Rachunkowość Budżetowa 21/2019 [dodatek: Rachunkowość w oświacie], data dodania: 22.10.2019

Wrześniowa podstawa naliczania nagrody jubileuszowej

PROBLEM: Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej na dzień 30 września 2019 r. Czy w związku z tym do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej należało przyjąć godziny ponadwymiarowe za wrzesień 2019 r. (godziny ponadwymiarowe za wrzesień były wypłacone w tym samym dniu, gdy nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej)?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), w przedstawionej sytuacji należy uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, które zostały faktycznie przepracowane w miesiącu wrześniu.

UZASADNIENIE: Nagroda jubileuszowa jest jednym ze składników wynagrodzenia nauczyciela, który przysługuje w związku z wypracowaniem określonego w przepisach okresu pracy. Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

  1. za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;
  2. za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;
  3. za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;
  4. za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;
  5. za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Podstawa nagrody jubileuszowej

Zasady przyznawania świadczenia zostały skonkretyzowane w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (dalej: rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych nauczycieli). W świetle zapisu § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nagród jubileuszowych nauczycieli, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Godziny ponadwymiarowe w podstawie nagrody jubileuszowej

Uwzględniając regulacje zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli, na potrzeby ustalenia podstawy nagrody jubileuszowej, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc wypłaty nagrody, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wypłaty nagrody. Z powołanego przepisu wynika więc, że w podstawie nagrody jubileuszowej należy uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw z miesięcy danego roku szkolnego - tj. tego roku szkolnego, w którym nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej, a w przedstawionej sytuacji należy uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw faktycznie przepracowane w miesiącu wrześniu.

STANOWISKO MEN

(…) w przypadku nabycia przez nauczyciela prawa do nagrody jubileuszowej i wypłaty tej nagrody we wrześniu, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oblicza się w średniej wysokości z miesięcy roku szkolnego poprzedzających 30 września, czyli są to właściwie godziny ponadwymiarowe przyznane nauczycielowi we wrześniu, z uwzględnieniem godzinowej stawki wynagrodzenia przysługującej nauczycielowi w tym miesiącu. (…)

Źródło: http://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/6110-men-kiedy-wypaca-nauczycielowi-nagrod-jubileuszow - dostęp z 25 września 2019 r.)

PODSTAWY PRAWNE

  • art. 47 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 967; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1287)

  • § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. Nr 128, poz. 1418)

  • § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737)

©℗

AGATA PISZKO

prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska; posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK