamiast uchylonego w dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziału 85401 "Świetlice szkolne".

Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. i po raz pierwszy należy je zastosować do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2022 r.

9.

Po dziale 926 - "Kultura fizyczna" dodano objaśnienia:

W jednostkach samorządu terytorialnego w rozdziałach:

 • 01043, 01044,
 • 02001, 02002,
 • 40002,
 • 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022,
 • 63003,
 • 70005, 70007,
 • 71004, 71012, 71015,
 • 90001, 90003, 90004, 90005,
 • 92503

ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziale: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017, wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach wymienionych w tiret od pierwszego do dziewiątego dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji.

II. Zmiany paragrafów dochodowych - załącznik nr 3

1.

Dodano trzy nowe paragrafy wraz z objaśnieniami:

 • 218 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"

Paragraf ten dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn.zm.).

 • 609 "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"

Paragraf ten dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z wyłączeniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 • 610 "Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych".

Zmiany wchodzą w życie 30 lipca 2021 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.

2.

Zmieniono opis katalogu paragrafów dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 uofp, uzupełniając go o nowe paragrafy 609 i 610.

III. Zmiany paragrafów wydatkowych - załącznik nr 4

1.

Dodano objaśnienia do paragrafu 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Paragraf ten nie obejmuje wynagrodzeń osobowych nauczycieli, o których mowa w paragrafie 479.

Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. i po raz pierwszy należy je zastosować do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2022 r.

2.

Zmieniono objaśnienia do paragrafów:

  1. 404 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Paragraf ten:

 • obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1872),
 • nie obejmuje dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, o którym mowa w paragrafie 480.
  1. 422 "Zakup środków żywności"

Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów i w przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, uczestników obozów, więźniów, żołnierzy, z wyjątkiem wydatków na wyżywienie uczestników szkoleń, klasyfikowanych w paragrafach 455 i 470. Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki dochodów. Paragraf ten obejmuje także wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza żywego przeznaczonego do uboju na własne potrzeby wymienionych zakładów. Paragraf ten obejmuje również zakup karmy dla zwierząt oraz ryczałt pieniężny za wyżywienie psów służbowych.

3.

Dodano trzy nowe paragrafy:

 1. 479 "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli",
 2. 480 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli",
 3. 858 "Wpłata obliczona na podstawie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi".

Zmiany z pkt 1-2 wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. i po raz pierwszy należy je zastosować do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2022 r.

Zmiany z pkt 3 wchodzą w życie 30 lipca 2021 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.

4.

Zmieniono opisy do katalogów grup wydatków bieżących jednostek budżetowych i wydatków na wynagrodzenia w JST oraz środków własnych UE. Dostosowano wyliczone w nich paragrafy do nowego wykazu paragrafów.

Zmiana opisu katalogu wydatków środków europejskich wchodzi w życie 30 lipca 2021 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Pozostałe zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 r.

IV. Zmiany paragrafów wydatkowych dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego - załącznik nr 7

1.

Zmieniono nazwy pozycji w paragrafach 401 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" i 404 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne". Usunięto z nich zapis "bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela". Po zmianach nazwy tych pozycji brzmią:

 • 401003 "Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania",
 • 401004 "Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania",
 • 401008 "Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania",
 • 404003 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania".

Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. i po raz pierwszy należy je zastosować do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2022 r.

2.

Uchylono pozycje:

 • 401005 "Wynagrodzenia dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela",
 • 401006 "Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela",
 • 401009 "Nagrody uznaniowe dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela",
 • 404004 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela".

3.

Dodano nową pozycję w paragrafie 443 "Różne opłaty i składki" o nazwie 443004 "Wkłady pieniężne na potrzeby zabezpieczenia przedsięwzięć realizowanych przez wojska sojusznicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

4.

Dodano nowy paragraf 479 "Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" z pozycjami:

 • 479001 "Wynagrodzenia dla nauczycieli",
 • 479002 "Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla nauczycieli",
 • 479003 "Nagrody uznaniowe dla nauczycieli".

Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli RIO

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK