Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 1/2021 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 02.01.2021

Ściąga. PPK - obowiązki podmiotów zatrudniających od 1 stycznia 2021 r.

Najważniejsze daty wdrożenia systemu PPK od 1 stycznia 2021 r.

Podmiot zatrudniający

Objęcie ustawą o PPK

Porozumienie w sprawie wyboru instytucji finansowej

Umowa o zarządzanie PPK

Umowa o prowadzenie PPK

Podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób*

od 1 stycznia 2021 r.

do 23 marca 2021 r.

do 23 kwietnia 2021 r.

do 10 maja 2021 r.

Pozostałe podmioty zatrudniające**

do 23 marca 2021 r.

do 23 kwietnia 2021 r.

do 10 maja 2021 r.

Jednostki sektora finansów publicznych

do 26 lutego 2021 r.

do 26 marca 2021 r.

do 10 kwietnia 2021 r.

* Z wyłączeniem sektora finansów publicznych.

** Podmioty zatrudniające, które dotychczas nie utworzyły PPK, z wyłączeniem sektora finansów publicznych.

Podmioty zobowiązane do tworzenia PPK od 1 stycznia 2021 r.
oraz podmioty zwolnione

Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK

Podmioty zwolnione z obowiązku tworzenia PPK

Podmioty zatrudniające w rozumieniu ustawy o PPK, tj.:

● pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy,

● zleceniodawcy,

● nakładcy,

● rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych,

● podmioty, w których działają rady nadzorcze, jeżeli ich członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

PPK nie tworzą następujące podmioty:

● osoba fizyczna zatrudniająca - w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą - inną osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (np. osoby zatrudniające opiekunki do dzieci, dorywczą pomoc domową);

● mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;

● pracodawca, który w terminie, w którym ustawa o PPK ma do niego zastosowanie, prowadzi PPE i w związku z tym:

- nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 wynagrodzenia oraz

- do PPE przystąpiło co najmniej 25 osób zatrudnionych.

Wymienione warunki muszą być spełnione zasadniczo w całym okresie, w którym dzięki prowadzeniu PPE podmiot zatrudniający nie decyduje się na prowadzenie PPK.

Najważniejsze zasady przy wyborze instytucji finansowej do prowadzenia PPK

● Wyboru instytucji finansowej można dokonać wyłącznie spośród instytucji umieszczonych w ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) i prezentowanych na portalu PPK (www.mojeppk.pl).

● Wyboru instytucji finansowej do prowadzenia PPK podmiot zatrudniający dokonuje w porozumieniu z działającą w zakładzie zakładową organizacją związkową, a jeśli taka u niego nie funkcjonuje - w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie.

● Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie co do wyboru instytucji finansowej, decyzja o wyborze takiej instytucji należy do pracodawcy.

● Dokonując wyboru instytucji finansowej, należy kierować się najlepiej rozumianym interesem osób zatrudnionych - pomocna będzie ocena takich aspektów, jak np.: renoma instytucji finansowej, czas jej obecności na rynku finansowym, koszty zarządzania planem kapitałowym, wyniki finansowe uzyskiwane przez daną instytucję w przeszłości, kwestie technicznej obsługi PPK i wsparcia w zakresie IT.

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK - osoby zatrudnione do uwzględnienia w załączniku do umowy

Umowę o prowadzenie PPK zawiera się na rzecz osób zatrudnionych, tj. osób:

● świadczących pracę na podstawie umowy o pracę (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 Kodeksu pracy) albo umowy zlecenia (lub innej umowy o tym charakterze), umowy agencyjnej, umowy o pracę nakładczą,

● będących członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

● będących członkami rad nadzorczych,

● przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

jeżeli podlegają z ww. tytułów obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zasady uwzględniania osób zatrudnionych w załączniku do umowy o prowadzenie PPK (kryteria wieku, stażu i daty zatrudnienia)

Osoby zatrudnione na dzień objęcia ustawą o PPK, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

Osoby zatrudnione po dacie objęcia ustawą o PPK, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

l nadal pozostają w zatrudnieniu,

● ukończyły 18 lat i nie ukończyły 55 roku życia oraz przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK nie złożyły deklaracji o rezygnacji lub

● mają ukończony 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia oraz złożyły wniosek o przystąpienie do PPK*.

l nadal pozostają w zatrudnieniu,

● spełniają kryterium stażowe, tj. posiadają w danym podmiocie zatrudniającym łącznie 90 dni zatrudnienia,

● ukończyły 18 lat i nie ukończyły 55 roku życia oraz przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK nie złożyły deklaracji o rezygnacji lub

● mają ukończony 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia oraz złożyły wniosek o przystąpienie do PPK*.

* Umowy o prowadzenie PPK nie zawiera się w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70 rok życia.

Najważniejsze obowiązki informacyjne pracodawcy wobec zatrudnionego oraz instytucji finansowej prowadzącej PPK

Obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego

Podstawa prawna z ustawy o PPK

Obowiązek poinformowania osób zatrudnionych, które miały zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową, o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosków o tzw. wypłatę transferową środków zgromadzonych w ramach PPK na ich rachunki prowadzone przez nową instytucję finansową

art. 12 ust. 2 pkt 2

Obowiązek poinformowania osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 70 lat, że mogą złożyć wniosek o zawarcie z nimi umowy o prowadzenie PPK

art. 15 ust. 2 zd. 2

Obowiązek poinformowania uczestnika PPK, który złożył pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, o konieczności złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł ten pracodawca

art. 19 ust. 1 i 2

Obowiązek informowania co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, uczestników PPK, którzy złożyli deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat

art. 23 ust. 5

Obowiązek poinformowania uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej

art. 27 ust. 4

Obowiązek poinformowania wybranej instytucji finansowej o złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK

art. 23 ust. 3

Obowiązek poinformowania instytucji finansowej o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK, który wcześniej złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, ale w wyniku dokonywanego co 4 lata ponownego zapisu wpłaty do PPK są za niego ponownie odprowadzane

art. 23 ust. 7

Wpłaty i dopłaty w ramach PPK

WPŁATY DO PPK

Rodzaj wpłaty

Wysokość wpłaty - podmiot zatrudniający

Wysokość wpłaty - uczestnik PPK

z miesięcznym przychodem przekraczającym 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia*

z miesięcznym przychodem nieprzekraczającym 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia*

Wpłata podstawowa

1,5 wynagrodzenia

2 wynagrodzenia

0,5-2 wynagrodzenia

Wpłata dodatkowa

do 2,5 wynagrodzenia

do 2% wynagrodzenia

do 2% wynagrodzenia

DOPŁATY PAŃSTWOWE DO PPK

Rodzaj dopłaty

Wysokość dopłaty

Warunki otrzymania dopłaty

Źródło finansowania

Wpłata powitalna

250 zł

Włączenie do PPK zatrudnionej osoby.

Uczestnictwo w PPK co najmniej przez 3 pełne miesiące kalendarzowe, jeżeli w okresie uczestnictwa w PPK dokonano wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK co najmniej za 3 miesiące.

Fundusz Pracy

Dopłata roczna

240 zł

Kwota wpłat podstawowych i dodatkowych, zgromadzona w PPK uczestnika, w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej:

● kwocie wpłat podstawowych (3,5%) należnych od kwoty 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku** lub

● 25% ww. kwoty***.

* W 2021 r. - 3360 zł.

** W 2021 r. - 588 zł.

*** W 2021 r. - 147 zł; kwota ma zastosowanie do uczestnika PPK uzyskującego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu, nieprzekraczające kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Najważniejsze informacje dotyczące pobierania, rozliczania i przekazywania instytucji finansowej wpłat do PPK

● Podstawę wymiaru wpłat do PPK stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu, któremu podlega osoba zatrudniona, bez stosowania rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek (tzw. 30-krotności).

● Wpłaty do PPK finansowane ze środków osoby zatrudnionej są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

● Wpłata do PPK w części finansowanej przez podmiot zatrudniający nie stanowi podstawy do naliczenia składek ZUS.

● Wpłata do PPK w części finansowanej przez podmiot zatrudniający stanowi przychód podlegający opodatkowaniu i należy od niej naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową; przychód powstaje w miesiącu odprowadzenia wpłaty do wybranej instytucji finansowej.

● Pierwszą wpłatę do PPK należy przekazać instytucji finansowej w terminie od 1 do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK.

● Kolejne wpłaty do PPK muszą być przekazywane na rachunek instytucji finansowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane (mogą zostać przekazane również w miesiącu ich naliczenia).

● Wpłaty dokonywane do PPK, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały dokonane w terminie wynikającym z przepisów ustawy o PPK; przez miesiąc, za który wpłaty do PPK są należne, w tym przypadku należy rozumieć miesiąc, za który należne jest wynagrodzenie pracownika stanowiące podstawę do obliczenia wysokości wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający.

● W przypadku niewpłacenia wpłat do PPK w ustawowym terminie stanowią one koszt uzyskania przychodów pracodawcy w miesiącu, w którym zostanie dokonana wpłata środków na PPK do instytucji finansowej.

● Kosztami uzyskania przychodów dla pracodawcy są poniesione przez niego wydatki na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o PPK; przyjmuje się, że tymi kosztami mogą być wydatki związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o PPK, takie jak np. koszty przelewów bankowych dotyczących wpłat do PPK.

Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK