Monitor Księgowego 9/2021, data dodania: 19.08.2021

Polski Ład - tabela planowanych zmian w podatkach

MF opublikował projekt z 26 lipca 2021 r. dotyczący zmian podatkowych, które mają być wprowadzone w ramach programu Polski Ład. Dla podatników PIT przewiduje się m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł oraz wzrost limitu drugiego progu podatkowego do 120 000 zł. Podatnicy CIT skorzystają m.in. w szerszym zakresie z tzw. estońskiego CIT, a podatnicy VAT będą mogli tworzyć grupy podatkowe. Niestety nie wszystkie propozycje są dla podatników korzystne, dlatego warto już dziś się z nimi zapoznać. Planowane zmiany mają zasadniczo wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. Poniżej przedstawiamy ich omówienie w ujęciu tabelarycznym.

Tabela. Projektowane zmiany podatkowe.

Lp.

Projektowane zmiany w PIT

Podwyżka kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30 000 zł dla wszystkich podatników, niezależnie od zarobków. Obecnie kwota wolna wynosi 8000 zł. W tej wysokości jest dostępna tylko dla najmniej zarabiających podatników. Dla podatników zarabiających powyżej 8000 zł kwota wolna od podatku zmniejsza się. W większości przypadków wynosi ona tylko 3091 zł.

Wyższy limit II progu podatkowego

Do 120 000 zł ma zostać podwyższony drugi próg podatkowy, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka PIT. Obecnie próg ten wynosi 85 528 zł

Wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla klasy średniej

Ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla klasy średniej. Działanie nowej ulgi będzie bardzo ograniczone, tj.:

 • skorzystają z niej tylko pracownicy; nie będzie przysługiwać osobom prowadzącym działalność gospodarczą i osobom wykonującym wolne zawody na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło,
 • nie znajdzie zastosowania do przychodów pracowników z praw autorskich, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów,
 • obejmie tylko pracowników zarabiających miesięcznie od 5701 zł do 11 141 zł, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie; pracownicy, których zarobki nie będą mieściły się w tych widełkach nie skorzystają z ulgi.

Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej

Sposób naliczania składki zdrowotnej ma zostać ujednolicony dla wszystkich podatników. Zarówno w przypadku pracowników, jak i przedsiębiorców będzie uzależniony od wysokości uzyskiwanego dochodu. Wraz ze zmianami zasad opłacania składki zdrowotnej ma zostać zlikwidowana możliwość jej odliczania od podatku. Obecnie podatnik może odliczyć od podatku 7,75% podstawy wymiaru tej składki. W 2022 r. nie odliczy nic.

Ryczałt z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych będzie zależny od mocy a nie pojemności silnika

Wysokość ryczałtów z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych nie zmieni się. Nadal mają one wynosić 250 zł albo 400 zł. Ma się natomiast zmienić wskaźnik, od którego będzie zależała wysokość ustalanego pracownikowi ryczałtu. Obecnie wysokość ryczałtu jest uzależniona od pojemności silnika. Po zmianach ma być uzależniona od mocy silnika. Ryczałt w wysokości 250 zł miesięcznie ma być ustalany dla samochodów o mocy silnika do 60 kW. Zostanie również wprost zapisane, że ryczałt w tej wysokości będzie ustalany pracownikom wykorzystującym do celów prywatnych firmowy samochód elektryczny albo napędzany wodorem. W przypadku pozostałych samochodów ryczałt ma wynosić 400 zł miesięcznie.

Sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego będzie przychodem z działalności

Zmianie ma ulec sposób rozliczania sprzedaży samochodów i innych rzeczy ruchomych wykupywanych z leasingu operacyjnego na cele prywatne. Przedsiębiorcy, którzy dokonają sprzedaży takich rzeczy w ciągu 6 lat od dnia ich wykupu, będą musieli rozpoznać przychód z działalności gospodarczej. Obecnie przychód ze sprzedaży samochodów oraz innych rzeczy wykupywanych z leasingu operacyjnego na cele prywatne powstaje tylko wtedy, gdy sprzedaż następuje przed upływem 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym doszło do wykupu. Przychód taki jest rozliczany jako przychód ze sprzedaży rzeczy, a nie przychód z działalności gospodarczej. W przypadku gdy sprzedaż rzeczy ruchomych następuje po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym doszło do wykupu przychód ze sprzedaży nie podlega w ogóle opodatkowaniu PIT. W praktyce większość podatników wykupujących rzeczy ruchome z leasingu operacyjnego odczekuje pół roku, dzięki czemu unika opodatkowania.

Mniej korzystna amortyzacja składników wprowadzanych do działalności z majątku prywatnego

Ma się zmienić sposób ustalania wartości początkowej składników majątku, które przed wprowadzeniem do działalności gospodarczej były wykorzystywane do celów prywatnych. Wartość początkowa takich składników majątku ma być ustalana według ceny ich nabycia albo według wartości rynkowej jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu. Obecnie podatnik wprowadzający prywatny składnik majątku do działalności gospodarczej ustala jego wartość początkową według ceny nabycia, bez uwzględniania spadku wartości takiego składnika. W praktyce oznacza to amortyzację używanego środka trwałego tak jak nowego.

Przychody z udziału w badaniach i eksperymentach

Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście mają zostać zaliczone przychody z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty działające na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowelizacja ma pozwolić na objęcie, zazwyczaj niewielkich wypłat z ww. tytułów, 17% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wykluczy to zobowiązanie podatników do wykazywania tych przychodów w rocznych zeznaniach podatkowych, jak również wystawiania przez płatników (uczelnie wyższe) wobec tych niskich przychodów rocznych informacji PIT-11.

Wyższe koszty dla pełniących funkcje społeczne i obywatelskie

Podatnicy uzyskujący przychody z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich mają zyskać możliwość stosowania 20% kosztów uzyskania przychodów. Obecnie tacy podatnicy mają prawo do kosztów podatkowych w wysokości 250 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 3000 zł za rok podatkowy. Jeżeli podatnik uzyskuje ww. przychody od więcej niż jednego podmiotu, wysokość kosztów nie może przekroczyć za rok podatkowy kwoty 4500 zł.

Zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika będzie przychodem do opodatkowania

Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej ma zostać uznany przychód z otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w spółce niebędącej osobą prawną. Obecnie, w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, orzecznictwo sądowe uznaje, że nie powstaje przychód do opodatkowania.

Składniki majątku otrzymane po likwidacji spółki będą mogły być opodatkowane

Do przychodów z kapitałów pieniężnych mają być zaliczone otrzymane przez wspólnika składniki majątku z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną, z likwidacji takiej spółki lub ze zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku. Obecnie przychody takie nie są w Polsce opodatkowane. Po zmianie opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegał będzie dochód stanowiący nadwyżkę wartości rynkowej otrzymanych przez wspólnika składników majątku nad wydatkami na ich nabycie lub wytworzenie poniesionymi przez spółkę lub wspólnika.

Będzie więcej zwolnień z PIT

Katalog zwolnień przedmiotowych z PIT ma zostać rozszerzony. Po zmianach zwolnione z PIT mają być m.in.:

 • odsetki otrzymane w związku z nieterminową wypłatą należności zwolnionych od podatku na podstawie ustawy PIT,
 • przychody uzyskiwane przez nielegalnie zatrudnionych pracowników albo pracowników zatrudnionych legalnie, ale uzyskujących część wynagrodzenia "pod stołem" - w przypadku stwierdzenia tego rodzaju praktyk,
 • stypendia doktorskie i inne środki finansowe otrzymane w ramach konkursów na stypendia doktorskie organizowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz stypendia naukowe otrzymane na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej.

Zmiany w zasadach wspólnego rozliczania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci

 • Prawo do złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków ma zostać przyznane także podatnikom:
 • którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego, za który składają zeznanie podatkowe, pod warunkiem, że małżeństwo i wspólność majątkowa pomiędzy tymi małżonkami trwała od dnia zawarcia małżeństwa do końca tego roku podatkowego. Obecnie wniosek o wspólne opodatkowanie mogą złożyć tylko małżonkowie, którzy pozostają w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy, za który składają zeznanie,
 • których małżonek zmarł w roku zawarcia związku małżeńskiego lub w roku następnym zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy.
 • Ma zostać przywrócony zapis, że z preferencyjnego rozliczenia rocznego przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci może korzystać tylko jeden z rodziców. Tym samym zostaną rozwiane wątpliwości co do możliwości korzystania z tego preferencyjnego sposobu opodatkowania przez oboje rodziców, którzy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.
 • Możliwość korzystania z prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko ma zostać rozszerzona o podatników opodatkowanych podatkiem liniowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w zakresie opodatkowania przychodów innych niż z tytułu tzw. najmu prywatnego, jeżeli tacy podatnicy złożą zerowy PIT-36L albo PIT-28.

Rozszerzenie katalogu wydatków objętych ulgą rehabilitacyjną

Katalog wydatków uprawniających do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej ma zostać rozszerzony. Podatnicy mają zyskać możliwość odliczenia wydatków poniesionych na:

 • zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem; wydatki te będą podlegały odliczeniu bez limitu,
 • odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, a także odpłatność za przejazdy środkami transportu publicznego związane z takim pobytem; wydatki te będą podlegały odliczeniu bez limitu,
 • pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne; wydatki te będą podlegały odliczeniu do kwoty 2280 zł rocznie.

Poszerzony będzie zakres niektórych z istniejących obecnie odliczeń. Podatnicy mają zyskać możliwość odliczania wszystkich wydatków poniesionych:

 • na przewóz osoby niepełnosprawnej i dzieci niepełnosprawnych do lat 16; obecnie mogą odliczyć tylko wydatki związane z przewozem takich osób na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • na zabiegi rehabilitacyjne; obecnie mogą odliczyć tylko wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne, które odbyły się w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Ulga na dziecko tylko dla rodzica zamieszkującego z dzieckiem

Mają zostać doprecyzowane zasady odliczania ulgi przez rozwiedzionych/ pozostających w separacji rodziców, którzy nie mogą dojść do porozumienia co do wysokości przysługującego im odliczenia. Obecnie każdy z takich rodziców może odliczyć 50% ulgi. Po nowelizacji prawo do odliczenia ulgi po połowie będą mieli tylko rodzice, którzy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną albo zamieszkują wspólnie z dzieckiem i wspólnie sprawują nad nim pieczę. W przypadku gdy dziecko po rozwodzie/w okresie separacji zamieszkuje tylko z jednym rodziców prawo do ulgi będzie przysługiwało w 100% tylko temu rodzicowi.

Ulga mieszkaniowa - będzie można łatwiej odliczyć wydatki na spłatę kredytu i odsetek

Podatnicy dokonujący sprzedaży nieruchomości mają zyskać możliwość odliczania w ramach ulgi mieszkaniowej jako wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość, niezależnie od tego, czy w kosztach uzyskania przychodów uwzględnione zostały wydatki sfinansowane tym kredytem (pożyczką), dotyczące zakupu (kosztu nabycia) i nakładów na przedmiotową nieruchomość.

Ulga na remont i konserwację zabytkowych nieruchomości

To nowa ulga, która ma być adresowana do właścicieli lub współwłaścicieli zabytków nieruchomych, opłacających podatek według skali podatkowej, podatek liniowy albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Odliczeniu mają podlegać wydatki poniesione na:

1) wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytkowego budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,

2) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków,

3) odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w zabytkowym budynku pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim.

Odliczenia, o których mowa:

 • w pkt 1 i 2 - nie będą mogły przekroczyć 50% poniesionych wydatków,
 • w pkt 3 - nie będą mogły przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, nie więcej jednak niż 500 000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.

Ulga z tytułu inwestycji w alternatywne spółki inwestycyjne

To nowa ulga, dzięki której podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej albo podatek liniowy mają zyskać możliwość odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej, albo spółki kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% udziałów (akcji), pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez co najmniej 2 lata. Odliczenie z tego tytułu nie będzie mogło przekroczyć w roku podatkowym kwoty 250 000 zł. Z ulgi skorzystają przede wszystkim podatnicy inwestujący w start-upy, za pośrednictwem funduszy venture capital.

Ułatwienia dla Polaków powracających z zagranicy

Aby zachęcić Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju, ma zostać wprowadzona:

 • ulga na powrót pracowników i małego biznesu. Z ulgi tej będą mogły skorzystać osoby, które przez minimum 3 lata mieszkały i pracowały za granicą i które zdecydują się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. Dzięki tej uldze tacy podatnicy przez 4 lata od powrotu do Polski płacić będą niższy podatek dochodowy. Z odliczenia będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym przez niego dzieckiem.
 • ryczałt dla nowych inwestorów. To rozwiązanie ma polegać na tym, że od dochodów, które Polak powracający do Polski osiągać będzie poza Polską, nie zapłaci w Polsce wyższego podatku niż 200 000 zł. W zamian będzie musiał inwestować w Polsce 100 000 zł rocznie w przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu społecznym, np. w innowacje, naukę, kulturę czy sport. Dochody osiągnięte w Polsce opodatkowane będą na normalnych zasadach.
 • program VOLUNTARY DISCLOSURE. W ramach tego programu podatnik ma uzyskać możliwość złożenia do urzędu skarbowego wniosku o opodatkowanie nieujawnionych dotychczas dochodów 8% ryczałtowym podatkiem dochodowym. Zadeklarowany w ten sposób dochód ma być zwolniony z dodatkowego opodatkowania i z ewentualnych odsetek. Wniosek o opodatkowanie ma podlegać opłacie w wysokości 1% dochodu, nie niższej niż 1000 zł i nie wyższej niż 30 000 zł. Będzie go można złożyć w terminie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Podatnik będzie musiał wpłacić należny ryczałt w terminie 30 dni następujących po dniu złożenia wniosku. Z programu będzie można skorzystać tylko raz.

Urząd skarbowy, do którego należy składać zeznanie roczne

Ma zostać zmieniona właściwość urzędu skarbowego, do którego podatnik powinien składać zeznanie roczne PIT. Ma nim być urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania. Obecnie takim urzędem jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

Lp.

Ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa

1.

Obniżka stawek ryczałtu ewidencjonowanego

Z 17% do 14% mają zostać obniżone stawki ryczałtu dla podatników świadczących usługi:

 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
 • architektoniczne i inżynierskie; badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Obecnie przychody uzyskiwane z ww. usług mogą być opodatkowane według dwóch stawek ryczałtu, tj. 17%, jeżeli osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli osobiście, bez zatrudniania innych osób, oraz 15%, jeżeli są osiągane z pomocą osób zatrudnionych.

Dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży ITC stawka ryczałtu ewidencjonowanego ma zostać obniżona z 15% do 12%.

2.

Likwidacja opodatkowania kartą podatkową

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mają utracić prawo do wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Możliwość stosowania opodatkowania w tej formie ma zostać zachowana wyłącznie dla podatników, którzy korzystali z opodatkowania kartą na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania.

Lp.

Projektowane zmiany w CIT

Zmiana terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych

Nowo utworzona spółka jawna oraz spółka jawna powstała z przekształcenia innej spółki ma być podatnikiem CIT w przypadku niezłożenia informacji o wspólnikach w terminie 14 dni, licząc od dnia zarejestrowania. Obecnie taką informację należy złożyć przed rozpoczęciem roku obrotowego. Zmiana ma rozstrzygać wątpliwości interpretacyjne, jakie mogły pojawić się u nowo tworzonych spółek jawnych.

Ułatwienia dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK)

Planowane ułatwienia dla PGK mają polegać na:

 • obniżeniu minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK (z 500 000 zł na spółkę do 250 000 zł),
 • złagodzeniu warunku braku powiązań między spółkami tworzącymi PGK (obecnie spółki zależne wchodzące w skład PGK nie mogą posiadać udziału w innych spółkach zależnych tworzących PGK),
 • zlikwidowaniu warunku rentowności (obecnie jest to rentowność na poziomie 2% udziału dochodu w przychodach),
 • wprowadzeniu korzystniejszych warunków rozliczania strat poniesionych przez członków PGK.

Wprowadzenie domniemania, że zarząd spółki jest w Polsce

Jeżeli podatnik (spółka) ma w swoim organie:

 • kontrolnym,
 • stanowiącym,
 • zarządzającym

osobę stale zamieszkującą w Polsce, to ma powstawać domniemanie, że zarząd spółki znajduje się w Polsce. W takim wypadku spółka ma podlegać obowiązkowi podatkowemu w naszym kraju.

Złagodzenie warunków uprawniających do wyboru estońskiego CIT

Planowane jest złagodzenie warunków, spełnienie których umożliwia spółkom kapitałowym wybór rozliczenia w estońskim CIT. Odpowiednio:

 • zniesiony ma zostać limit przychodów (obecnie 100 mln zł rocznie);
 • zlikwidowany ma zostać wymóg minimalnych nakładów na inwestycje;
 • z estońskiego CIT mają móc korzystać także spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne;
 • zniesiony ma być tzw. podatek na wejście (podatek płacony od różnicy między wynikiem podatkowym a bilansowym). Będzie on płacony tylko wtedy, gdy firma wyjdzie z estońskiego CIT przed upływem 4 lat.

Rozszerzono katalog przychodów z zysków kapitałowych

Za przychody z zysków kapitałowych mają być uważane także:

 • przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów;
 • przychody z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, w wyniku których Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku.

Cienka kapitalizacja - zmiana zasad obliczania limitu kosztów finansowania dłużnego

Polski Ład ma zmienić sposób obliczania limitu kosztów finansowania dłużnego (tj. kosztów związanych z uzyskaniem finansowania, takich jak odsetki, opłaty, prowizje premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań, koszty zabezpieczenia zobowiązań). Podatnicy mają być obowiązani do wyłączenia z kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego będzie przewyższała 3 mln zł albo wyłączona nadwyżka zostanie obliczona według nowego wzoru. Przepis ma przeciwdziałać sytuacjom obniżenia dochodu podatkowego w ramach grupy podmiotów powiązanych na skutek przekształcenia finansowania dłużnego w finansowanie własne.

7.

Ulga konsolidacyjna

Podatnik będący przedsiębiorcą, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, ma zyskać możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania tzw. "kwalifikowanych wydatków" na nabycie udziałów lub akcji spółki posiadającej osobowość prawną. Maksymalna wielkość takiego pomniejszenia nie mogłaby jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250 000 zł. Kwalifikowanymi wydatkami na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej mają być np. wydatki na obsługę prawną transakcji nabycia udziałów lub akcji, w tym na ich wycenę (due diligence). Do wydatków takich ma nie być zaliczana cena zapłacona przez podatnika za nabywane udziały (akcje) oraz koszty finansowania dłużnego związanego z takim nabyciem. Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków. Opisana ulga ma pomóc podatnikom w restrukturyzacjach, które mogą stać się konieczne po kryzysie gospodarczym związanym z pandemią.

8.

Świadczenia na rzecz wspólników - nowe wyłączenie z kosztów

Do wydatków niestanowiących kosztów podatkowych mają zostać zaliczone tzw. ukryte dywidendy. Wyłączone z kosztów podatkowych mają być wydatki ponoszone w związku z transakcjami dokonywanymi ze wspólnikami podatnika lub podmiotami powiązanymi z nimi pośrednio lub bezpośrednio (ograniczenie ma dotyczyć transakcji o nierynkowym charakterze). Świadczenia takie mają być także wyłączone z kosztów, jeżeli fiskus dowiedzie, że w przypadku niewykonania świadczenia podatnik dysponowałby zyskiem netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy, w którym świadczenie to zostało uwzględnione w wyniku finansowym.

9.

Nowa ulga na debiut na giełdzie (ulga na IPO)

Podstawa opodatkowania tzw. debiutantów giełdowych ma być pomniejszana o kwotę stanowiącą:

  1. 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
  2. 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł

- poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

Odliczenia, mają być dokonywane w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik wprowadził swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.

10.

Wprowadzenie spółek holdingowych

Polski Ład ma wprowadzić nowy typ opodatkowania spółek, tzw. spółki holdingowe. Ma to być alternatywa dla:

 • stosowania zwolnień z dywidendy,
 • podatkowej grupy kapitałowej.

Spółki holdingowe mają korzystać:

 • ze zwolnienia z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych (krajowych lub zagranicznych),
 • z pełnego zwolnienia z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych (przy zachowaniu warunków określonych przepisami CIT).

Podstawowym warunkiem skorzystania z powyższych preferencji ma być posiadanie przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej przez minimum rok. Rozwiązanie to ma objąć także podmioty spoza UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej (w przeciwieństwie do zwolnienia dywidendowego).

Lp.

Projektowane zmiany wspólne dla PIT oraz CIT

1.

Nielegalne zatrudnianie pracowników będzie podatkowo nieopłacalne

Mają zostać wprowadzone regulacje zniechęcające pracodawców do nielegalnego zatrudniania pracowników albo wypłacania legalnie zatrudnionym pracownikom części wynagrodzenia "pod stołem". W przypadku ujawnienia tego rodzaju praktyk:

 • przychody uzyskiwane przez nielegalnie zatrudnionych pracowników albo pracowników zatrudnionych legalnie, ale uzyskujących część wynagrodzenia "pod stołem" mają być zwolnione z PIT,
 • pracodawcy mają mieć obowiązek doliczenia do swoich przychodów wartości pracy nielegalnie zatrudnionych pracowników ustalonej za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pracodawcy mają zostać pozbawieni możliwości zaliczania do kosztów wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym nielegalnie albo wypłaconych "pod stołem" oraz składek na ubezpieczenia emerytalne od takich wynagrodzeń.

2.

Likwidacja możliwości amortyzacji nieruchomości o charakterze mieszkalnym

Ma zostać zlikwidowana możliwość amortyzacji:

 • budynków mieszkalnych,
 • lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

- wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.

3.

Wyższe odliczenie w ramach ulgi B+R

Centra badawcze mają zyskać możliwość odliczania 200% wszystkich kosztów kwalifikowanych, w tym kosztów pracowniczych (obecnie odliczają tylko 150% takich kosztów). Pozostali podatnicy mają zyskać możliwość odliczania 200% pracowniczych kosztów kwalifikowanych (obecnie odliczają tylko 100% tego rodzaju kosztów).

4.

IP BOX będzie można łączyć z B+R

Podatnicy komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP BOX mają zyskać możliwość korzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R. Obecnie nie mają takiej możliwości.

5.

Ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę

To nowa ulga, która ma być dostępna dla przedsiębiorców chcących wspierać naukę, edukację, kulturę i sport. Dzięki tej uldze przedsiębiorcy, oprócz możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na ww. cele do kosztów uzyskania przychodów, mają zyskać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% tych wydatków. Kwota odliczenia nie będzie jednak mogła przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Odliczenia przedsiębiorca ma dokonywać w zeznaniu rocznym.

6.

Ulga na prototyp

To nowa ulga, która ma być dostępna dla przedsiębiorców, którzy opracują nowy produkt, dotychczas niefunkcjonujący na rynku. Z tytułu ulgi na prototyp przedsiębiorcy mają zyskać możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie, nie więcej jednak niż 10% dochodu. Odliczenia mają dokonywać w zeznaniu rocznym.

7.

Ulga na ekspansję

To nowa ulga, która ma być dostępna dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Ma objąć wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na zwiększenie sprzedaży wytworzonych przez niego produktów, takie jak np. wydatki na uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji. Dzięki uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone przez przedsiębiorców dwukrotnie, tj. raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi do kwoty 1 mln zł. Odliczenia przedsiębiorca ma dokonywać w zeznaniu rocznym.

8.

Ulga na robotyzację

To nowa ulga, która ma być dostępna dla przedsiębiorców, którzy poniosą wydatki na robotyzację. Do tego rodzaju wydatków mają być zaliczane m.in. wydatki na zakup i instalację robota przemysłowego. Dzięki tej uldze przedsiębiorcy, oprócz możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na robotyzację do kosztów uzyskania przychodów, mają również zyskać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% takich wydatków. Kwota odliczenia nie będzie jednak mogła przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Odliczenia przedsiębiorca ma dokonywać w zeznaniu rocznym.

9.

Ulga na innowacyjnych pracowników

To nowa ulga, która ma być dostępna dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Dzięki uldze na innowacyjnych pracowników przedsiębiorca ma zyskać możliwość pomniejszania zaliczek potrącanych z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, a także umów z przeniesieniem praw autorskich o koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi B+R.

10.

Ceny transferowe - ułatwienia i uproszczenia

Polski Ład przewiduje wiele ułatwień i uproszczeń dla podmiotów powiązanych w zakresie tzw. cen transferowych. I tak :

 • wprowadzone ma być wydłużenie terminów:
 • na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podatnika (przedłużenie o jeden miesiąc),
 • na złożenie informacji o cenach transferowych - do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podatnika (przedłużenie o 2 miesiące),
 • na przedstawienie dokumentacji w przypadku żądania przedłożenia dokumentacji przez organ podatkowy - z 7 do 14 dni;
 • zniesiony zostanie obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania;
 • dla niektórych transakcji zlikwidowany zostanie obowiązek zawarcia analizy porównawczej lub zgodności w lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 • wprowadzona zostanie możliwość podpisywania informacji o cenach transferowych także przez prokurenta działającego zgodnie z zasadami reprezentacji oraz pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem;
 • zlikwidowany zostanie obowiązek złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu. Oświadczenie to będzie stanowiło część informacji o cenach transferowych (tzw. TPR).

11.

Działania restrukturyzacyjne mają być neutralne warunkowo

Neutralność podatkowa transakcji wymiany udziałów (PIT i CIT) ma być zachowana po spełnieniu dodatkowych warunków, tj. aby:

 • zbywane przez wspólnika udziały (akcje) nie były nabyte lub objęte w wyniku innej transakcji wymiany udziałów albo przydzielone wcześniej w wyniku łączenia lub podziału podmiotów oraz
 • wartość nabywanych przez wspólnika udziałów (akcji) przyjęta dla celów podatkowych była nie wyższa niż wartość zbywanych przez tego wspólnika udziałów (akcji), jaka byłaby przyjęta dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do wymiany udziałów.

Zmienione mają być zasady ustalenia przychodów i kosztów w przypadku połączenia lub podziału spółek. Ograniczone ma być korzystanie z przesunięcia momentu opodatkowania dochodu z podziału lub łączenia spółek, gdy w wyniku podziału majątek przejmowany na skutek podziału nie stanowi przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP). Ograniczenie ma mieć postać wymogu spełniania dodatkowych warunków.

Ograniczenia mają także dotyczyć korzystania ze zwolnienia aportów w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Warunkiem korzystania z tego zwolnienia ma być, aby spółka otrzymująca wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki majątku wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład.

12.

Wprowadzenie ulgi na terminal

Wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego będą:

 • zaliczane w 100% do kosztów uzyskania przychodów i
 • ponownie odliczane od dochodu w ramach ulgi podatkowej (do limitów określonych w ustawie).

13.

Doprecyzowanie exit tax

Podatek od wyjścia (exit tax) jest płacony od niezrealizowanych zysków w przypadku przenoszenia firmy poza granice Polski. Obecnie podatek ten jest omijany poprzez pośrednie przeniesienie własności biznesu, np. poprzez połączenia polskiej firmy z zagraniczną lub wniesienie polskiego biznesu aportem do zagranicznej firmy. Planowane jest wprowadzenie opodatkowania exit tax także w takich przypadkach.

14.

Księgi i ewidencje będą wysyłane do organów podatkowych

Od 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy mają mieć obowiązek:

 • prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych (chodzi o księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych),
 • przesyłania ksiąg podatkowych do fiskusa w trakcie roku (miesięcznie lub kwartalnie) - ten obowiązek będzie dotyczył podatników PIT i ryczałtowców. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do organów podatkowych będą przekazywać ewidencję przychodów, a także wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • przesyłania do urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego ksiąg i ewidencji służących rozliczeniu zeznania rocznego - ten obowiązek mają mieć wszyscy podatnicy, w tym także podatnicy CIT.

15.

Zagraniczne jednostki kontrolowane - rozszerzenie zakresu opodatkowania

Za zagraniczną jednostkę kontrolowaną (CFC) mają być uważane także podmioty, w których polski podatnik posiada:

 • samodzielnie lub
 • wspólnie z podmiotami powiązanymi lub z innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Polski

- bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w zarządzaniu jednostką. "Innymi podatnikami", o których tu mowa, mają być podatnicy, którzy posiadają co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w zarządzaniu jednostką lub 25% prawa do uczestnictwa w zysku spółki.

Ma zostać również poszerzony katalog przychodów pasywnych, dla których przekroczenie progu 33% konstytuuje zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Do katalogu mają być dołączone świadczone usługi niematerialne, takie jak usługi doradcze, księgowe, badania rynku, z tytułu najmu, odsetek itp.

Za CFC mają także być uznawane:

 • spółki, które w swoich aktywach posiadają aktywa generujące przychody pasywne o wartości odpowiadającej co najmniej 50% wartości wszystkich aktywów podmiotu, a których przychody o charakterze pasywnym mają być niższe niż 30% wartości aktywów i należności,
 • spółki osiągające "ponadnormatywny" dochód, nieznajdujący pokrycia w posiadanych aktywach - dochód ten będzie ustalony według następującego algorytmu:

(b + c +d) x 20%,

w którym: b to wartość bilansowa aktywów jednostki, c to roczne koszty zatrudnienia jednostki d to zakumulowana (zsumowana) dotychczasowa wartość odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Jeżeli dochód jednostki przekroczy wskazaną wyżej wartość, to, przy zachowaniu innych warunków, będzie ona uznana za CFC.

16.

Zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT)

Polski Ład to także zmiany w systemie poboru podatku u źródła. Mają one prowadzić do zawężenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku. Zakres opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła ma z kolei być rozszerzony na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Lp.

Projektowane zmiany w VAT

1.

Wspólne rozliczanie w ramach Grupy VAT

Podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie ma zostać umożliwione wspólne rozliczanie dla potrzeb VAT w ramach nowego podmiotu, jakim będzie grupa VAT. Działanie w ramach grupy VAT będzie dobrowolne. Głównym celem tworzenia grup VAT ma być uproszczenie rozliczeń pomiędzy jej członkami. Obecnie czynności dokonywane w ramach podmiotów powiązanych są dokumentowane fakturami VAT, a każdy z nich składa odrębnie plik JPK_VAT. W wyniku planowanych zmian dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do grupy VAT na swoją rzecz nie będą stanowiły czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Oznacza to neutralność podatkową wewnątrz grupy VAT, a co za tym idzie brak fakturowania wewnątrz grupy. Ponadto grupa VAT będzie składała jeden zbiorczy plik JPK_VAT zamiast oddzielnych plików składanych przez poszczególnych członków grupy. Jeżeli chodzi o rozliczenia na zewnątrz grupy, to dostawy towarów i świadczenie usług przez podmiot należący do grupy VAT na rzecz podmiotu do niej nienależącego mają być uważane za dokonane przez tą grupę, a nie przez członka grupy. Z kolei dostawy towarów i świadczenie usług na rzecz podmiotu należącego do grupy VAT przez podmiot do niej nienależący mają być uważane za dokonane na rzecz tej grupy, a nie na rzecz jej członka. Aby utworzyć grupę VAT, grupa podatników będzie musiała zawrzeć umowę o jej utworzeniu w formie pisemnej.

2.

Porozumienie podatkowe wyłączy prawo do WIS

W związku z wprowadzeniem do przepisów Ordynacji podatkowej instytucji porozumienia podatkowego (PI), czyli umowy pomiędzy inwestorem a organem podatkowym, dotyczącej skutków podatkowych planowanej przez niego inwestycji (zob. dział Ordynacja podatkowa), ma zostać doprecyzowane, że jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS jest przedmiotem zawartego już PI, a więc PI zawiera klasyfikację oraz stawkę VAT towaru, którego dotyczy wniosek o wydanie WIS, to WIS nie zostanie wydana. Na postanowienie Dyrektora KIS o odmowie wydania WIS w takiej sytuacji podatnikowi ma służyć zażalenie.

3.

Wprowadzenie opcji opodatkowania usług finansowych

Podatnicy świadczący usługi finansowe na rzecz innych podatników mają zyskać możliwość ich opodatkowania VAT. Obecnie funkcjonujące zwolnienie z VAT dla usług finansowych powoduje, że podatek naliczony związany z ich świadczeniem nie podlega, co do zasady, odliczeniu. Możliwość opodatkowania VAT usług finansowych spowoduje powstanie u podmiotów świadczących te usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach związanych ze świadczeniem tych usług. Z kolei podmioty będące nabywcami takich usług mają zyskać prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie opodatkowanych usług finansowych na ogólnych zasadach, tj. jeżeli usługi te będą związane z wykonywaniem przez nich czynności opodatkowanych. Podatnik rezygnujący ze zwolnienia z VAT i wybierający opodatkowanie tym podatkiem będzie zobowiązany do opodatkowania wszystkich świadczonych przez siebie usług finansowych. Nie będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia w odniesieniu tylko do niektórych ze świadczonych usług. Podatnik, który dokona wyboru opodatkowania usług finansowych, ma być związany takim wyborem przez okres co najmniej 2 lat od momentu rezygnacji ze zwolnienia.

4.

Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

Podatnicy mają zyskać możliwość uzyskania zwrotu VAT w terminie 15 dni (tzw. szybki zwrot VAT). Podstawowym warunkiem uprawniającym podatnika do otrzymania zwrotu w terminie 15 dni będzie posiadanie przez niego minimum 80% udziału płatności bezgotówkowych z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej online udokumentowanej paragonami w stosunku do łącznej sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy. Do wartości łącznej sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie nie będzie się wliczało wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami, o których mowa w art. 106h ust. 2 ustawy o VAT. Warunek ten będzie musiał być spełniony przez 3 kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie przez jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik wystąpi z wnioskiem o szybki zwrot. Za płatności bezgotówkowe mają być uważane płatności zrealizowane z użyciem instrumentów płatniczych, takich jak karta, wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu. Ustawodawca planuje wprowadzić okres przejściowy, w którym podatników ubiegających się o szybki zwrot VAT ma obowiązywać niższy udział płatności bezgotówkowych. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. wystarczającym warunkiem uzyskania takiego zwrotu ma być posiadanie udziału płatności bezgotówkowych w wysokości 65%.

Lp.

Projektowane zmiany w Prawie przedsiębiorców - skutki podatkowe

1.

Obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami

Limit płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami (tzw. business to business - B2B) ma być obniżony z obecnych 15 000 zł do 8000 zł. Tym samym obniżony zostanie już istniejący próg zaliczania płatności gotówkowych do kosztów podatkowych w podatkach dochodowych.

2.

Obowiązek zapewnienia klientom możliwości dokonywania płatności drogą elektroniczną

Przedsiębiorcy mają być zobowiązani do zapewnienia swoim klientom możliwości dokonywania płatności drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu. Obowiązek ma obejmować tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych, czyli takich, których roczny przychód przekracza 20 000 zł. Odpowiednio ustawodawca wprowadził omówioną już ulgę na terminal w podatku dochodowym.

L.p.

Projektowane zmiany w ustawie o prawach konsumenta

1.

Wprowadzenie limitu płatności gotówkowych dla transakcji z konsumentami

Ma zostać wprowadzony limit dla transakcji gotówkowych dokonywanych z konsumentami (tzw. consummer to business - C2B) w kwocie 20 000 zł. Tym samym osoby fizyczne nabywające od przedsiębiorców towary i usługi za kwoty przekraczające 20 000 zł mają być zobowiązane do dokonywania płatności przelewem. Przypominamy, że obecnie nie ma limitu płatności gotówką dla konsumentów w transakcjach z przedsiębiorcą. Podatnikom, którzy w związku z wprowadzeniem tej regulacji nabędą terminal płatniczy, przypominamy że ustawodawca wprowadził z tego tytułu omówioną wcześniej ulgę na terminal w podatku dochodowym.

Lp.

Projektowane zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa

1.

Porozumienia inwestycyjne

Ma zostać wprowadzona instytucja tzw. "porozumienia inwestycyjnego", czyli umowy zawieranej z Ministrem Finansów, zbliżone do wprowadzonego niedawno Programu Współdziałania.

Do porozumienia inwestycyjnego mają przystępować podmioty (lub grupy podmiotów), które planują lub dopiero rozpoczęły inwestycję na terytorium Polski, o ile wartość inwestycji będzie wynosić co najmniej 50 mln zł. Porozumienie inwestycyjne ma obejmować skutki podatkowe inwestycji, w szczególności ocenę inwestycji z uwzględnieniem:

 • przepisów o cenach transferowych,
 • klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania czy też
 • klasyfikacji wyrobów akcyzowych oraz
 • określenia właściwej stawki VAT dla towaru lub usługi.

Porozumienie inwestycyjne ma zatem zastąpić konieczność występowania przez planującego inwestycję np. o

 • interpretację indywidualną,
 • wiążącą informację stawkową,
 • wiążąca informację akcyzową,
 • uprzednie porozumienie cenowe i
 • opinię zabezpieczającą.

Rozstrzygane tymi dokumentami kwestie prawnopodatkowe mają być uwzględniane w porozumieniu. Porozumienie inwestycyjne ma wyłączać określenie przez organ podatkowy zobowiązania podatkowego (wysokości straty) w zakresie, w jakim wykazany przez podatnika dochód (strata) został ustalony zgodnie z danym porozumieniem. Porozumienie inwestycyjne ma obowiązywać przez okres uzgodniony w porozumieniu, nie dłuższy jednak niż 5 lat podatkowych. Inwestor będzie mógł wypowiedzieć porozumienie w każdej chwili, zaś Minister Finansów jedynie w ściśle określonych przypadkach.

Lp.

Projektowane zmiany w ustawie o KAS

1.

Nowa forma zabezpieczenia "tymczasowe zajęcie ruchomości"

Funkcjonariusz KAS ma mieć prawo w toku kontroli celno-skarbowej do tymczasowego zajęcia ruchomości kontrolowanego na poczet prowadzonej wobec niego przez naczelnika urzędu skarbowego egzekucji administracyjnej na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne łącznie przekraczające 10 000 zł. Tymczasowemu zajęciu ruchomości mają podlegać ruchomości zobowiązanego znajdujące się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej osoby. Zbycie rzeczy ma nie mieć wpływu na zajęcie.

2.

Wprowadzenie "nabycia sprawdzającego"

W ramach Polskiego Ładu ma zostać wprowadzona nowa forma kontroli w postaci nabycia sprawdzającego. Ma to na celu zwalczanie "szarej strefy" związanej z:

 • nierejestrowaniem sprzedaży na kasach rejestrujących,
 • niewystawianiem albo niewydawaniem paragonu fiskalnego.

Nabycie sprawdzające ma dotyczyć faktycznego sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego poprzez dokonanie przez organ podatkowy zakupu towaru lub usługi. Nabycie sprawdzające ma dotyczyć wyłącznie sprawdzenia realizacji obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej i wydawania paragonów fiskalnych. Ma ono kończyć się:

 • notatką służbową - w przypadku braku naruszeń lub
 • mandatem i protokołem - w przypadku stwierdzenie naruszenia.

Towar nabyty w ramach tej czynności będzie zwracany sprzedawcy a uiszczona cena będzie zwracana sprawdzającemu.

3.

Wprowadzenie możliwości informowania podatników o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych

Szef KAS ma zyskać możliwość informowania podatników o ryzyku występowania w obrocie towarami lub usługami dostarczanymi do podatnika lub kontrahenta tego podatnika co najmniej jednego dostawcy, który może pełnić rolę znikającego podatnika. Wysłanie takiego ostrzeżenia będzie zależne od uznania Szefa KAS. Nieotrzymanie takiego listu ostrzegającego przez podatnika nie zwalnia podatnika z obowiązku dochowania należytej staranności. W toku kontroli lub postępowania podatkowego podatnik nie bedzie mógł się powoływać na brak otrzymania takiego listu. Otrzymanie takiego listu nie będzie się wiązało z żadnymi dodatkowymi obowiązkami po stronie podatnika. Podatnik nie bedzie miał np. obowiązku powiadomienia organu o znanych mu faktach, które mogą mieć znaczenie dla sprawy.

Lp.

Projektowane zmiany w PCC

1.

Nowe wyłączenie z PCC

Na podstawie art. 8c ust. 1 ustawy o VAT dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy mają nie podlegać opodatkowaniu VAT. Takie transakcje mają być także wyłączone z opodatkowania PCC. Wyjątkiem od tego wyłączenia mają jednak być dokonywane w ramach grupy VAT:

 • umowy sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Źródło:

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - nr z wykazu prac legislacyjnych UD260; opubl. na www.mf.gov.pl

Sławomir Biliński

prawnik, ekspert podatkowy, redaktor "MONITORA księgowego",

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor "MONITORA księgowego"

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK